Hva skjer med lysløyper og turveier under anleggsperioden?

I etterkant av at vi sendte ut informasjon om skogrydding langs den nye jernbanetraseen, har vi fått mange henvendelser om hva som skjer med turveier og lysløyper under anleggsperioden. Her kommer litt informasjon om hva som er planlagt og tenkt så langt.

Publisert: 2. januar 2019 klokken 12:59

Oppdatert: 9. januar 2019 klokken 16:22

Midlertidig omlegging av skiløyper og turveier under anleggsperioden er beskrevet i kapittel 6.9.12 (s.91) i planbeskrivelsen til vedtatt reguleringsplan (19/20.06-2018) for nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker .Fagrapport for nærmiljø og friluftsliv (side 89-132) omtaler hvordan de ulike turområdene blir berørt under anlegget. 

Midlertidig omlegging av skiløyper og turveier

I forbindelse med anleggsgjennomføringen vil skiløyper og turveier som krysser anleggsområdet om
nødvendig sikres og legges om, med mindre kostnadene er uforholdsmessig høye. Nedenfor finner du informasjon om hva som er tenkt for de ulike områdene. 

Sletterådåsen-Skaug

Jernbanen går i tunnel under Kopstadveien, og kommer ut i dagsone i en dyp skjæring vest for Sletterødåsen. Traseen går videre over dyrket mark på vestsiden av Åsrød og Nykirkes turområde, vest for gården Teien. Ved jordene til Skaug gård, ligger banen i ny skjæring før den går inn i Skottåstunnelen. 

Atkomstveien til Skaug, som også er en mye brukt turvei, blir lagt om over portalen til Skottåstunnelen. Det blir i tillegg etablert ny permanent trasé for skiløype parallelt med veien over portalen. Denne vil ha kobling til eksiterende skiløype på vestsiden og lysløype på østsiden av det nye dobbeltsporet. En prinsippskisse for løsning for den midlertidige omleggingen er vist på figuren nedenfor.

I deler av anleggsperioden vil forbindelsen til Skaug via Pauliveien bli brutt, noe som vil redusere tilgangen til turområdet. Lysløypen øst for Skaug legges om over en kortere strekning slik at den ikke krysser anleggsveien. Videre etableres det en planskilt kryssing av anleggsveien slik at det sikres atkomst til eiendommene ved Skaug.

Skaug-Viulsrød (Skottåstunnelen)

Jernbanen går her i den 3 km lange Skottåstunnelen fra Skaug til Viulsrød. Det skal etableres to rømningstunneler. Nordre rømningstunnel føres ut med kobling til Føskeveien og søndre rømningstunnel føres ut med kobling til Løsveien nordvest på Skoppum.

Søndre rømningstunnel krysser en lysløype som kommer fra idrettsplassen på Skoppum. Denne lysløypen legges over rømningstunnelen når anleggsarbeidene er ferdig. Permanent trasé fastsettes i samarbeid med idrettslagene.

Lysløypen blir midlertidig stengt der den krysser anleggsområdet. Alternativ trasé foreslås opparbeidet nordøst for anleggsområdet ved Løs. I tillegg foreslås det å tilrettelegge for en tilkomst til lysløypa og marka på østsiden av anleggsveien. En prinsippskisse for mulige løsning for de midlertidige omleggingene er vist på figuren nedenfor.

Gråmunken – Uleberget (Gråmunktunnelen)

Gråmunktunnelen er ca. 1,1 km lang Den nord/sør-gående hovedatkomsten til Tangsrødmarka og den tverrgående stien gjennom dalen vil være utilgjengelig i anleggsfasen. Det vurderes å lage en midlertidig atkomst utenfor anleggsgjerdet i vest. Stier som stenges i anleggsfasen blir reetablert/gjenåpnet når anlegget er ferdig. 

Uleberget-Barkåker

På denne strekningen vil banen berøre en rekke stier og veier i friluftsområdet. Tverrforbindelsen i nordre del blir ivaretatt ved at den legges over portalen til Gråmunktunnelen, samt at det lages faunapassasje lenger sør. Faunapassasje blir først åpnet etter at anleggsarbeidene er ferdig 2024/25.

I søndre del blir jordbruksområdene delt, og tverrforbindelsen for gående i kanten av jordene blir brutt. En sti og skiløype med kobling til Nordre Brekke og østover blir brutt, og det er lang avstand til kryssingsmuligheter i nord og sør. Skogsbilveien fra Jareteigen med ny sti over faunapassasjen vil i tillegg til kryssing ved Barkåker, være eneste krysningsmulighet fra sørøst.

Ved Barkåker foreslås det å benytte eksisterende bru over Sverstadbekken til anleggstrafikk. Videre foreslås det å etablere midlertidig bruløsning for eksisterende lysløype/turvei. Denne lokaliseres på sørsiden av eksisterende kryssing. Lysløypen/turveien legges om i begge ender av kryssingen over Sverstadbekken. I nord tilpasse traseen en planskilt kryssing av anleggsveien, og i sør bygges det en ny trasé langs eksisterende lysløype/turvei. Eksisterende lysløype/turvei blir utvidet og vil permanent ny driftsvei til teknisk hus ved eksisterende overgangsbru over jernbanen. En prinsippskisse for mulig løsning for de midlertidige omleggingene er vist på figuren nedenfor.

I dialog med kommuner og lokale tur- og løypelag vil Bane NOR gjennomgå planene for omlegging av turveier og lysløyper og vurdere behov for justering av planene. Bane NOR vil så langt det er mulig, innenfor rimelige økonomiske rammer, ivareta allmennhetens tilgang til det lokale turvei- og lysløpenettet.

Anleggsperioden vil vare fra høsten 2019 til årsskiftet 2024/2025.


Publisert: 2. januar 2019 klokken 12:59

Oppdatert: 9. januar 2019 klokken 16:22