Kommunestyret vedtok kommunedelplan

Kommunestyret i Ringsaker har vedtatt kommunedelplan for Brumunddal - Moelv. Videre fremdrift i prosjektet er avhengig av prioritering i Nasjonal Transportplan.

  • Dovrebanen
  • Innlandet
  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt

Publisert: 25. mai 2023 klokken 14:24

Plankart som viser utredningstrasé for kommunedelplan Brumunddal-Moelv

Plankart for kommunedelplan Brumunddal-Moelv Bane NOR

Når Ringsaker kommune vedtok Bane NORs forslag til kommunedelplan for utbygging av jernbanen på strekningen Brumunddal – Moelv 24. mai, legger det til rette for et bedre togtilbud mellom Hamar og Lillehammer, men også på andre deler av Dovrebanen.

Prosjektet er en del av InterCity-utbyggingen på Dovrebanen og hensikten med planen er å bidra til et bedre togtilbud med hyppigere avganger for person- og godstog, kortere reisetid og færre driftsforstyrrelser.

Når kommunen nå vedtar kommunedelplan, vil dette føre til båndlegging av framtidig korridor for dobbeltspor på strekningen. Båndlegging gjelder i 4 år i påvente av regulering. Les mer om hva båndlegging betyr for deg som grunneier.

Hovedpunkter i planen:

  • Ca. 17 km med ny jernbane
    Av dette ca. 13 km med dagsone og ca. 3,5 km med tunneler gjennom Fangberget, Tandeskogen og Fossmarka
  • Bruer i Løykjedalen og inn mot Moelv stasjon
  • Moelv stasjon beholdes med dagens plassering

Etter innsigelse fra Statsforvalteren i Innlandet legger planen også til rette for lang tunnel gjennom Fangberget (delstrekning 2) i neste planfase. I tillegg er også flere aktuelle tema utredet i planarbeidet. Dette gjelder blant annet kompensasjon av dyrka mark, deponier og mulighetsstudie for Moelv knutepunkt.

For nærmere informasjon om planforslaget henvises det til prosjektets nettside med plandokumenter. Se også kunngjøring av saken på Ringsaker kommunes nettsider(├ąpnes i ny fane).

Hva skjer videre?

Denne våren har Jernbanedirektoratet og Bane NOR sendt innspill til en ny nasjonal transportplan (NTP) som skal være klar våren 2024. For videre utvikling av Dovrebanen er det spesielt to innspill som er viktige. Det gjelder «Flere og raskere tog på Dovrebanen (Oslo – Lillehammer)» og «Bedre kapasitet for kombigods mellom Oslo og Trondheim»

Dette betyr at jernbanesektoren ønsker å prioritere bygging av dobbeltspor mellom Åkersvika og Hamar stasjon, som vil gi to regiontog i timen mellom Oslo og Hamar i grunnrute, og fire tog i timen i rush. Videre ønsker man å prioritere bygging av tiltak mellom Hamar og Lillehammer som vil bedre kapasiteten både for gods og persontrafikk nord for Hamar. Hvilke tiltak dette gjelder er ikke avklart, men deler av det som foreslått i kommunedelplanen er aktuelt her. Videre fremdrift i prosjektet vil derfor avklares etter at ny NTP er vedtatt i Stortinget våren 2024.


Publisert: 25. mai 2023 klokken 14:24