I gang med undersøkelser og installasjoner

Langs den nye traséen for dobbeltsporet for Østre linje fra sør for Ski stasjon til Kråkstad, er Bane NOR nå i gang med kartleggingsarbeid som skal gi oss nyttig informasjon om jord- og grunnforhold og naturlige variasjoner i vassdragene i området.

  • Ny avgrening Østre linje
  • Prosjektnyheter
  • Østfoldbanen, Østre linje
  • Viken

Publisert: 21. september 2023 klokken 13:10

Gul borerigg ved vei og jorde. Himmelen er grå.

Boreriggen er på plass. Det foregår kartlegginger utover høsten. Foto: Paul Strøm, Bane NOR

På oppdrag for prosjektet Ny avgrening Østre linje er Rambøll ute og gjør ulikt arbeid som til sammen skal gi et bilde av forhold i grunnen og avstand fra overflaten og ned til fjell. Asplan Viak jobber i samme perioden med å gjøre et arbeid for å kartlegge vannkvalitet, jordsmonn og plantesykdommer. Det foregår aktiviteter på forskjellige steder.

Måler vannkvaliteten

Så langt er det installert to automatiske vannloggere i Østensjøbekken, de resterende kommer på plass i løpet av høsten.

Vannloggerne settes ned i områder som er tett på der den nye togtraseen skal gå. På hvert punkt installeres to vannloggere – en nedstrøm og en motstrøms. Hensikten er å kartlegge vannkvalitet over tid så vi har data og kan fastslå tilstanden og normaltilstanden i bekkene. Denne informasjonen bruker vi som underlag når vi skal ytterligere planlegge anleggsgjennomføringen, og for å monitorere natur og miljø underveis i anleggsfasen. Prosjektet samarbeider med kommuner og statsforvalter som også får tilgang de dataene vi innhenter.

Grått instrument sees i elv. Grønne vekster rundt.

To vannloggere er kommet på plass i Østensjøbekken. Disse skal logge vannkvalitet. Foto: Asplan Viak

I gang med grunnboringer

De siste tre ukene har det vært gjennomført en del grunnboringer, for de meste i skogsområder nært kommende trase og i to områder som kan være egnet for nydyrking. Boringene gjøres for å undersøke om det er områder som er egnet til spesifikke funksjoner, for eksempel områder som kan egne seg for re-etablering av matjord som fjernes fra området der den nye togtraseen skal gå.

Boringene blir gjennomført med en liten borerigg.

I forbindelse med grunnboringene blir det målt avstand til fjell og i enkelte av borepunktene installeres det piezometere – dette er instrumenter som måler poretrykket i grunnen eller mengde vann i grunnen, noe som varierer naturlig gjennom året. Piezometrene gir oss dermed nyttig informasjon om grunnforholdene over tid.

Teller hekkende fugl

På oppdrag fra prosjektet, gjennomfører Asplan Viak tellinger av hekkende fugl. Det er gjennomført tre tellinger ved at tellemannskapet har gått rundt Østensjøvannet og loggført alle par av hekkende fugl registrert rundt vannet. Telling i september er gjennomført og videre tellinger blir gjennomført i oktober og november. Resultatene summeres opp når sesongen er over.

Aktivitet ut oktober

Prosjektet er i dialog med grunneiere for å planlegge de siste undersøkelsene som skal gjøres på jordene, etter at de er ferdig med innhøstingen. Vi anslår at kartleggingsarbeidet vil foregå ut oktober.

Det er innhentet samtykke fra berørte grunneiere til å gjøre arbeidet. 


Publisert: 21. september 2023 klokken 13:10