Fra anlegg til friluftsområde

Follobanens anleggsområde på Åsland skal bli natur- og friluftsområde. Turgåere vil overta et område med bekker mellom nyplantede busker, vekster og nye turstier.

  • Follobanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 9. juni 2023 klokken 14:07

Skråfoto med inntegnet plan for området på Åsland.

Skisse: Denne illustrasjonen viser planen for gjenoppbygging av natur- og friluftsområde på Åsland. I de mørke feltene blir det konsentrasjon av vekster. Bane NOR

Oslo kommune har gitt Bane NOR igangsettingstillatelse, men terrengarbeidet er satt på vent inntil tillatelse fra Statsforvalteren er på plass. Som ledd i Statsforvalterens prosess med å behandle søknaden vil saken bli sendt ut på offentlig høring til naboer og grunneiere nå i juni. I denne perioden står noen av anleggsmaskinene på vent på Åsland, men vi håper å være i gang igjen i løpet av sommeren.

Viktig sikring av miljøet

I forbindelse med tilbakeføring av riggområdet på Åsland til natur- og friluftsområde, har Bane NOR inne en søknad om tillatelse fra Statsforvalteren. Bane NORs søknad består i hovedsak av en miljørisikovurdering og en tiltaksplan. 

Miljørisikovurderingen tar for seg risikoen i utførelsesfasen/ anleggsperioden og for det ferdige anlegget. Miljørisikovurderingen beskriver også hvilke tiltak som skal iverksettes for å begrense risiko for grunnforurensning og sørge for en sikker prosjektgjennomføring med tanke på miljø. 

Tiltaksplanen fastsetter akseptkriterier for tiltaksområdet og beskrivelse av massehåndtering og massedeponering. Statsforvalteren ønsker eventuelle innspill til prosessen med å gi Bane NOR tillatelse til oppstart av terrengarbeid i forbindelse med tilbakeføringen, og sender derfor saken ut på høring til berørte.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har på vegne av Bane NOR overvåket bekkene i området. NIBIO har jevnlig tatt prøver av private drikkevannbrønner til naboer på Åsland, uten at det er påvist forurensing fra Follobanen. Overvåking av bekker og private drikkevannsbrønner pågår og varer utover anleggsperioden for å sikre at miljøet ivaretas. Bane NOR har utarbeidet og levert årlige miljørapporter til myndighetene siden 2017.

Velkommen til infomøte etter sommeren

Utpå høsten vil vi gjerne invitere naboer og grunneiere til et informasjonsmøte der vi vil fortelle mer om arbeidet med tilbakeføring av arealene til et natur- og friluftsområde.


Publisert: 9. juni 2023 klokken 14:07