Blixtunnelen: En trygg reise

To parallelle tunneler på Follobanen bidrar til høy sikkerhet. Mellom tunnelløpene er det 55 rømningsveier til et trygt område. Tirsdag skal sikkerheten testes.

  • Prosjektnyheter
  • Follobanen

Publisert: 15. mars 2023 klokken 11:44

Tverrforbindelse i Blixtunnelen

Blixtunnelen har 55 tverrforbindelser og mange beredskapstiltak. Foto: Bane NOR

11. desember åpner den nye Follobanen mellom Oslo S og Ski. Da kuttes reisetiden fra 22 til 11 minutter, mens togtilbudet mer enn dobles på strekningen. 

Før det skjer skal sikkerheten testes. Tirsdag 29. november gjennomføres en stor og lovpålagt beredskapsøvelse. Opp mot 200 frivillige er med. Brannbiler, politibiler og ambulanser fra Oslo og Nodre Follo skal delta, og det blir aktivitet på E6.

Målet med øvelsen er å få testet at alle deler av beredskapen fungerer godt og at Blixtunnelen er tilrettelagt for nødetatenes arbeid. Her er det mange tiltak som gjør dette til en trygg og sikker reisevei mellom Oslo og Ski. 

Mange tverrforbindelser

Gjennom hele Blixtunnelen er det, minst hver 500 meter, tverrforbindelse mellom de to tunnelløpene. Dermed er det aldri lenger enn 250 meter til nærmeste utgang, det vil si gjennom store skyvedører til sikkert område.

Det er 55 slike tverrforbindelser og de er formet som egne rom mellom løpene. I 52 av disse rommene er det høye skap med teknisk driftsutstyr langs veggene, men alle de 55 tverrforbindelsene har frie evakueringsveier hvor rømning kan skje uten konflikt med installasjoner. Hvis noe skjer i det ene tunnelløpet, er det andre løpet definert som sikkert området som holdes røykfritt ved hjelp av overtrykksventilasjon.

Skilting og gangveier

Rømningsveiene i Blixtunnelen er godt skiltet med retning og avstand til nærmeste nødutgang.  I begge tunnelløpene er det gangvei langs siden. Hver gangvei er minst 1,2 meter bred. Gangvegene har langsgående gelender med lys som leder til utgangene.

Tverrforbindelsene leder videre enten til motgående tunnelløp eller til en 2,7km lang rømningstunnel, som er bygget mellom de to jernbanetunnelene nord for Åsland tunnelberedskapsplass. Rømningstunnelen og motgående tunnelløp er regnet som sikkert område.

Evakueringstunnel og beredskapsplass Åsland

Rømningstunnelen er belyst og skiltet.  Også Åsland tunnelberedskapsplass er godt skiltet og opplyst. Tunnelberedskapsplassen, midtveis mellom Oslo og Ski, har to plattformer som er 420 meter lange og to meter brede, en i hvert løp. Fra plattformene er det dører inn til en langsgående ventehall. Der inne er det et overtrykkssystem som vil hindre eventuell røyk i å trenge inn. Ventehallene har god nok takhøyde til at ambulanse kan kjøre inn.

Det er fem tverrforbindelser mellom ventehallene på hver side. Dette sikrer rask evakuering til sikkert område. Fra ventehall og plattform som ikke omfattes av en eventuell hendelse, kan evakuerte bli hentet ut av et evakueringstog.  

De store hallene, som ble bygget for montering og boring med tunnelboremaskiner, gir god tilgjengelighet for redningsetatene. De kan parkere, snu og hente evakuerende på en effektiv måte. Hallene ligger på hver side av det 420 meter lange anlegget med plattformer og ventehaller.

Fra ventehallene er det adkomsttunnel ut i friluft til beredskapsplassen som ligger tett ved E6. Det er en kilometer inn til ventehallene, med egnet adkomst for nødetatene og innkjøring med busser for å kunne evakuere reisende.

Hele tunnelberedskapsanlegget for Blixtunnelen er gjenbruk av tunneler og haller som ble bygget for å kunne konstruere tunnelene på en mest mulig effektiv måte. 

Tett samarbeid med nødetatene

Bane NOR har kjøpt inn et eget brann- og redningstog som skal brukes ved behov blant annet på Follobanen. Toget er ment for innsats i alle tunnelene i Oslo-området og er stasjonert på Oslo S. Togsettet kan kjøre inn i tunnelene for å gjøre innsats, blir trukket av et dieseldrevet lokomotiv og har to tankvogner med til sammen 88 000 liter vann. Det er en vogn med utstyr for brannslukking og en vogn som kan brukes til evakuering av passasjerer. Denne er sikret med overtrykk for å hindre røykinntrengning. I tillegg har Follo brannvesen en egen robot for brannslukking, samme type ble brukt under brannen i Notre-Dame.

På linje med Åsland har også Oslo S sentrale beredskapsplasser. Det er etablert en beredskapsplass på 985 m2 som er sentral for Blixtunnelen og Kongshavntunnelen, og for Oslo Sentralstasjonen. Venterommene og trappeadkomstene i Teknisk bygg Militærrampa ved Oslo S er også definert som sikkert område og har utgang til friluft. Ved innkjøringen til Oslo S er det i tillegg en forbindelsestunnel fra Blixtunnelen til Sydhavna som gir rask evakuering fra jernbanetunnelene i dette området. Også i Ski har Bane NOR en beredskapsplass og den ligger ved Teknisk bygg nord like utenfor tunnelportalene.

Inne i tverrforbindelse i Blixtunnelen

Blixtunnelen har gode redningsveier mellom de to tunnelløpene. 52 av de 55 tverrforbindelsene har i tillegg avlukkede tekniske rom. Atskilte tunnelløp, beredskapstunnel, god belysning, informasjonssystem, nødnett og kameraer er blant beredskapstiltakene. Foto: Bane NOR


Publisert: 15. mars 2023 klokken 11:44