Forventer et fremtidig styrket togtilbud

Prosjektet Ny avgrening Østre linje, er et første, nødvendig tiltak som skal til for å kjøre flere tog på strekningen. Politikerne i kommunestyret i Indre Østfold kommunestyre fikk nylig en status fra Bane NOR om det pågående arbeidet med prosjektet.

  • Ny avgrening Østre linje
  • Prosjektnyheter

Publisert: 11. desember 2023 klokken 13:54

Kvinne står og prater i mikrofon foran en sal med menn og kvinner.

Prosjektsjef Lisa Wolme (t.h.) informerte nylig i kommunestyret i Indre Østfold om status for det pågående arbeidet med prosjektet. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Ny avgrening Østre linje-prosjektet omfatter et 5,2 km langt dobbeltspor som strekker seg fra like sør for Ski stasjon og østover til Kråkstad stasjon. Follobanen og Ski stasjon er begge bygget med en forutsetning om Østre linje skal bygges om. Først når den nye påkoblingen er ferdig, får vi fullt ut utnyttet kapasiteten gjennom Ski stasjon og Follobanen.

Kobler Østfoldbanens Østre linje til Vestre linje sør for Ski

Prosjektet vil gi en ny påkobling for Østre linje-sporet til Østfoldbanens Vestre linje sør for Ski stasjon, og dermed løse flaskehalsen som oppstår inne på stasjonen med dagens system.

- Det blir en type motorveiavkjørsel, det vil si at togene ikke trenger å krysse sporene på Ski stasjon som de gjør i dag for å komme inne på Follobanen. De blir koblet direkte på Vestre linje før de når stasjonen, og bruker dermed ikke kapasitet inne på stasjonen. Slik får vi mulighet til å kjøre flere tog, forklarte prosjektsjef for Ny avgrening Østre linje, Lisa Wolme, for kommunestyret.

Sendt reguleringsplanforslag til politisk behandling

Reguleringsplanen ble sendt fra Bane NOR til Samferdselsdepartementet for godkjenning i oktober i år, og videre til Kommunal- og distrikstdepartementet (KDD) er par uker senere, med en anmodning om å legge planen på høring.

- Vi har en forventning om at det vil kunne være mulig med en høring vår/sommer 2024, men det ligger utenfor vårt mandat å bestemme akkurat når det blir, forklarte Wolme i møtet.

I 2021 ble det vedtatt at prosjektet skulle gjennomføres som en statlig plan, da kommunene ikke kom til enighet med Bane NOR om hvilke alternativer for linjen som skulle utredes videre. Det er (KDD) som er planmyndighet. 

I planforslaget er det lagt til rette for landskapstilpasning for deler av strekningen, med et nedre og et øvre nivå for høyde på linjen. Dette er grep som er gjort for å ivareta kulturlandskapet som er av nasjonal interesse.

I Nasjonal transportplan (NTP) er Ny avgrening Østre linje prioritert av Bane NOR og Jernbanedirektoratet, som en del av flere prosjekter som har formål om flere tog i Oslo-navet. Samferdselsdepartementet legger frem ny NTP i 2024.

Jernbanen er viktig for lokalsamfunnet

Lokalpolitikerne i Indre Østfold gir uttrykk for at de er opptatt av at utbyggingsprosjektet blir realisert, og at togene fra Østre linje fortsatt får kjøre Blixtunnelen. For lokalsamfunnet er det viktig å opprettholde tilbudet de har, og styrke det. Det gir et tettere bo- og arbeidsmarked og muligheter for at flere velger å pendle inn og ut av kommunen og regionen.

Også punktlighet trekkes frem av politikerne som en viktig faktor for at jernbanen fortsatt skal ha suksess.

- Punktlighet er viktig for de reisende, men også viktig for jernbanen og for at den skal fungere. Et system med ny infrastruktur vil være mer robust og styrke punktligheten. Med prosjektet sikrer vi også at feil på Ski stasjon ikke forplanter seg inn i Oslo-navet, sier Wolme.

 

Den 13. desember ble det holdt en orientering for kommunestyret i Ås. Prosjektet skal senere møte med ny politisk ledelse i Nordre Follo. 


Skrevet av:

  • Karoline Vårdal

Publisert: 11. desember 2023 klokken 13:54