Hva var feil med Follobanen?

Her finner du en foreløpig rapport som analyserer mulige årsaker til problemene med strømforsyningen på Follobanen. Det er trolig ikke én enkelt hendelse som er årsak, men en kombinasjon av flere forhold.

  • Prosjektnyheter
  • Follobanen

Publisert: 16. mars 2023 klokken 11:40

Blixtunnelen med to løp på Follobanen. Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

Rapporten beskriver observasjoner, måleresultater, umiddelbare vurderinger og foreløpige konklusjoner før den foreslår en mulig teknisk årsakssammenheng. Denne versjonen av rapporten er i hovedsak basert på observasjoner og data som forelå før spenningsetting og testkjøring i anlegget ble igangsatt.

Bane NOR understreker at denne rapporten er høyst foreløpig, og at det fortsatt er flere usikkerheter og uavklarte forhold som må undersøkes. Blant annet vil det omfattende måleprogrammet som for tiden gjennomføres i forbindelse med testkjøring i tunnelen, ved siden av andre, nye data, danne grunnlag for en oppdatert utgave av rapporten om kort tid.

Klikk her for å laste ned rapporten «Teknisk årsaksresonnement».

Sammensatte årsaker

Som nevnt mener Bane NOR det var flere faktorer som bidro til varmgang i kablene for returstrøm mellom Blixtunnelen og koblingshuset nord for Ski stasjon. Dette skjedde ved to tilfeller den 19. og 23. desember.

Det resonnementet omkring årsakene som presenteres i rapporten, samsvarer i all hovedsak med det som Bane NOR har lagt fram tidligere:

  • Den installerte kabelen for returstrøm har vært sårbar for varmgang. Faktorer som har spilt inn er trolig bl.a. feilmontasje i skjøter og endeavslutninger, sett i kombinasjon med konseptet hvor kablenes skjerm var jordet i begge ender.
  • Vann som sementen i tettemasse og betong har gjort alkalisk(├ąpnes i ny fane), har dryppet på en isolator i tunneltaket. Dette har ført til flere forbigående kortslutninger av kjørestrømmen.
  • Kortslutningsvernet har i disse tilfellene hatt en forsinket utkobling av strømmen, noe som kan ha ført til økt kortslutningsbelastning på anlegget. Innkoblinger som ble foretatt i forbindelse med feilsøking da hendelsene inntraff, kan ha gitt ekstra påkjenning.
  • Kombinasjonen av punktene over kan ha ført til skade på kablene og dermed en varig kortslutning av anlegget.

Bane NOR har nå utbedret det som vi mener var mangler ved anlegget, i tillegg til at vi har gjennomført flere andre tiltak for å gjøre anlegget mer robust.  Med sikte på raskest mulig gjenåpning av Follobanen gjennomføres det nå et omfattende test- og måleprogram i Blixtunnelen med bl.a. kjøring av testtog.


Publisert: 16. mars 2023 klokken 11:40