Høring av reguleringsplan for Skansen holdeplass

Forslag til reguleringsplan for Skansen holdeplass er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Tiltaket er del av en større satsing som skal sikre to tog i timen på jernbanen i Trøndelag. Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer og merknader.

  • Prosjektnyheter
  • Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen

Publisert: 22. februar 2023 klokken 15:00

Oppdatert: 23. februar 2023 klokken 10:38

Illustrasjon av Skansen holdeplass

Illustrasjon av Skansen holdeplass Bane NOR

Bane NOR har fått i oppdrag å øke kapasiteten på jernbanen i Trøndelag. Detaljreguleringsplanen for Skansen holdeplass i Trondheim kommune, er en del av dette arbeidet.
Som en del av arbeidet med to tog i timen på jernbanen i Trøndelag planlegges flere tiltak i Trondheim. Dette gjelder Marienborg, Trondheim S og på Lademoen holdeplass. For Marienborg og Trondheim S er det ikke nødvendig med reguleringsplan, men reguleringsplan for Lademoen vil legges ut på høring så snart denne er klar.

Innholdet i planforslaget

På Skansen planlegges en plattform for sørgående tog og ny adkomst til plattform i øst. Det vil også bli satt opp et gjerde mellom sporene som skal hindre k

ryssing av sporene på holdeplassen.

Planen vektlegger å ivareta parken og kulturmiljøet som i dag, men deler av området rundt holdeplassen blir berørt i anleggsperioden. Dette gjelder parkområdet nærmest stasjonen, som vil bli benyttet til anlegg- og riggområde, og gang- og sykkelvegen forbi stasjonen ut i parken som blir midlertidig omlagt.

Innspill og merknader

I planarbeidet er det vurdert mange forskjellige aspekter som vil påvirke folk som bor i området. Vi oppfordrer derfor alle til å sende inn kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet.

Sakens planbestemmelser(├ąpnes i ny fane) er tilgjengelig på Norconsults nettsider for plandialog(├ąpnes i ny fane).

Innspill eller merknader sendes til Trondheim kommune innen 2. januar 2023. Innspill kan sendes via ordinær post til Trondheim kommune Byplankontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim, eller via e-post byplan.postmottak@trondheim.kommune.no.

Kart over planområde ved Skansen holdeplass

Plankart for Skansen holdeplass Bane NOR


Publisert: 22. februar 2023 klokken 15:00

Oppdatert: 23. februar 2023 klokken 10:38