Starter arbeidet med matjordplan

Bane NORs prosjekt Ny avgrening Østre linje har hatt møter med grunneiere i Ås og Nordre Follo kommuner om arbeidet med en matjordplan.

  • Ny avgrening Østre linje
  • Prosjektnyheter
  • Østfoldbanen, Østre linje

Publisert: 30. juni 2023 klokken 14:37

Kvinner og menn i sal. Foran en skjerm som viser presentasjon og tre personer.

Prosjektet informerte om det påbegynte arbeidet med matjordplan. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Formålet med møtet var å orientere om at vår rådgiver vil befare og ta jordprøver hos den enkelte, etter skuronna i august/september.

Grunnlag for matjordplan

Å sikre en god plan for å ivareta matjord i forbindelse med bygging, er svært viktig for Bane NOR og prosjektet. Derfor trenger vi nå oppdatert informasjon om jordsmonn, jordkvalitet og å gjøre en kartlegging av planteskadegjørere.  

Kartleggingen av jordtype gjøres med håndbor på den enkelte grunneiers eiendom, og det blir samtidig tatt prøver for å undersøke eventuell forekomst av potetcystenematode (PCN).

- Resultatene vil gi oss et godt grunnlag for en matjordplan som vil ligge til grunn for håndteringen av matjorda. Vi er opptatt av å gjøre det vi kan for å håndtere jorden riktig og ivareta jordkvaliteten, mens den midlertidig blir lagret i ranker, forklarer arealplanlegger i Bane NOR, Knut Sørgaard.

Nydyrking og nydyrkingstilskudd

I forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor fra sør for Ski til Kråkstad, blir det midlertidig og varig beslag av arealer. Prosjektet vil varig beslaglegge opp mot 150 dekar dyrka mark.

For å minimere tapet av dyrka mark har prosjektet søkt etter erstatningsareal for nydyrking. Det er også etablert et nydyrkingstilskudd for å stimulere grunneiere til nydyrking.

- Vi er i dialog med to grunneiere om nydyrking og vil gjerne samarbeide med flere. I tillegg planlegger vi å tilbakeføre deler av dagens Østre linje til dyrka mark når den legges ned. Slik sett vil prosjektet omtrent gå i null når det gjelder areal, forklarer Sørgaard.

Høring av reguleringsplan vår 2024

Det er Kommunal- og distriksdepartementet som er planmyndighet for prosjektet Ny avgrening Østre linje, og vedtar når høringen skal starte.

- Per nå er det planlagt for fremdrift med offentlig høring av reguleringsplanforslaget våren 2024. Vi legger opp til en prosess med medvirkning, informasjonsmøter og mulighet for 1:1-samtaler i forbindelse med høringen, forklarer Sørgaard.

Presentasjon fra m√łtet med grunneiere


Publisert: 30. juni 2023 klokken 14:37