Generelt om anleggsarbeid

Høsten 2019 starter byggearbeidene i kjempeprosjektet Nykirke – Barkåker, som ved planlagt åpning i 2024 vil gi en betydelig forbedring i togtilbudet på strekningen. Dessverre kan det oppleves som ubehagelig å få et anleggsområde i nabolaget, og vi gjør vårt beste for å redusere ulempene.

Publisert: 13. november 2018 klokken 13:34

Oppdatert: 13. november 2018 klokken 13:49

Generelt om støy og støv

Anleggsarbeid medfører tidvis støy og støv i enkelte områder. Bane NOR vil følge gjeldende retningslinjer, blant annet retningslinjer for behandling av støy, T-1442. 

Der det er behov, vurderes diverse tiltak mot støv. Der det er mulig, skal lastebiler som transporterer masser spyles før de forlater anlegget. Lokale veier kostes etter behov.

Hoveddelen av arbeidene skal gjennomføres på dagtid (mellom 07-19).
I perioder vil det være behov for å arbeide utover disse tidene. Eksempel på dette kan være: bruddperioder, der togtrafikken er stoppet, tunnelarbeid, eller støpearbeid som må gjøres ferdig i èn operasjon.
For naboer som får store ulemper med kvelds- og nattarbeid, kan mulige kompenserende tiltak være f. eks hotellovernatting.
Beboere med særskilte behov – for eksempel folk som jobber natt og er avhengige av å sove på dagen – bør ta kontakt med prosjektet i tiden fremover mot anleggsstart.

Bane NOR er i gang med å lage støyberegninger for prosjektet i både anleggsfase og permanent-fase, og vil gjennomføre nødvendige tiltak dersom det er behov for dette. Dette kan være tiltak som støyskjermer og/eller gjøre støytiltak på de nærmeste husene. Man kan også plassere brakker og lagerhaller slik at de virker støyskjermende. Det vil monteres støymålere på utvalgte punkter i byggeperioden. Støymålinger utføres av uavhengige firmaer.

Hvor godt vil togene høres når trafikken er satt på i tunnelen?
Svaret avhenger av hvor langt det er fra tunnelen og opp til boligen. Generelt kan det sies at banen skal tilfredsstille norsk standard m.h.t. såkalt «strukturstøy».

Registrering av boliger

Før prosjektet starter opp, vil noen boliger få montert rystelsesmålere og setningsbolter på grunnmuren.
Dette gjøres for å sjekke at ikke boliger får setningsskader, eller blir utsatt for rystelser over grenseverdiene. Boliger innenfor et visst område skal filmes og dokumenteres. Dette gir trygghet både for boligeiere og Bane NOR.

Anleggsområder

Bane NOR skal ha møter med skoler og barnehager i forkant og kartlegge situasjonen. Anleggsområder blir gjerdet inn. Det blir lagt vekt på å skjerme myke trafikanter. Bane NOR skal følge alle retningslinjer for slik anleggsvirksomhet, og alle hus som kan bli berørt, skal kartlegges og dokumenteres i forkant.

Trafikksikkerhet

Det er svært viktig for Bane NOR å finne gode trafikksikkerhetstiltak (for eksempel lysregulering, trafikkdirigent etc). Det må finnes gode løsninger i samarbeid med skoler, barnehager, kommunen, politiet og Statens Vegvesen. Det er også svært viktig at trafikksikkerhetstiltak blir formidlet videre fra hovedentreprenør til underentreprenører.

Generelt om opprydding

Veier, eiendommer og andre arealer blir tilbakeført i henhold til gjeldende reguleringsplan. Midlertidige rigger og anleggsveier fjernes. I dette prosjektet vurderes muligheten for å legge til rette for jordbruk i noen av områdene hvor vegetasjonen er fjernet.

Deponier

Bane NOR vil forsøke å finne løsninger slik at overskudd av stein kan brukes til samfunnsnyttige formål. For å sikre at overskudd av stein håndteres på en god måte, er det regulert inn deponier langs traseen for deponering av stein og løsmasser.

Togtrafikk

I utgangspunktet vil togtrafikken gå som normalt i anleggsperioden, med unntak av bruddperiodene der det ikke er togtrafikk. I perioder med stopp i togtrafikken blir det satt opp buss for tog. NSB lager planer for hvordan buss for tog kan avvikles i disse periodene.

Veitrafikk

Hvis veier må stenges i korte perioder, skal det være alternative ruter tilgjengelig. Bane NOR skal ta hensyn til framkommeligheten for beredskapsetater og myke trafikanter, f. eks foreldre med barnevogn. Myke trafikanter skal prioriteres. 

Massetransport

Prosjektet har lagt stor vekt på å unngå massetransport på småveier. Det bygges interne anleggsveier for massetransport fram til E18.

Kommunikasjon

-Internettsidene til prosjektet bearbeides fortløpende for å gi svar på aktuelle spørsmål. Ta kontakt på UNB@banenor.no hvis du savner noe.
-Prosjektet har fått egen facebookside som heter «Bane NOR: Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker». Hvis du velger å følge siden, vil du også bli varslet når vi legger ut nyheter på nettsidene.
-Vi vil sende ut et nyhetsbrev i postkassene 3-4 ganger i året.
-Prosjektet vil bruke sms-varsling når det er behov for å gi kjappe og direkte meldinger.


Publisert: 13. november 2018 klokken 13:34

Oppdatert: 13. november 2018 klokken 13:49