Fremdrift for elektrifiseringen

For at Trønder- og Meråkerbanen skal bli elektrifisert, bygger vi i Bane NOR ca. 120 km med komplett kontaktledningsanlegg med autotransformator som skal gi togene kjørestrøm.

Det er strekningene Trondheim S-Stjørdal, Hell-Riksgrensen til Sverige samt Stavne-Leangenbanen, inklusive Søndre tilsving som elektrifiseres. Arbeidet med å tilrettelegge utføres delvis i etapper og det foregår arbeider parallelt på de ulike strekningene. Her kan du følge fremdriften og varslingen av arbeidene.

Se opptak av en presentasjon av elektrifiseringen (åpnes i ny fane) som Norconsult og Bane NOR holdt hos Tekna i slutten av april i 2022.

Arbeider ved Nidelv bru

I forbindelse med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen gjør Bane NOR forberedende arbeider i Nidelven mellom Pirbrua og Nidelv vegbru. Vi skal blant annet fjerne noe spunt rundt brupilarene og gjennomføre generell kontroll av pilarene før vi monterer master for kjøreledningene.

Arbeidene startet onsdag 19. april og varer ut oktober 2023. Arbeidene foregår på dagtid, kl. 0700-kl. 1900.  

Gang- og sykkelvegen stenges fordi det er behov for riggområde for arbeidet som skal utføres i elven. 

Trønderbanen: Fremdrift Lademoen-Stjørdal

Arbeidene med boring av fundamenter på strekningen er ferdigstilt med unntak av ett fundament som bores natt til 1. juni på Midtsandan stasjon. Arbeidet med å sette opp master og strekke kjøreledningen som gir togene strøm pågår. Det gjenstår noen fundamenter på Stjørdal stasjon som utføres ved å grave i mai/juni 2023. Er det behov, vil det bli varslet om støy. 

Skogrydding langs Meråkerbanen

I forbindelse med elektrifiseringen av Meråkerbanen er det behov for å utføre skogrydding langs jernbanen. Arbeidet utføres med blant annet motorsag og fliskutter på dagtid mellom kl. 0700 og kl. 1900. I utgangspunktet skjer dette mandag til fredag, med det kan også forekomme arbeid i helger. Vi jobber på Bane NORs eiendom, men dersom vi må inn på privat område, blir grunneier kontaktet. Dette arbeidet startet 1. mars og vil pågå utover våren.   

Fremdrift Meråkerbanen

På strekningen Hegra-Gudå bores det fundamenter for master til kjøreledning på dagtid mellom kl. 0700 og kl. 1900 i perioden 2. juni til 16. juni.

På strekningen Hegra-Riksgrensen vil det gjenstå noen fundamenter. Dette er planlagt utført sensommer/tidlig høst. De berørte blir varslet når arbeidene på kveld og natt starter.  

Arbeidet med å sette opp master der kjøreledningen som gir togene strøm skal henge, er planlagt utført vinter 2023. 

Status for arbeidet på Stavne-Leangenbanen

I disse dager jobber vi med vannsikring av Tyholttunnelen, slik at det ikke kommer fuktighet på kjøreledningene som skal monteres i løpet av sommeren. For å få plass til kjøreledningen senker vi sporet tre steder inne i tunnelen samt utenfor hver tunnelmunning. Arbeidet utenfor tunnelen er planlagt utført over sommeren. De berørte blir varslet dersom arbeidene medfører støy.  

Annen relevant informasjon

Litt om støy knyttet til arbeidene

Alle arbeidene som skal gjennomføres skjer i etapper. Boringen som foregår når vi setter ut fundamenter for mastene, der ledningene med strøm til toget skal henge, skaper mest støy. Det er likevel slik at noen steder er grunnforholdene slik at det ikke blir så mye støy, andre steder må vi bore i fjell. Det bores uansett ikke så lenge av gangen og arbeidet flytter seg langs linjen. Generelt kan vi si at det er ca. 60 meter mellom hvert borepunkt og at vi bruker i gjennomsnitt én time per borepunkt. Dette betyr at det støyende arbeidet ikke står utenfor din bolig så lenge av gangen, og det er heller ikke sikkert at det er støyende hele perioden boretoget er der.