Alle reguleringsplaner er vedtatt

En milepæl ble nådd når de siste tre reguleringsplanene for Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen er vedtatt. Nå fortsetter arbeidet for å gjøre klar til en eventuell utbygging.

  • Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 5. juli 2023 klokken 15:40

Kart med oversikt over tiltak som planlegges på Trønderbanen.

Kart med oversikt over tiltak som planlegges på Trønderbanen. Bane NOR

Bane NOR har fått i oppdrag å øke kapasiteten til jernbanen i Trøndelag, og vedtak av reguleringsplaner er første steg på veien for å oppnå målet om en dobling av antall lokaltog mellom Støren og Steinkjer.

I midten av juni ble tre av prosjektets forslag til reguleringsplaner vedtatt i Midtre Gauldal, Trondheim og Stjørdal kommuner. Dette betyr at de siste av totalt ni reguleringsplaner er vedtatt og prosjektet kan nå gå videre med planlegging av byggefasen.

Om reguleringsplanene

Midtre Gauldal
Bane NOR planlegger å øke kapasiteten på Støren stasjon og samtidig bedre sikkerheten for de reisende. Det skal bygges et nytt spor nærmere stasjonsbygningen, vest for dagens spor 1, og en ny midtplattform mellom spor 2 og 3. For å øke sikkerheten til passasjerer som tar tog fra spor 2 og 3 skal det bygges en ny overgangsbru sør for stasjonsbygningen. Overgangsbrua og plattformer blir universelt utformet og tilpasset alle brukergrupper.

For å tilrettelegge for flere antall reisende skal også antall parkeringsplasser ved stasjonen økes.

Lademoen
På Lademoen skal det bygges en ny plattform på nordsiden av eksisterende jernbanespor ved Lademoen holdeplass og det skal utvides til to spor på begge sider av holdeplassen. Utvidelsen til to spor gjør det nødvendig å bygge en ny kulvert/undergang i Strandveien. I sammenheng med dette vil Strandveien oppgraderes, og den skal reguleres som sykkelveg med fortau samt at kulverten stenges for bilkjøring.

Utvidelsen til to spor kommer i konflikt med bygningen i Strandveien 23 og Bane NOR har derfor foreslått at huset rives. I vedtaket krever Bystyret at det skal skaffes erstatningsareal for tomten i Strandveien 23. 

Stjørdal
Planen gjelder i hovedsak for området rundt Stjørdal stasjon, men planområdet strekker seg langs jernbanelinjen i både nordlig og sørlig retning. På Stjørdal stasjon skal det legges til rette for økt togtrafikk ved å fornye spor 3 og en ny midtplattform. Videre skal det utredes mulighet for dagparkering av ett togsett.

For publikum blir byggingen av en ny undergang og tverrforbindelse spesielt viktig. Undergangen vil gi sikker adkomst til den nye midtplattformen, og vil samtidig fungere som en ny tverrforbindelse for gående og syklende ved stasjonen.

Hva skjer videre?

Prosjektet starter nå arbeidet med planlegging av byggefasen,  men for å videreføre prosjektet er Bane NOR avhengig av bevilgninger over statsbudsjettet og prioritering i Nasjonal Transportplan (NTP).

Denne våren har Jernbanedirektoratet og Bane NOR sendt innspill til en NTP og prosjektet for to tog i timen i Trøndelag er prioritert i dette innspillet. Videre fremdrift i prosjektet vil derfor avklares etter at ny NTP er vedtatt i Stortinget våren 2024.


Publisert: 5. juli 2023 klokken 15:40