Reguleringsplan for Melhus vedtatt

Kommunestyret i Melhus har vedtatt reguleringsplan for oppgradering av jernbanen i Melhus sentrum. Videre fremdrift i prosjektet er avhengig av at prosjektet får midler i statsbudsjettet og prioritering i Nasjonal Transportplan.

  • Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 25. mai 2023 klokken 14:51

Kart som viser område for planlagt utbygging av jernbanen ved Melhus Stasjon

Plankart over Melhus Stasjon Bane NOR

Det er gjennom Byvekstavtalen for Trondheimsregionen har staten forpliktet seg til å utarbeide arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger i Trøndelag. Tiltaket i Melhus sentrum er et av flere tiltak som skal gjennomføres for å oppnå målet i Byvekstavtalen. Når Melhus kommune vedtok Bane NORs forslag til reguleringsplan 23. mai, legger det til rette for to tog i timen på jernbanen i Trøndelag i desember 2027.

Nærmere om tiltaket

Langs Dovrebanen ved Melhus stasjon og Melhus skysstasjon skal det bygges et nytt spor på ca. 950 meter sørvest for eksisterende spor. Med nytt spor er det mulig med samtidig innkjør, det vil si at to tog kan møtes på stasjonen. Det nye sporet gjør det mulig å øke kapasiteten til to regionaltog i timen og øke godstrafikken.

Til det nye sporet skal det etableres en plattform som blir ca. 125 m lang.  Det er også behov for å bygge gang- og sykkeladkomst til ny plattform fra Melhustunet. Da antall jernbanespor utvides ved stasjonen må eksisterende kulvert for gang-/sykkel under jernbanen utvides, og det må bygges ny jernbanebru over Hølondvegen. Det er også behov for å utvide og flomsikre kulvert over Loddbekken.

Planovergangen ved Lamoen legges ned da øking i togtrafikk, og høyere hastighet på togstrekningen, ikke gjør det trafikksikkert å beholde overgangen. Eiendommene ved Lamoen vil bli ervervet.

For nærmere informasjon om reguleringsplanen se kunngjøring på Melhus kommunes nettsider(├ąpnes i ny fane).

Hva skjer videre?

Neste fase i prosjektet er ekstern kvalitetssikring før arbeidet med planlegging av byggefase starter opp.

For å videreføre prosjektet er Bane NOR avhengig av bevilgninger over neste års statsbudsjett og prioritering i Nasjonal Transportplan (NTP). Denne våren har Jernbanedirektoratet og Bane NOR sendt innspill til en ny nasjonal transportplan (NTP) og prosjektet for to tog i timen i Trøndelag er prioritert i dette innspillet. Videre fremdrift i prosjektet vil derfor avklares etter at ny NTP er vedtatt i Stortinget våren 2024. 


Publisert: 25. mai 2023 klokken 14:51