Bane NOR oppklarer: Vi skal ikke rive hus på Hylla i år

Brynsbakken er en flaskehals som begrenser togtrafikken inn og ut fra Oslo. Bane NOR skal utvide antall spor i Brynsbakken, for å løse opp i denne flaskehalsen. I den forbindelse har vi innløst flere eiendommer på Hylla, gjennom frivillige avtaler. Dette har vi gjort for at de som ønsker det kan få kjøpt bolig et annet sted. Vi skal ikke rive innløste hus i år.

  • Prosjektnyheter
  • Kapasitetsøkning i Brynsbakken i Oslo

Publisert: 26. januar 2022 klokken 13:40

Oppdatert: 21. februar 2023 klokken 13:40

Illustrasjon av Hylla

Illustrasjon av hvordan Hylla kan bli seendes ut. Foto: Bane NOR

I forbindelse med innløsingen av noen eiendommer i Enebakkveien i Oslo, har det oppstått forvirring rundt om rivearbeidene begynner i år eller ikke. I kontrakten vi sendte til Oslo kommune tidligere i år sto det at vi skulle begynne riving av Enebakkveien 48 i år. Det er feil og det beklager vi. Vi skal ikke begynne med rive- eller anleggsarbeid i år.

Hvorfor skal vi ikke rive hus enda?

Før vi kan begynne med anleggs- og rivearbeid må vi ha en stadfestet reguleringsplan (en godkjent plan) og investeringsbeslutning. Foreløpig har vi ikke en stadfestet reguleringsplan, noe som betyr at vi heller ikke kan komme i gang med arbeider i området.

Da planen ble vedtatt i fjor kom det klager på denne, og klagene ble gitt oppsettende virkning. Det betyr at vi ikke kan starte bygging før planen er stadfestet.

Saken er til behandling hos Statsforvalteren nå, og vi avventer denne behandlingen. I tillegg til en stadfestelse av planen er vi altså også avhengige av bevilgninger.

Hvorfor har vi innløst hus på Hylla?

Vi har måttet utsette utbyggingen av ekstra spor i Brynsbakken, fordi vi ikke har en stadfestet reguleringsplan. Vi har likevel tilbudt huseierne på Hylla å kjøpe dem ut. Det er et frivillig tilbud, slik at de som ønsker det kan få kjøpt bolig et annet sted. Dermed slipper de å vente på avklaring om når det skal bygges i området.

Hvorfor er byggestart utsatt?

Arbeidet med reguleringsplanen for Brynsbakken har pågått i mange år. Det har skjedd i nært samarbeid med Oslo kommune, som vedtok planprogrammet vi har jobbet etter. Vi har hatt flere møter med bystyrets politikere, og har gitt dem løpende informasjon om saken. Oslo kommune ble også informert om fristene for behandlingen av reguleringsplanen, og at vi måtte utsette byggeprosjektet i Brynsbakken, hvis vi ikke fikk en godkjent reguleringsplan innen påske 2021. Vi har gjennom hele prosessen vært klare på at konsekvensen av å ikke rekke et vedtak i henhold til fremdriftsplanen, vil være en utsettelse av byggingen i Brynsbakken. Nå er vi i 2022 og har fortsatt ikke en godkjent plan. Dermed rekker vi ikke å bygge ut sporområdet i Brynsbakken før vi må bygge det nye, lenge planlagte signalsystemet ERTMS. Vi kan ikke bygge begge deler på samme sted, samtidig.

I dag er Brynsbakken en flaskehals som struper togtrafikken gjennom Oslo. Å bygge nye spor her vil gi folk i Oslo og hele Østlandet et bedre togtilbud. Det vil gi plass til 5000 ekstra passasjerer hver time og bedre plass til godstrafikken.


Publisert: 26. januar 2022 klokken 13:40

Oppdatert: 21. februar 2023 klokken 13:40