Detaljregulering og offentlig ettersyn av planprogram

Vi starter opp detaljregulering og offentlig ettersyn av planprogram for å øke kapasiteten på Grorud stasjon.

  • Prosjektnyheter
  • Planlegging av ventespor Grorud stasjon

Publisert: 5. januar 2024 klokken 10:56

Illustrasjon kartutsnitt Grorud stasjon

Kartutsnitt av Grorud stasjonsområde ILLUSTRASJON: Bane NOR

I medhold av plan- og bygningsloven varsles oppstart av planarbeid langs jernbanestrekningen forbi Grorud. Hovedmålet med planarbeidet er å legge til rette for ombygging av sporene ved Grorud. for å øke antall avganger. 

Forslaget vil hovedsakelig berøre dagens jernbaneareal, men det er tatt med noen arealer utenfor jernbanetraseen. Dette er gjort for å sikre at det er nok areal til å gjennomføre nødvendige tiltak. Dette kan være tiltak for å sikre geoteknisk stabilitet eller nødvendige tiltak for støyskjermer og støyvoller.

Prosjektet vil gjøre de tiltakene på stasjonen som er nødvendige for å gjennomføre tiltaket, men vil ta vare på det verneverdige stasjonsmiljøet herunder stasjonsparken.

Planforslaget skal konsekvensutredes. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vurderes og behovet for utredninger.

Vi ønsker oss tilbakemeldinger på hva vi skal legge vekt på i planleggingen om det er temaer som vi bør undersøke eller konsekvensutrede som ikke står i vårt forslag til planprogram. Vi ønsker oss også informasjon om viktige verdier i området som må tas vare på i planleggingen.

Vi arrangerer åpen kontordag der alle kan komme for å snakke om planprosessen og forslag til planprogram torsdag 25. og onsdag 31. januar kl. 12.00 til 18.00 på Grorud stasjon.

Innspill til planprogrammet

Vi ønsker dine innspill.

Send oss gjerne det på e-post, eller i brev:

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 Hamar

NB! Merk innspillet med «Kapasitetsøkning Grorud»

Frist for å gi innspill er fredag 19. februar 2024.

Saksdokumenter

Last ned planprogram, prosessavklaring og oversikt over berørte eiendommer.


Publisert: 5. januar 2024 klokken 10:56