Planlegger nye medvirkningsaktiviteter

Bane NOR har undersøkt hvordan lokalmiljøet på Vålerenga og i Kværnerbyen ønsker å medvirke i planprosjektet Retningsdrift Brynsbakken.

  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt
  • Kapasitetsøkning i Brynsbakken i Oslo

Publisert: 10. juni 2024 klokken 13:11

Mennesker som snakker i en gruppe

Vi skal designe gode møteplasser for alle involverte. Foto: Bane NOR

Lisa Steinnes Rø, planleggingsleder for Retningsdrift Brynsbakken i Bane NOR, sier at bakgrunnen for kartleggingen var tilbakemeldinger på at Bane NOR ikke ga tilstrekkelig mulighet for medvirkning, og at mange følte seg presset på tid i forrige runde av planprosessen.

- Nå har vi har fått mange gode innspill som vi vil bruke når vi skal planlegge nye medvirkningsaktiviteter, sier Lisa Steinnes Rø.

13. juni vil Bane NOR orientere byutviklingskomiteen i bydel Gamle Oslo om resultatene fra intervjuene, og hvordan vi følger opp i dette i planprosessen.

Viktig kunnskap om medvirkning

Hvordan ønsker interessentene at dialogen med Bane NOR skal foregå? 
Er det noen som «brenner inne med» innspill de ønsker dele med oss?
Dette var blant annet noen av temaene vi har snakket med et utvalg av beboere, institusjoner og foreninger i lokalmiljøet om.

- Denne kunnskapen er viktig for oss når vi skal designe et forslag til en medvirkningsprosess. Vi håper dette bidrar til en bedre dialog. Målet er at alle skal få svar på det de lurer på, og få hjelp til å sette seg inn i en kompleks plansak slik at de som ønsker det kan komme med tilbakemeldinger og forslag til planforslaget når det legges ut på høring, sier Lisa Steinnes Rø.

En bydel som berøres og berører

I intervjuene har vi møtt mennesker som har et sterkt engasjement, er glad i, og bekymret for sitt nærområde. Støy, tomme hus, farlig skolevei, anleggsgjennomføring og fysiske barrierer er tema vi har snakket om.

Ikke uventet er Enebakkveien, der Bane NOR eier flere eiendommer, et område aktørene føler usikkerhet knyttet til. Hvordan vil jernbaneutbyggingen påvirke området?

Flere uttrykker at de er bekymret for støy, både i dagens situasjon, når Bane NOR skal bygge og når en ny jernbane skal tas i bruk. Mange er engasjerte, og har et ønske om å kunne påvirke utviklingen av tiltaket underveis både i planprosessen og i en anleggsperiode.

Involvering av alle grupper

Innsikten Bane NOR har fått gjennom intervjuene har gitt oss viktig kunnskap om betydningen av direkte dialog med skolene/FAU, velforeninger, borettslag og menigheter/trossamfunn.

- Vi tar med oss verdifulle innspill, blant annet om at løpende statusoppdateringer underveis er viktig, og at informasjonen vi kommer med må ha et klart språk. Vi har også fått innspill og tilbakemeldinger om at våre møteplasser må gi alle fremmøtte god tid til både spørsmål og svar. Vi har nå fått et enda bedre grunnlag for å designe en medvirkningsprosess som ikke oppleves forhastet eller uten involvering, sier Lisa Steinnes Rø.

Veien videre

Når planprogrammet for Retningsdrift Brynsbakken legges ut på høring vil Bane NOR invitere til åpne møter der informasjon og medvirkning er på agendaen. Møtene skal finne sted før planprogrammet fastsettes. Det vil også være aktuelt med direkte dialog med enkelte aktører i lokalmiljøet underveis i planprosessen.

Når planprogrammet er fastsatt begynner arbeidet med reguleringsplanen. Reguleringsplanen skal også legges ut til høring og offentlig ettersyn. I den anledning vil vi også invitere til åpne møter der informasjon og medvirkning er på agendaen. Møtene skal finne sted før planen skal vedtas.

Slik ser den foreløpige fremdriften ut:

  • Høring planprogram: I løpet av 2024
  • Høring reguleringsplan: 2026
  • Oppstart byggearbeider: 2030
  • Bygging ferdig: 2032

Takk for tilliten

Bane NOR takker alle som har tatt seg tid og delt sine tanker om medvirkning i planprosjektet Retningsdrift Brynsbakken.


Publisert: 10. juni 2024 klokken 13:11