Vedtok reguleringsplan for Alstad

Kommunestyret i Stjørdal har godkjent reguleringsplan for Alstad kryssingsspor. Nå vil arbeidet fortsette for å gjøre klar til en eventuell utbygging.

  • Prosjektnyheter
  • Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen

Publisert: 5. mai 2023 klokken 15:16

Oversiktsbilde av område for nytt kryssingsspor ved Alstad i Stjørdal kommune.

Område for nytt kryssingsspor ved Alstad.

- Vi er svært glade for at reguleringsplanen nå er godkjent og at vi nå er nærmere et bedre tilbud på jernbanen i Trøndelag. Nå starter vi arbeidet med å klargjøre for utbyggingen, sier prosjektleder Tonje Aas Sæthre.

Innholdet i planen

Planen omfatter et nytt kryssingsspor for 600 meter lange tog på Skatval, mellom Dregset og Alstad. Det nye kryssingssporet skal ligge på østsiden av eksisterende jernbanelinje på strekningen.

Tiltaket vil berøre eksisterende landbruksarealer, ved at det permanent må avståes landbruksjord til jernbaneformål. I anleggsperioden vil det være behov for midlertidig avståelse av noe areal til anleggs- og riggområder. I tillegg til kryssingsspor må det bygges teknisk bygg, driftsveg til tekniske installasjoner og det må settes av areal til trafo.

Du finner alle dokumenter i planforslaget på kommunens nettside for reguleringsplaner og planprogram(├ąpnes i ny fane).

Når starter utbyggingen?

Reguleringsplanen for Alstad kryssingsspor er et av flere mindre tiltak som sammen gir stor effekt og økt kapasitet på jernbanen i Trøndelag. Mange små tiltak gir også positive effekter for omgivelsene. Det gir mindre ulemper for naboer og reisende, og vi unngår vi store omfattende naturinngrep.

Selv om reguleringsplanen nå er godkjent er Bane NOR fortsatt avhengig av en prioritering i Nasjonal transportplan (NTP) og bevilgning i statsbudsjettet for å starte en utbygging. Ny NTP legges frem våren 2024. I påvente av dette vil Bane NOR nå jobbe videre med de tekniske planene som er grunnlaget for en utbygging.


Publisert: 5. mai 2023 klokken 15:16