Reguleringsplan for Lademoen på høring

Forslag til reguleringsplan for Lademoen holdeplass er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Tiltaket er del av en større satsing som skal sikre to tog i timen på jernbanen i Trøndelag. Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer og merknader.

  • Prosjektnyheter
  • Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen

Publisert: 9. mars 2023 klokken 12:26

Illustrasjon av Lademoen stasjon

Illustrasjon av Lademoen stasjon og Strandveien Bane NOR

Bane NOR har fått i oppdrag å øke kapasiteten til to tog i timen på jernbanen i Trøndelag. Detaljreguleringsplanen for Lademoen holdeplass i Trondheim kommune, er en del av dette arbeidet.
Som en del av arbeidet med planlegges også tiltak Marienborg, Trondheim S og på Skansen i Trondheim kommune.

Om planforslaget

Planforslaget legger til rette for en ny plattform på nordsiden av eksisterende jernbanespor ved Lademoen holdeplass og utvidelse til to spor på begge sider av holdeplassen. Utvidelsen til to spor gjør det nødvendig å bygge en ny kulvert/undergang i Strandveien. Det foreslåes en oppgradering av Strandveien og at den skal reguleres som sykkelveg med fortau samt at kulverten stenges for gjennomkjøring.

Utvidelsen av jernbanen kommer i konflikt med bygningen i Strandveien 23. Bane NORs planforslag (alternativ 1) foreslår at bygningen i Strandveien 23 demonteres og fjernes. Kommunedirektøren har utarbeidet et planforslag (alternativ 2) hvor deler av bygningen Strandveien 23 bevares. Begge alternativene ligger ute på høring.

Plankart for Lademoen

Plankart for Lademoen Bane NOR

Innspill og merknader

I planarbeidet er det vurdert mange forskjellige aspekter som vil påvirke folk som bor i området. Vi oppfordrer derfor alle til å sende inn kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet.

Alle dokumenter i saken er tilgjengelig på Trondheim kommunes nettsider for kunngjøringer av planer.

Innspill eller merknader sendes til Trondheim kommune innen 27. mars 2023. Innspill kan sendes via Trondheim kommunes nettsider eller via e-post byplan.postmottak@trondheim.kommune.no. Innspill og merknader skal merkes med «Saksreferanse: 21/26285».


Publisert: 9. mars 2023 klokken 12:26