Full fart for grønne spor i Trøndelag

Elektrifisering i Trøndelag legger til rette for mer miljøvennlige og stillegående tog. Arbeidet med å tilpasse for et enda mer klimavennlig tilbud på skinner vil dessverre gi togene redusert tilgang til jernbanesporet mellom Trondheim S og Stjørdal i helgene fra 29. april 2022. Det vil føre til noe bruk av buss i stedet for tog.

  • Prosjektnyheter
  • Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen

Publisert: 9. desember 2021 klokken 14:43

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 09:56

Dette er et illustrasjonsbilde som viser arbeider fra oppgradering av anlegget som gir togene strøm på Kongsvingerbanen.

Dette er et illustrasjonsbilde som viser arbeider fra oppgradering av anlegget som gir togene strøm på Kongsvingerbanen. Foto: Halvard Lønseth, Veidekke

Arbeidet med elektrifiseringen er i gang med bygging av ny omformerstasjon på Hell og tilpasning av overgangsbruer til elektriske tog. Etter påske i 2022 begynner også utplasseringen av mastene for kjørestrøm til togene.

Arbeidet med omformerstasjonen, som skal gi togene strøm, berører ikke togtrafikken. Overgangsbruene tilpasses stort sett på dagtid og påvirker stort sett ikke togtrafikken. Når det kommer til mastene for kjørestrøm til toget, så må de plasseres ut om natten eller når det ikke går tog.  

Bedre togtilbud gir kortere arbeidstid på natten

Det kommer en økning i avganger, både for person- og godstog, mens elektrifiseringen pågår. Det gjør at blir noe mindre tid til arbeider på natten.

- I Bane NOR er vi glade for økt bruk av jernbanen, for det betyr mer miljøvennlig transport av reisende og gods, sier John Petter Reklev, prosjektleder for elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen.

For strekningen Trondheim S-Stjørdal betyr det imidlertid at tidsintervallet uten tog på natten ikke er langt nok til at vi får gjort alt arbeidet vi må for å bli ferdige med elektrifiseringen til utgangen av 2024, legger han til.

Delvis togfrie helger fra slutten av april 2022 gir grønne spor

For å unngå forsinkelser for nattog og godstrafikk, vil det derfor bli jobbet lørdager og søndager fra 29. april 2022 og foreløpig ut året.  

Utplasseringen av master vil forgå mellom kl. 1400 og 2100 på lørdager og mellom kl. 0800 og kl. 1500 på søndager. I disse tidsintervallene vil SJ Norge organisere alternativ transport for dem som reiser med persontog.  

-  Vi beklager at togene ikke kan gå helt som normalt i helgene, men for at dette skal omfatte så få som mulig, er periodene uten tog lagt til tider hvor det berører færrest reisende, sier John Petter Reklev.

Han er glad for at resultatet blir grønne spor i Trøndelag med stillegående, elektriske, mer moderne og enda mer miljøvennlige tog.  

Bildet viser at det jobbes med armering av fundamentplater for den nye brua på Være som skal erstatte nåværende før sommeren 2022.

Arbeidet med å tilpasse overgangsbruer til elektriske tog er godt i gang. På Være jobber de nå med armering av fundamentplater for den nye brua som skal erstatte nåværende før sommeren 2022. Trygve Dybdahl/Bane NOR Foto: Trygve Dybdahl, Bane NOR

Status for elektrifiseringen:

Overgangsbruene

Overgangsbruene som trafikkeres med bil vil bli erstattet med nye før gamle rives. Dette gjelder Være, Kopperå og Kvernmoen. Arbeidene på Være er startet opp, mens arbeidene på Kopperå og Kvernmoen starter i januar 2022. Arbeidene er planlagt å være sluttført før sommeren 2022.

På Hansbakken, som er en gangbru, kommer det ny bru innen utgangen av april 2022. Adgangen til friområdet sikres via overgangen på Ranheim.

På Meråkerbanen skal ni skogsveibruer rives, og fire av dem skal erstattes. De nye bruene vil være på plass innen desember 2022.

Arbeidet med overgangsbruene foregår hovedsakelig utenfor jernbanesporet og gjennomføres derfor stort sett på dagtid uten at det får konsekvenser for togtrafikken.

Tyholt-tunnelen tilpasses elektriske tog

I februar begynner arbeidene med å gjøre plass til ledningene som skal gi togene kjørestrøm i Tyholt-tunnelen.  

På strekningen Stavne-Leangen får arbeidene ingen konsekvenser for person- og godstog. Strekningen er planlagt å være elektrifisert innen utgangen av 2022.

Strekningen Trondheim S-Stjørdal

I slutten av april 2022 begynner vi å plassere ut master der ledningene med strøm til togene skal henge. Utplasseringen vil løpende forflytte seg langs sporet, slik at det ikke foregår arbeider samme sted så lenge av gangen. Dette arbeidet gjentas når ledningene med kjørestrøm til toget blir montert senere i elektrifiseringsprosessen. Dette arbeidet påvirker togtrafikken.

Strekningen Trondheim S-Stjørdal er planlagt å være ferdig elektrifisert ved utgangen av 2023.

Meråkerbanen

Utplasseringen av master til kjørestrøm for de elektriske togene på strekningen Hell-Riksgrensen starter etter planen mai 2022 og ferdigstilles innen utgangen av 2024. Også her må arbeidene forgå når det ikke går person- eller godstog. Det er likevel i hovedsak planlagt at arbeidene forgår på natten for at det skal få minimalt med konsekvenser for togtrafikken.

Omformerstasjonen på Hell

Omformerstasjonen på Hell skal forsyne de elektriske togene i Trøndelag med strøm. Arbeidet med klargjøring av tomt og fundament for bygningen som skal huse selve omformeranlegget med teknisk utstyr er i rute. Arbeidene foregår på dagtid og er ikke til hinder for togtrafikken.

Bildet viser bygningen på Hell omformerstasjon under oppføring

Høy aktivitet på Hell, der omformerstasjonen som skal gi togene strøm er i ferd med å bygges. Foto: Bane NOR


Publisert: 9. desember 2021 klokken 14:43

Oppdatert: 20. desember 2022 klokken 09:56