Høring av reguleringsplan for Stjørdal stasjon

Forslag til reguleringsplan for oppgradering av jernbanen i Stjørdal sentrum er nå lagt ut på høring. Tiltaket er del av en større satsing som skal sikre to tog i timen på jernbanen i Trøndelag. Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer og merknader.

  • Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 22. februar 2023 klokken 15:00

Oppdatert: 23. februar 2023 klokken 10:50

Utsnitt av kart som viser forslag til utforming av området ved Stjørdal stasjon

Utsnitt av kart som viser forslag til utforming av området ved Stjørdal stasjon med tverrforbindelse under jernbanen. Bane NOR

Gjennom Byvekstavtalen har staten forpliktet seg til å utarbeide arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger, og nullvekst i biltrafikken. Bane NOR har derfor fått i oppdrag å øke kapasiteten på jernbanen i Trøndelag og detaljreguleringsplanen for Stjørdal stasjon, med spor og tverrforbindelse, er en del av dette arbeidet.

Bane NOR utarbeider detaljreguleringsplan for Stjørdal stasjon parallelt med kommunens pågående arbeid med områdereguleringsplan for Stjørdal stasjonsområde.

Tiltak i Stjørdal

Planen er i hovedsak sentrert rundt Stjørdal stasjon, men planområdet strekker seg langs jernbanelinjen i både nordlig og sørlig retning. I forslaget er det regulert nødvendig areal til jernbaneformål og kollektivformål og det er gitt rom for og hensyntatt nødvendige arealer for midlertidige rigg- og anleggsområder.

Tiltaket på Stjørdal stasjon skal legge til rette for økt togtrafikk ved å bygge et nytt spor 3 og en ny midtplattform. Videre skal det utredes mulighet for dagparkering av ett togsett.
Planen ser også på løsninger for publikum ved og rundt stasjonen, hvor viktigste element er en ny tverrforbindelse/undergang for gående og syklende på tvers av jernbanen ved stasjonen.

Innspill og merknader

I planarbeidet er det vurdert mange forskjellige aspekter som vil påvirke hverdagen til folk som bor og oppholder seg på og ved Stjørdal stasjon. Vi oppfordrer derfor alle til å sende inn kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet.

Innspill eller merknader sendes til Stjørdal kommune innen 20.11.22. Innspill kan sendes via kommunens nettsider, via ordinær post til Stjørdal kommune, Areal og miljø, postboks 133, 7501 Stjørdal, eller via e-post til postmottak@stjordal.kommune.no.

Se  Stjørdal kommunes nettsider(├ąpnes i ny fane) for dokumenter og informasjon om planarbeidet.

Plankart for Stjørdal stasjon

Plankart for Stjørdal stasjon Bane NOR


Publisert: 22. februar 2023 klokken 15:00

Oppdatert: 23. februar 2023 klokken 10:50