Bygger ny jernbane med nullutslipp i sikte

2020 har vært et år med god fremdrift og høy produksjon for Bane NORs utbyggingsprosjekt i Drammen. I årsrapporten for utbyggingens påvirkning på miljøet, kommer miljøkravene i kontraktene tydelig til uttrykk - og her kan Bane NOR vise betydelige utslippsreduksjoner.

  • Vestfoldbanen
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 1. april 2021 klokken 13:55

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 10:10

Bildecollage med blant annet smilende mann og bilde av rapport

Miljøleder Håvard Kjerkol forteller om engasjerte kolleger som motiveres av å begrense påvirkningene underveis i byggingen. – Når vi jobber for mer jernbane, bygger vi for fremtidig nullutslipp. Jernbane er den mest miljøvennlige måten å reise på, sier han. Foto: Bane NOR

Utbygging av infrastruktur har alltid effekt på omgivelsene i form av støy, støv, vibrasjoner og forurensning til grunnen og vann. I tillegg påvirkes det globale klimaet i form av klimagassutslipp.

– I gjennomføringen av store jernbaneprosjekter jobber Bane NOR aktivt for å redusere disse lokale og globale påvirkningene. Vi er en rekke dedikerte miljørådgivere som jobber tett på arbeidene for å bidra til at vårt fotavtrykk på miljøet lokalt og globalt blir minimalt, forteller leder for dette arbeidet i Bane NORs utbyggingsprosjekt i Drammen, Håvard Kjerkol.

Bygger for utslippsfri transport

Han forteller om et engasjert kollegium som har en egen motivasjon i å begrense påvirkningene underveis i byggingen.

– Når vi jobber for mer jernbane, bygger vi for fremtidig nullutslipp. Jernbane er den mest miljøvennlige måten å reise på, og det gjør at vårt arbeid både under planlegging og bygging av ny jernbane føles ekstra meningsfylt. Vi brenner jo for å bevare miljøet rundt oss og begrense eget fotavtrykk, sier Kjerkol.

Målet er å redusere ulempene

Han forteller at lokalt i Drammensprosjektet har håndtering av støy, støv, vibrasjoner, rystelser, lys- og vannforurensning høy prioritet.

– Det har, forståelig nok, vært mye klager på støy fra blant annet spunting og tunnelvifter. Vi tar slike klager på alvor og forsøker å redusere ulempene gjennom ulike tiltak, sier Bane NORs miljøleder.

– Her i Drammen har vi i Bane NOR utført flere tiltak enn vi har vært med på tidligere, for å redusere støybelastningen for berørte naboer. Sammen med entreprenøren Veidekke og rådgiverselskapet Norconsult har vi funnet nye metoder for å skjerme omgivelsene mot støy – som for eksempel et spesialprodusert telt for å begrense støy fra tunnelvifter, sier Kjerkol.

Måling av effekten av disse viftene pågår fortsatt, men inntrykket er at de har hjulpet betraktelig og redusert støynivået.

Kostbare støytiltak

Støytiltakene som er gjort omfatter montering av støyskjermer, redusert arbeidstid for spunting, tiltak på hus og etablering av en midlertidig barnehage for barna ved Lassebakken barnehage. Det er satt av ca. 120 millioner til støytiltak i byggeperioden her i Drammen.

– Dessverre er det slik at det eneste støytiltaket som virkelig hjelper mot spunting i hard grunn er å stoppe arbeidet eller å flytte alle berørte. Vi skal vite på forhånd når vi overskrider støygrensene og skal varsle berørte og avbøtende tiltak skal gjennomføres i god dialog med de berørte. Vi har plassert ut mange støymålere rundt anleggene, og disse viser om vi har overskridelser på grenseverdier, noe vi jobber kontinuerlig med å unngå, sier Kjerkol.

Han forklarer at grenseverdiene som overskrides også kan ses i sammenheng med at bakgrunnsstøyen i byen er høy. Selv ved driftsstans på anlegget viser målerne nesten alltid verdier over grenseverdiene.

– Det har spesielt vært støy fra spunting som har gitt mye høyere utslag enn den «normale bakgrunnsstøyen» i byen.  Det at vi ved driftsstans ser utslag over grenseverdi gjør det vanskeligere å skille mellom støy fra anlegget og “naturlig” støy fra byen. Samtidig er vi klar over at støyen et menneske opplever fra en anleggsplass oppfattes som mer forstyrrende selv om dette ikke gir utslag på et instrument, sier miljølederen.

Dersom utbyggingsprosjektet har måttet utføre støyende nattarbeid har de naboer som er mest berørt blitt tilbudt alternativ overnatting. Gjennom hele 2020 har utbyggingsprosjektet ført til 1300 hotelldøgn for innbyggere i Drammen.

Merker vibrasjoner

Støv blir overvåket med nedfallsbøtter plassert rundt om i Drammen, og entreprenørene til Bane NOR skal koste og vanne anleggsområdene ved behov.

– Det har vært noen overskridelser på grenseverdier for støv, hvor noen av overskridelsene trolig skyldes lokale forhold. Eksempler på dette er ved riving av hus, og områder med generelt mye trafikk. Når det kommer til vibrasjoner, er dette noe mange naboer er berørt av, forklarer Kjerkol.

Miljølederen forteller at Bane NOR har satt opp vibrasjonsmålere og følger nøye med på dem.

– Ved overskridelse på grenseverdi bøtelegges entreprenøren, så det er ikke i deres økonomiske interesse å påføre omgivelsene ulemper som overskrider et gitt nivå, sier han.

Håndtering av forurenset vann

Årsrapporten han står med i hånda, viser også at anleggsvirksomhet og graving i bakken medfører håndtering av forurenset vann.

– Dette må håndteres og renses før det slippes ut igjen. Statsforvalteren har satt grenseverdier for blant annet tungmetaller, pH og suspendert stoff. Bane NOR har hatt enkel overvåkning på bekkene Engevannsbekken og Leirelva, samt Drammenselva. Ingen av stedene viser tegn til at de er påvirket av tilførselen av renset anleggsvann, sier Kjerkol.

Når det gjelder avfallshåndtering krever Bane NOR minst 80 prosent kildesortering fra entreprenør.

– Dette kravet er oppnådd for to av tre entrepriser i 2020, men endres kontinuerlig fordi avfall genereres og leveres til godkjent mottak hele tiden. Masser som graves ut leveres til deponi og mottak basert på forurensningsgrad. Vi er opptatt av gjenbruk av rene masser, forklarer miljørådgiveren.

Reduserte klimautslipp

Klimagassutslipp rapporteres som antall tonn CO2-ekvivalenter sluppet ut. CO2-ekvivalent er en enhet som sammenstiller alle typer klimagasser til hvilket globalt oppvarmingspotensial utslippet ville hatt dersom det var CO2.

I 2020 var utslippet fra utbyggingsprosjektet på 23 006 tonn CO2-ekv. Av dette var 12 prosent direkte utslipp og de resterende 88 prosentene indirekte utslipp. Direkte utslipp er utslipp som skjer direkte i nærområdet, som regel fra maskiner og transport.

– Vi har stilt krav til bruk av biodrivstoff innenfor anleggsgjerdene våre, og det bidrar til å redusere klimagassutslippet betraktelig sammenlignet med fossil diesel, sier Kjerkol.

Krav skjerper alle

Det indirekte utslippet er utslipp som inngår i produksjonen og transporten av materialer som brukes i prosjektet. Dette inkluderer utvinning av materiale, prosessering og produksjon til ferdig produkt i fabrikk, samt transport til anlegg – som for eksempel betongtransport og sementproduksjon.

Bane NOR jobber aktivt sammen med entreprenør for å velge materialer med minst mulig klimapåvirkning, uten at dette skal gå ut over kvalitet og sikkerhet på produktet.

– Krav i kontraktene våre og et bærekraftig valg av materialer fra entreprenør har gitt tydelige utslippsreduksjoner. Innen betong har dette ført til 40 prosent reduksjon, og for sement er reduksjonen på 28 prosent. Dette er veldig positivt da betong og sement er to av de materialene det brukes mest av i utbyggingsprosjektet, sier Kjerkol.

Hele årsrapporten kan du laste ned under denne artikkelen.

Årsrapport Ytre miljø 2020 Drammen-Kobbervikdalen


Publisert: 1. april 2021 klokken 13:55

Oppdatert: 2. mars 2023 klokken 10:10