Når kvikkleire rammer lokalsamfunn

De siste årene har det oppstått flere hendelser i norske kommuner på det sentrale Østlandet, der kvikkleire har blitt en trussel for omgivelsene.

  • Østfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 9. april 2024 klokken 15:54

Menn og kvinne smiler til kamera. De står ved et bord.

Foredragsholdere og initativtakere fra Bane NOR samlet etter seminaret. F.v: Anders Østensen, Eirik Harding Hansen, Hilde Thorkildsen (møteleder), Inge Ryan og prosjektleder for læringsarenaen, Petter Braathen. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Det ble adressert i et seminar i Bane NORs læringsarena i Moss, like før påske. Seminaret ble arrangert for å innlede et samarbeid med kommuner der det finnes kvikkleire.

-  Vi har alltid visst at det var dårlige grunnforhold her i Moss, men vi visste ikke hvor dårlig det stod til før i 2020. Det vi opplevde da var veldig bevisstgjørende for politikerne og for hele kommuneadministrasjon, forteller tidligere ordfører i Moss, Hanne Tollerud.

Situasjonen hun viser til, er at det i 2020 ble avdekket større forekomster av kvikkleire enn først forutsatt. Det resulterte i en midlertidig stans i Bane NORs arbeider i Moss sentrum.

Mer bevissthet om grunnforhold i kommunene

Bane NORs nasjonale læringsarena var initiativtaker til seminaret med formål å lære mer om hvordan kommunen opplevde situasjonene, men også hvilken informasjon og hvilke verktøy kommunene trenger for å håndtere denne typen problemstillinger.

Marianne Grimstad Hansen, tidligere ordfører i Sørum kommune, mener bevisstheten blant lokale politikere har økt.

- Mange tettsteder og boområder er allerede etablert i områder med dårlige grunnforhold. I arbeidet med arealplaner har denne type utfordring fått mer oppmerksomhet, og jeg opplever at den gjengse politiker nå i langt større grad har et forhold til kvikkleireproblematikk, sier hun.

Anders Østensen var ordfører i Gjerdrum da skredet gikk julen 2020. Han understreker at i deres arealplaner er de opptatt av å legge boligreserven på trygg grunn.

-  Vi opplever at retningslinjene i kommunal planlegging  blir stadig strengere med hensyn til områdestabilitet. Vi har ikke hatt nok kunnskap om områdestabilitet. Det må innarbeides mer lokal fleksibilitet når man ser hvor man skal etablere boligreserven, og kanskje vekte grunnforhold litt sterkere i planleggingen, mener han.

Overvåker situasjonen i Moss

På prosjektet Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad var det akkurat blitt kjent at det forekommer små bevegelser i grunnen da seminaret ble holdt. Det aktualiserte innlegget til prosjektsjef og nå fungerende utbyggingsdirektør Øst, Eirik Harding Hansen.

Hansen orienterte om status og hvordan det jobbes med kvikkleiresonen i Moss sentrum.

- Vi har satt opp hele organisasjonen vår for å jobbe effektivt og trygt i kvikkleireområdet. Overvåkningsregimet vårt fanger opp hver minste bevegelse i grunnen, og sammen med et fagråd bestående av landets beste eksperter på området, vurderer vi dataene vi samler inn, og diskuterer hva som er de beste løsningene for fremdrift. Vi bruker den tiden vi trenger på å gjøre nødvendige vurderinger, slik at vi kan bygge trygt, forteller Hansen.

Tydelige anbefalinger fra ekspertutvalget

Inge Ryan har ledet ekspertutvalget som skulle finne årsaken til kvikkleireskredet i Gjerdrum.

Han presenterte konklusjonene fra utvalgets arbeid som foreligger i NOU På trygg grunn – bedre håndtering av kvikkleirerisiko. I utredningen foreslås det å ta en del nye grep for å bedre møte utfordringene knyttet til kvikkleire.

- Det gjøres mye bra arbeid i kommunene, men vi opplever skred. Derfor både kan, og må dette arbeidet gjøres enda bedre, sier Ryan. 

Utvalget foreslår en tydeligere ansvarsfordeling, ettersom ansvaret i dag er fragmentert og delt mellom flere departementer, og nedover i forvaltningen. Utvalget foreslår å styrke NVEs rolle innen sikkerhet og beredskap blant annet ved å gi dem økt myndighet og tilgang på ressurser, og bygge kompetanse som de igjen kan videreføre til blant annet kommunene. Kommunene er av utvalget forespeilet en sentral rolle i sikrings- og beredskapsarbeidet.

Samler verdifull kunnskap

Bane NOR ser at det er behov for mer opplæring og kursing av kommunene.

- Sammen med NTNU og flere vil vi ta initiativ for å danne et felles kunnskapsgrunnlag og samarbeid for planlegging og utbygging av infrastrukturprosjekter, forteller læringsarenaens leder, Petter Braathen.

Initiativet til seminaret kommer fra Bane NORs nasjonale læringsarena, som er etablert med formål om å innhente kunnskap og erfaring fra komplekse byggeprosjekter i områder med krevende grunnforhold. Ved å bruke den utfordrende situasjonen som har oppstått i Moss til å lære, kan vi skape merverdi for kommunene og andre byggherrer.


Skrevet av:

  • Karoline Vårdal

Publisert: 9. april 2024 klokken 15:54