Planer for Ronglan og Østborg kryssingsspor på høring

Forslag til reguleringsplaner for Ronglan kryssingsspor og Østborg kryssingsspor i Levanger kommune er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer og merknader.

  • Prosjektnyheter
  • Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen

Publisert: 22. februar 2023 klokken 15:00

Oppdatert: 23. februar 2023 klokken 10:45

Bane NOR har fått i oppdrag å øke kapasiteten på jernbanen i Trøndelag. De to tiltakene i Levanger kommune er en del av en større satsing som skal sikre to tog i timen på jernbanen i Trøndelag.

Nærmere om Ronglan kryssingsspor

Planen omfatter etablering av et nytt kryssingsspor på ca. 900 meter ved Nesvatnet sør for på Ronglan stasjon. Kryssingssporet skal etter planen ligge parallelt med eksisterende jernbanelinje på strekningen. Det planlegges også etablering av driftsveger og bygging av et teknisk bygg.

Planområdet er nærmere 57 dekar stort og tiltaket dimensjoneres for kryssing av 600 meter lange godstog. Dette vil gjøre det mulig for to tog å møtes. Det vil berøre eksisterende landbruksarealer, ved at det permanent må avståes landbruksjord til jernbaneformål. I anleggsperioden vil det være behov for midlertidig avståelse av noe areal til anleggs- og riggområder.

Nærmere om Østborg kryssingsspor

Reguleringsforslaget omfatter bygging av et nytt kryssingsspor, for 600 meter lange godstog, parallelt med eksisterende jernbanelinje mellom fv. 6888, Børøyvegen og Sætersmyra. Det planlegges også etablering av driftsveger og bygging av et teknisk bygg.

Kulvert på Gamle Kongevei berøres ikke av tiltaket, men Sæter bro må rives. Det anbefales å bygge en ny og bredere bro, tilpasset dobbeltspor, på samme sted. Dette gjør det mulig å gjenbruke mest mulig av dagens vegfylling og det gir minst mulig beslag av dyrket mark. Ulempen ved dette er at eksisterende bru ikke kan benyttes i anleggsperioden.

Området hvor det nå planlegges nytt kryssingsspor består i stor grad av oppdyrket areal. Det vil gjøres tiltak slik at det i størst mulig grad blir begrenset beslag av dyrket mark.

Innspill og merknader

I planarbeidet er det vurdert mange forskjellige aspekter som vil påvirke folk som bor i området. Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet.

Innspill eller merknader sendes til Levanger kommune innen 6. januar 2022. Innspill kan sendes via ordinær post til Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller postmottak@levanger.kommune.no.

Se  Levanger kommunes nettsider(├ąpnes i ny fane) for dokumenter og informasjon om planarbeidet.

Plankart for Ronglan kryssingsspor

Plankart for Ronglan (Nesvatn) kryssingsspor Bane NOR

Plankart for Østborg kryssingsspor

Plankart for Østborg kryssingsspor Bane NOR


Publisert: 22. februar 2023 klokken 15:00

Oppdatert: 23. februar 2023 klokken 10:45