Reguleringsplan for Alstad legges på høring

Forslag til reguleringsplan for Alstad kryssingsspor er nå lagt ut på høring. Tiltaket er del av en større satsing som skal sikre to tog i timen på jernbanen i Trøndelag. Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer og merknader.

  • Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 22. februar 2023 klokken 15:00

Oppdatert: 23. februar 2023 klokken 10:47

Bane NOR har derfor fått i oppdrag å øke kapasiteten på jernbanen i Trøndelag og detaljreguleringsplanen for kryssingsspor på Alstad i Stjørdal kommune, er en del av dette arbeidet.

Nærmere om tiltaket

Planen omfatter et nytt kryssingsspor for 600 meter lange tog på Skatval, mellom Dregset og Alstad. Det nye kryssingssporet skal etter planen ligge parallelt med og på østsiden av eksisterende jernbanelinje på strekningen.

Tiltaket vil berøre eksisterende landbruksarealer, ved at det permanent må avståes landbruksjord til jernbaneformål. I anleggsperioden vil det være behov for midlertidig avståelse av noe areal til anleggs- og riggområder. I tillegg til kryssingsspor må det bygges teknisk bygg, driftsveg til tekniske installasjoner og det må settes av areal til trafo.

Innspill og merknader

I planarbeidet er det vurdert mange forskjellige aspekter som vil påvirke folk som bor i området. Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet.

Innspill eller merknader sendes til Stjørdal kommune innen 15.12.22. Innspill kan sendes via kommunens nettsider, via ordinær post til Stjørdal kommune, Areal og miljø, postboks 133, 7501 Stjørdal, eller via e-post til postmottak@stjordal.kommune.no.

Plankart for Alstad kryssingsspor

Plankart for Alstad kryssingsspor Bane NOR


Publisert: 22. februar 2023 klokken 15:00

Oppdatert: 23. februar 2023 klokken 10:47