Fremdrift for elektrifiseringen

For at Trønder- og Meråkerbanen skal bli elektrifisert, bygger vi i Bane NOR ca. 120 km med komplett kontaktledningsanlegg med autotransformator som skal gi togene kjørestrøm.

Publisert: 27. mars 2023 klokken 14:36

Oppdatert: 8. november 2023 klokken 17:10

På denne siden:

Det er strekningene Trondheim S-Stjørdal, Hell-Riksgrensen til Sverige samt Stavne-Leangenbanen, inklusive Søndre tilsving som elektrifiseres. Arbeidet med å tilrettelegge utføres delvis i etapper og det foregår arbeider parallelt på de ulike strekningene. Her kan du følge fremdriften og varslingen av arbeidene.

Se opptak av en presentasjon av elektrifiseringen (åpnes i ny fane) som Norconsult og Bane NOR holdt hos Tekna i slutten av april i 2022.

Støyende arbeid på natten i Være-området

I forbindelse med elektrifiseringen skal Bane NORs totalentreprenør NRC Group AS etablere stålfundamenter for å legge nødvendige kabler området Hansbakken til Sjølyst. Når stålrørene blir slått ned i bakken skjer dette ved bruk av en skinnegående graver med pigghammer, noe som utløser støy. Det er også behov for å benytte lys til arbeidet. Arbeidet utføres på Bane NORs eiendom og må dessverre utføres på natten når det ikke går tog.

Arbeidet gjennomføres på nettene fra natt til 17. november til og med natt til 29. november, men pågår ikke på hele strekningen samtidig. Berørte naboer blir tilbudt alternativ overnatting de nettene arbeidet foregår i nærheten av dem.

Arbeider ved Nidelv bru

I forbindelse med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen gjør Bane NOR forberedende arbeider i Nidelven mellom Pirbrua og Nidelv vegbru. Vi skal blant annet fjerne noe spunt rundt brupilarene og gjennomføre generell kontroll av pilarene før vi monterer master for kjøreledningene.

Arbeidene ble gjenopptatt i månedsskiftet august/september og varer over nyttår. Arbeidet foregår på dagtid, kl. 0700-kl. 1900.  

Gang- og sykkelvegen er stengt fordi det er behov for riggområde for arbeidet som skal utføres i elven. Gang- og sykkelvegen er planlagt gjenåpnet i januar. Asfaltering og øvrig tilpasning blir sluttført våren 2024.

Trønderbanen

Arbeidene med boring av fundamenter på strekningen er ferdigstilt. Arbeidet med å sette opp master og strekke kjøreledningen som gir togene strøm pågår. 

Skogrydding

I forbindelse med elektrifiseringen er det nødvendig å utføre skogrydding langs jernbanen på strekningene Være-Hell og Hell-Gudå. Dette pågår ut over høsten. Arbeidet utføres med blant annet motorsag og fliskutter på dagtid mellom kl. 0700 og kl. 1900. I utgangspunktet skjer dette mandag til fredag, med det kan også forekomme arbeid i helger. Vi jobber på Bane NORs eiendom, men dersom vi må inn på privat område, blir grunneier kontaktet. 

Fremdrift Meråkerbanen

Bane NOR kommer tilbake for å ferdigstille boringen av fundamenter mellom Brattås og Kopperå fra starten av september og ut året. 

Vi borer hull til fundamenter for master som kjøreledningene skal henge i. Det støyende arbeidet flytter seg østover med ca. 400 meter i løpet av hver kveld og natt mellom kl. 2000 og kl. 0600. Det vil derfor ikke vil være langvarig støyende arbeid utenfor din bolig. Vi regner med å nå Kopperå innen utgangen av 2023.

Arbeidet med å sette opp master der ledningen som gir togene strøm skal henge, er planlagt utført vinter 2023/24. 

Status for arbeidet på Stavne-Leangenbanen

I disse dager jobber vi med vannsikring av Tyholttunnelen, slik at det ikke kommer fuktighet på kjøreledningene som skal monteres. For å få plass til kjøreledningen senker vi sporet tre steder inne i tunnelen samt utenfor hver tunnelmunning. Arbeidet utenfor tunnelen er planlagt utført høsten 2023. De berørte blir varslet dersom arbeidene medfører støy.  

Annen relevant informasjon

Litt om støy knyttet til arbeidene

Alle arbeidene som skal gjennomføres skjer i etapper. Boringen som foregår når vi setter ut fundamenter for mastene, der ledningene med strøm til toget skal henge, skaper mest støy. Det er likevel slik at noen steder er grunnforholdene slik at det ikke blir så mye støy, andre steder må vi bore i fjell. Det bores uansett ikke så lenge av gangen og arbeidet flytter seg langs linjen. Generelt kan vi si at det er ca. 60 meter mellom hvert borepunkt og at vi bruker i gjennomsnitt én time per borepunkt. Dette betyr at det støyende arbeidet ikke står utenfor din bolig så lenge av gangen, og det er heller ikke sikkert at det er støyende hele perioden boretoget er der.

 


Publisert: 27. mars 2023 klokken 14:36

Oppdatert: 8. november 2023 klokken 17:10