Fremdrift for elektrifiseringen

For at Trønder- og Meråkerbanen skal bli elektrifisert, bygger vi i Bane NOR ca. 120 km med komplett kontaktledningsanlegg med autotransformator som skal gi togene kjørestrøm.

Publisert: 27. mars 2023 klokken 14:36

Oppdatert: 8. november 2023 klokken 17:10

På denne siden:

Det er strekningene Trondheim S-Stjørdal, Hell-Riksgrensen til Sverige samt Stavne-Leangenbanen, inklusive Søndre tilsving som elektrifiseres. Arbeidet med å tilrettelegge utføres delvis i etapper og det foregår arbeider parallelt på de ulike strekningene. Her kan du følge fremdriften og varslingen av arbeidene.

Se opptak av en presentasjon av elektrifiseringen(åpnes i ny fane) som Norconsult og Bane NOR holdt hos Tekna i slutten av april i 2022.

Arbeider ved Nidelv bru

I forbindelse med elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen gjør Bane NOR forberedende arbeider i Nidelven mellom Pirbrua og Nidelv vegbru. Vi skal blant annet fjerne noe spunt rundt brupilarene og gjennomføre generell kontroll av pilarene før vi monterer master for kontaktledningene.

Arbeidene ble gjenopptatt i månedsskiftet august/september og varer over nyttår. Arbeidet foregår på dagtid, kl. 0700-kl. 1900.  

Gang- og sykkelvegen er stengt fordi det er behov for riggområde for arbeidet som skal utføres i elven. Gang- og sykkelvegen er planlagt gjenåpnet i januar. Asfaltering og øvrig tilpasning blir sluttført våren 2024.

Trønderbanen

Arbeidene med boring av fundamenter på strekningen er ferdigstilt. Arbeidet med å sette opp master og strekke kontaktledningen som gir togene strøm pågår. 

Skogrydding

I forbindelse med elektrifiseringen er det nødvendig å utføre skogrydding langs jernbanen på strekningene Være-Hell og Hell-Gudå. Dette pågår ut over høsten. Arbeidet utføres med blant annet motorsag og fliskutter på dagtid mellom kl. 0700 og kl. 1900. I utgangspunktet skjer dette mandag til fredag, med det kan også forekomme arbeid i helger. Vi jobber på Bane NORs eiendom, men dersom vi må inn på privat område, blir grunneier kontaktet. 

Fremdrift Meråkerbanen

Bane NOR kommer tilbake for å ferdigstille boringen av fundamenter mellom Brattås og Kopperå fra starten av september og ut året. 

Vi borer hull til fundamenter for master som kjøreledningene skal henge i. Det støyende arbeidet flytter seg østover med ca. 400 meter i løpet av hver kveld og natt mellom kl. 2000 og kl. 0600. Det vil derfor ikke vil være langvarig støyende arbeid utenfor din bolig. Vi regner med å nå Kopperå innen utgangen av 2023.

Arbeidet med å sette opp master der ledningen som gir togene strøm skal henge, er planlagt utført vinter 2023/24. 

Status for arbeidet på Stavne-Leangenbanen

I disse dager jobber vi med vannsikring av Tyholttunnelen, slik at det ikke kommer fuktighet på kjøreledningene som skal monteres. For å få plass til kjøreledningen senker vi sporet tre steder inne i tunnelen samt utenfor hver tunnelmunning. Arbeidet utenfor tunnelen er planlagt utført høsten 2023. De berørte blir varslet dersom arbeidene medfører støy.  

 

 

 


Publisert: 27. mars 2023 klokken 14:36

Oppdatert: 8. november 2023 klokken 17:10