Vedtok reguleringsplan for Sparbu

Kommunestyret i Steinkjer har vedtatt reguleringsplan for oppgradering av jernbanen ved Sparbu stasjon. Videre fremdrift i prosjektet er avhengig av at prosjektet får midler i statsbudsjettet og prioritering i Nasjonal Transportplan.

  • Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 26. mai 2023 klokken 13:38

Plankart som viser område for utbygging av jernbane ved Sparbu stasjon.

Plankart over Sparbu stasjon Bane NOR

Det er gjennom Byvekstavtalen for Trondheimsregionen har staten forpliktet seg til å utarbeide arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger i Trøndelag. Tiltaket på Sparbu er et av flere tiltak som skal gjennomføres for å oppnå målet om to tog i timen på jernbanen i Trøndelag i desember 2027.

Nærmere om tiltaket

For å håndtere flere tog og økt antall reisende skal det bygges et nytt kryssingsspor som er ca. 300 meter langt, og en ny 125 meter lang plattform vest for dagens plattform. Mellom plattformene vil det etableres en overgangsbru, med heis, for å sørge for sikker kryssing mellom plattformene.

For nærmere informasjon om reguleringsplanen se kunngjøring på Steinkjer kommunes nettsider(├ąpnes i ny fane).

I høringsperioden har prosjektet mottatt en Innsigelse fra Statsforvalteren på området rundt Leirelva i søndre del av planområdet. I innsigelsen påpeker Statsforvalteren at «et riggområde i kantskogen langs Leirelva kan gjøre at miljømålet for vannforekomsten ikke nås og dermed er i strid med godkjent vannforvaltningsplan, og at det vil redusere områdets betydning som spredningskorridor for arter». På bakgrunn av innsigelsen har prosjektet jobbet med en ny teknisk løsning for jernbanefylling i søndre del av planområdet, og resultatet er at planområdet kan reduseres. Dette fører også til at også omfanget av permanent og midlertidig beslag av matjord reduseres med henholdsvis ca. 300 m2 og ca. 517 m2.

-    Jeg er svært fornøyd med at reguleringsplanen nå er vedtatt og jeg vil også rette en stor takk for godt samarbeid til Steinkjer kommune og til naboene i området. Kommunen har vært svært proaktive både på administrativt og politisk nivå, sier Bjørn Tore Inderberg, prosjektleder for KTT Sparbu.

Hva skjer videre?

Neste fase vil prosjektet starte arbeidet med planlegging av byggefasen, men for å videreføre prosjektet er Bane NOR avhengig av bevilgninger over neste års statsbudsjett og prioritering i Nasjonal Transportplan (NTP).

Denne våren har Jernbanedirektoratet og Bane NOR sendt innspill til en ny nasjonal transportplan (NTP) og prosjektet for to tog i timen i Trøndelag er prioritert i dette innspillet. Videre fremdrift i prosjektet vil derfor avklares etter at ny NTP er vedtatt i Stortinget våren 2024. 


Publisert: 26. mai 2023 klokken 13:38