Høring av reguleringsplan for Melhus

Bane NORs forslag til reguleringsplan for oppgradering av jernbanen i Melhus sentrum er nå lagt ut på høring. Tiltaket i Melhus kommune er del av en større satsing som skal sikre et bedre togtilbud i hele Trøndelag. Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer og merknader.

  • Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 22. februar 2023 klokken 15:00

Oppdatert: 23. februar 2023 klokken 10:51

Plankart som viser Melhus stasjonsområde

Plankart over Melhus Stasjon Bane NOR

Gjennom Byvekstavtalen for Trondheimsregionen har staten forpliktet seg til å utarbeide arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger i Trøndelag. Bane NOR har fått i oppdrag å øke kapasiteten på jernbanen til to regiontog i timen på strekningen Melhus – Trondheim – Steinkjer.

Tiltaket i Melhus sentrum er et av flere tiltak som skal gjennomføres for å oppnå målet i Byvekstavtalen. Etter planen skal reguleringsplan vedtas sommeren 2023 og utbyggingen skal stå klar i desember 2027.

Nærmere om tiltaket

Langs Dovrebanen ved Melhus stasjon og Melhus skysstasjon skal det bygges et nytt spor på ca. 950 meter sørvest for eksisterende spor. Med nytt spor er det mulig med samtidig innkjør, det vil si at to tog kan møtes på stasjonen. Det nye sporet gjør det mulig å øke kapasiteten til to regionaltog i timen og øke godstrafikken.

Til det nye sporet skal det etableres en plattform som blir ca. 125 m lang.  Det er også behov for å bygge gang- og sykkeladkomst til ny plattform fra Melhustunet. Da antall jernbanespor utvides ved stasjonen må eksisterende kulvert for gang-/sykkel under jernbanen utvides og det må bygges ny jernbanebru over Hølondvegen. Det er også behov for å utvide kulvert over Loddbekken.

Planovergangen ved Lamoen legges ned da øking i togtrafikk, og høyere hastighet på togstrekningen, ikke gjør det trafikksikkert å beholde overgangen. Eiendommene ved Lamoen vil bli ervervet.

For nærmere informasjon om reguleringsplanen se  Melhus kommunes nettsider(├ąpnes i ny fane).

Innspill og merknader

I planarbeidet er det vurdert mange forskjellige aspekter som vil påvirke hverdagen til folk som bor og oppholder seg i Melhus. Vi oppfordrer derfor alle til å sende inn kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet.

Innspill eller merknader sendes Melhus kommune, Postboks 55, 7221 Melhus, via ordinær post eller e-post: postmottak@melhus.kommune.no innen 07.10.22.

Merkes med "Detaljregulering Kryssningsspor Melhus sentrum, saksnr. 21/2383"


Publisert: 22. februar 2023 klokken 15:00

Oppdatert: 23. februar 2023 klokken 10:51