Tiltak overgangsbruer på Meråkerbanen

Meråkerbanen skal være ferdig elektrifisert ved utgangen av 2024. Arbeidene starter sensommer/tidlig høst i år med riving av overgangsbruer mellom Gudå og øst for Meråker stasjon.

  • Prosjektnyheter
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Publisert: 2. juni 2021 klokken 12:30

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 10:09

Bildet viser prosjektleder John Petter Reklev og grunnerverver Odd-Arvid Rønning var på befaring mellom Gudå og øst for Meråker stasjon i mai 2021.

Prosjektleder John Petter Reklev (t.v.) og grunnerverver Odd-Arvid Rønning var på befaring mellom Gudå og øst for Meråker stasjon i mai 2021. Foto: Bane NOR

På strekningen Hell - Riksgrensen bygger vi i Bane NOR 70 km med komplett anlegg som gir togene kjørestrøm, slik at jernbanen i Trøndelag blir et enda mer miljøvennlig og bærekraftig transporttilbud, både for passasjerer og gods.

For å få til dette oppgraderer vi en del av overgangsbruene på hele strekningen for å kunne legge til rette for kontaktledningene som skal gi togene kjørestrøm. Flere av bruene er gamle og i en slik forfatning at mange av dem må rives av sikkerhetsmessige grunner. Blant disse finnes det overgangsbruer som ikke blir erstattet fordi de ligger tett på bruer som oppgraderes.

Hva skjer med overgangsbruene?

Det ligger ni mindre overgangsbruer til turbruk langs en strekning på under én mil mellom Gudå og litt øst for Meråker sentrum. Av disse er det fire bruer som rives og bygges opp på nytt, mens fem bruer ikke blir erstattet fordi de ligger tett på en av bruene som bygges ny. Bruene som ikke erstattes benyttes stort sett som turveier i dag, og vi oppfordrer brukerne til å legge turen til de bruene som skal bestå.

I tillegg skal Kvernmoen overgangsbru (vist på kartet som km 78,67), som er en bilveg, rives og erstattes med ny i andre halvår 2022. Andre bruer i området blir i liten grad berørt.

Kart som viser overgangsbruene

Framdrift for overgangsbruer mellom Gudå og øst for Meråker sentrum

Arbeidet med å rive alle overgangsbruene starter sensommer eller tidlig høst 2021. Den raske oppstarten skyldes at vi ønsker å gjøre så mye som mulig av arbeidet mens det på grunn av Covid 19 ikke er rutetrafikk på Meråkerbanen. Bruene som skal erstattes blir satt opp innen utgangen av juli 2022. Tidsangivelse for ferdigstillelse ligger i opplisting av bruer nedenfor.

For overgangsbruene som skal opprettholdes og dermed settes opp på nytt, vil det gå fra noen måneder til nesten et år før den nye overgangsbrua er på plass. Vi beklager de ulempene dette medfører, og oppfordrer til bruk av andre kryssingspunkter i denne perioden.

Dette er bruene som rives sensommer/høst 2021 og som ikke erstattes:

Overgangsbru ved Kjørkbytjenna, vises i kartet på km 73,93 
Overgangsbru ved Brennhaugen, vises i kartet på km 74,60
Overgangsbru ved Evigrønningen, vises i kartet på km 75,12
Overgangsbru ved Trøbakktrøa, vises i kartet på km 78,29
Overgangsbru rett øst for Meråker stasjon, vises i kartet på km 80,56

Dette er overgangsbruene som rives sensommer/høst 2021 og erstattes med nye innen utgangen av juli 2022:

Overgangsbru ved Geilberget, som vises i kartet på km 74,27. Arbeidene med ny bru er planlagt i perioden februar-mai 2022
Overgangsbru ved Nordistu Litjkrokstad, som vises i kartet på km 76,31. Arbeidene med ny bru er planlagt i perioden april-juli 2022
Overgangsbru ved Svartholet, som vises i kartet på km 77,99. Arbeidene med ny bru er planlagt i perioden juni-august2022
Overgangsbru ved Brennbakken, som vises i kartet på km 83,10. Arbeidene med ny bru er planlagt i perioden september-november 2022

Øvrig arbeid med elektrifiseringen på Meråkerbanen

På Kopperå stasjon vil det bygges ny bru før den gamle rives. Arbeidene gjennomføres i perioden juni/juli-november 2022.

Arbeidet med de øvrige overgangsbruene langs Meråkerbanen vil foregå uten store og omfattende drifts- og brukskonsekvenser. Alt arbeidet vil gjennomføres i perioden desember 2021 til og med juli 2022.

Tilpasningene til elektrifisert jernbane inkluderer også arbeidet med oppføring av kontaktledningene med kjørestrøm, autotransformatorer samt beskyttelse av dette. Framdriften i dette arbeidet avgjøres av entreprenøren som velges i løpet av sommeren 2021. Dette arbeidet er beregnet å starte opp vår/sommer 2022 og avsluttes innen utgangen av 2024. Med unntak av mulig økt trafikk med anleggsbiler på veiene langs jernbanelinjen, får det ingen konsekvenser for ferdselen i området ettersom arbeidene kontinuerlig forflytter seg raskt langs jernbanesporet.


Publisert: 2. juni 2021 klokken 12:30

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 10:09