Vurderer lysregulering etter den togfrie perioden

Omkjøringsvegen på Kleverud vil fortsatt være stengt frem til den togfrie perioden er slutt den 5. september i år. I denne perioden vil vi sammen med Veidekke gjøre en ny vurdering der vi vil se på bruk av lysregulering utover høsten.

Publisert: 4. august 2022 klokken 14:00

Oppdatert: 14. mars 2023 klokken 14:44

Undergangen på Kleverud stenges for gjennomkjøring frem til den togfrie perioden er over. Det er som tidligere unntak for syklende, gående, mopeder og traktorer som ikke har lov til å ferdes på E6. Det blir åpen ferdsel, markert med gjerde, for sykler og gående. Mopeder og traktorer må åpne et gjerde. Dette merkes godt. Foto: Bane NOR

I den togfrie perioden skal vi jobbe døgnet rundt, og det vil være mer masseflytting enn hittil. I tillegg vil det foregå mye sprenging og dermed ofte behov for å stenge vegen midlertidig. Det er derfor, både ut fra praktiske og sikkerhetsmessige hensyn, vurdert som mest forutsigbart og hensiktsmessig å holde vegen stengt. Det vil som tidligere være unntak for trafikanter som ikke har lov til å ferdes på E6.

Når den togfrie perioden er over, regner vi med å ha funnet en tilfredsstillende løsning som vil gi regulert trafikkgjennomføring ved undergangen Espa-/Tyllienvegen. Dette kan være lysregulering.

Målet vårt er å kunne åpne vegen for fri ferdsel så fort det lar seg gjøre etter at vi har tatt ut steinmassene fra sprenging av den sydlige tunnelmunningen i løpet av høsten.

Ingen kompensasjon for bomutgifter

Når en veg stenges vil det dessverre føre til ulemper for dem som til daglig benytter den. At et offentlig vegtilbud blir lagt om i en kort eller lang periode, utløser likevel ikke noe erstatningsansvar. Behovet for å stenge vegen er kommet etter innspill fra beboere i området og vurdert i samarbeid Innlandet fylkeskommune. Statens vegvesen har gitt tillatelse.

Vi er kjent med at det ble kompensert for bomutgifter under arbeidet med fellesprosjektet for noen år siden. I dette tilfellet er stengingen kortvarig, og det er etter hva Bane NOR kjenner til ikke noe vanlig praksis, verken hos Statens vegvesen eller i lovverket, som tilsier at det skal utbetales kompensasjon for eventuelle ulemper som følger for brukere av en offentlig veg som stenges i kortere eller lengre periode. 

Bakgrunn:
På informasjonsmøtet på Tangen i begynnelsen av juni fikk vi mange tilbakemeldinger om flere og til tider trafikkfarlige episoder, spesielt ved undergangen Espa-/Tyllienvegen. Det ble uttrykt et sterkt ønske om at Tyllienvegen burde stenges. Etter søknad fra Veidekke ga Vegvesenet tillatelse til stenging for gjennomkjøring.


Publisert: 4. august 2022 klokken 14:00

Oppdatert: 14. mars 2023 klokken 14:44