Søker rådgiver til stor kontrakt

Prosjektet Ny avgrening Østre linje søker en rådgiver som er dyktig på å ta i bruk bærekraftige løsninger og metoder, og som vil jobbe med et stort utbyggingsprosjekt for Bane NOR.

  • Prosjektnyheter
  • Ny avgrening Østre linje
  • Østfoldbanen, Østre linje
  • Viken
  • Planprosjekt

Publisert: 15. november 2023 klokken 12:33

Bildet viser to kvinner som smiler og står foran en digital informasjonstavle.

- Som byggherre vil vi legge til rette for at rådgiver kan teste og bruke nye metoder og være en pådriver for klimavennlig og effektiv gjennomføring, sier prosjektsjef Lisa Wolme (t.v.) Her avbildet sammen med kontraktsleder Andrea Drolsum. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Bane NOR har lyttet til bransjens innspill om større handlingsrom, og vi vil derfor legge til rette for at markedet kan spille inn de ressursene de selv mener er best egnet til å svare på oppdraget. Fremfor evaluering av enkeltpersoner, vil vi evaluere hele teamet.

- Målet er å skape rom for ny kompetanse, og utnytte kompetansen som finnes i markedet, sier prosjektsjef for Ny avgrening Østre linje, Lisa Wolme.

Stor kontrakt med flere opsjoner 

Kontrakten som lyses ut omfatter å klargjøre prosjektet for bygging. I oppdraget inngår komplettering av detaljplan, faglig utredning for nedleggelse av eksisterende bane, utarbeidelse av detaljplan for signal, oppfølging og bistand for ytre miljø, utarbeidelse av konkurransegrunnlag for totalentreprise, prosjektere forberedende arbeider, og mer. I tillegg kommer opsjoner som oppfølging i byggetid. 

Illustrasjonen viser en jernbanelinje i et landskap bestående av jordbruk og noe skog.

Den nye traseen for Østre linje strekker seg fra like sør for Ski stasjon og østover til Kråkstad stasjon. NIRAS/Bane NOR

Øker kapasiteten på Ski stasjon 

Prosjektet Ny avgrening Østre linje er et tiltak som skal nyttiggjøre den kapasiteten som finnes på nybygde Ski stasjon. I dag kjører togene som skal til og fra Østre linje over flere spor på Ski stasjon for å komme til riktig plattform. Kjøringen stjeler kapasitet og gjør systemet sårbart for forsinkelser.  

For å løse dette skal det bygges et 5,2-km langt dobbeltspor i ny trasé gjennom Nordre Follo og Ås kommune. Det vil gi en direkte påkobling til Vestre linje og Blixtunnelen for regiontogene som går til og fra Indre Østfold.

- Det vil bidra til å øke punktligheten og gi omkjøringsmulighet ved behov. Prosjektet er helt nødvendig for å kunne kjøre flere tog i Oslo-navet, flere tog på Vestre linje og etter hvert på Østre linje av Østfoldbanen, forklarer Wolme.

Ny trasé fra Ski til Kråkstad 

Prosjektet omfatter blant annet en 620 meter lang jernbanebru, kulvert, løsmassekulvert og to veibruer for fylkesveier. Den nye traséen starter like sør for Ski stasjon og avsluttes ved Kråkstad stasjon. Den går gjennom et kulturlandskap av nasjonal verdi og berører dyrka mark og noe skog. Det eksisterende sporet mellom Ski og Kråkstad er planlagt å rives og tilbakeføres til landbruksarealer der det er naturlig.  

Nedlegging av det eksisterende sporet mellom Ski og Kråkstad er også en del av rådgivers kontrakt. 

Ønsker klimainitiativ 

Bane NOR har en målsetning om å kutte 50 % i klimautslipp innen 2030, og bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Bygge- og anleggsbransjen står for en stor andel av utslippene. Her er det mulig å spare klima og miljø, og bygge mer jernbane for pengene, ved å optimalisere måten å jobbe og bygge på.  

KlimaGrunn viser gode resultat 

Det er kartlagt mye leire i grunnen for den nye traseen. Dette utløser behov for grunnstabilisering, noe som gir stort klimaavtrykk og økte kostnader. KlimaGrunn er en metode som så langt har vist lovende resultater. Ved hjelp av laboratorietesting kan mengden bindemiddel, for eksempel sement, kalibreres mer nøyaktig. Ved å utnytte herdeprosessen kan man da oppnå nødvendig stabilitet med mindre ressurser. Dette sparer klima og miljø, og er et viktig bidrag til en mer bærekraftig byggebransje.  

- En viktig nøkkel i dette prosjektet er tiltak som skåner miljøet. Som byggherre vil vi legge til rette for at rådgiver kan teste og bruke nye metoder og være en pådriver for klimavennlig og effektiv gjennomføring, sier Wolme. 

Evaluerer med fokus på kvalitet 

I evalueringen vil vi prise kvalitet, det vil si at det settes pengeverdi på de kvalitative egenskapene i stedet for poeng. Slik blir fokuset rettet mot kvalitet og det er merverdien ved god og riktig kompetanse, og en god forståelse for oppdraget, som blir premiert.  

Konkurransen ble kunngjort 15. november og Bane NOR tar sikte på å tildele kontrakt sommer 2024.  


Publisert: 15. november 2023 klokken 12:33