Omkjøringsvegen på Kleverud stengt for gjennomkjøring

Beboerne i Kleverud-området har kommet med ønske om å stenge omkjøringsvegen for gjennomkjøring fordi de opplever store og til tider trafikkfarlige episoder, spesielt ved undergangen Espa-/Tyllienvegen. Vegvesenet har gitt tillatelse til dette, og vegen ble stengt for gjennomkjøring tirsdag 28. juni. Det er gjort unntak for trafikanter som ikke har lov til å ferdes på E6.

Publisert: 30. juni 2022 klokken 14:45

Oppdatert: 14. mars 2023 klokken 15:30

Omkjøringsvegen på Kleverud er etter ønske fra beboerne i området stengt for gjennomkjøring på strekningen mellom Falletvegen/Tyllienvegen og Tyllienvegen/Espavegen ved undergangen. Foto: Bane NOR

På informasjonsmøtet på Tangen i begynnelsen av juni fikk vi mange tilbakemeldinger om mange og til dels farlig trafikksituasjoner mellom anleggstrafikk og annen trafikk i Falletvegen, Tyllienvegen og ned Espavegen. Det ble uttrykt et sterkt ønske om å stenge vegen for gjennomfart.

Unntak for traktor, moped og myke trafikanter

Etter møtet har Veidekke vurdert forholdene. De er avhengige av å benytte vegen, men Falletvegen og Tyllienvegen brukes ikke til massetransport. De har imidlertid søkt Statens Vegvesen om tillatelse til å stenge vegen for gjennomkjøring for andre motoriserte kjøretøy i perioden 28.06 til 31.12.2022 - med mulig forlengelse. Denne tillatelsen er nå kommet, og veien er markert stengt med skilt. 

Det er gjort unntak for trafikanter som ikke har lov til å benytte E6. Det vil si traktorer, mopeder, syklende og gående. Andre må benytte E6.

Skiltingren blir endret

Dessverre viser det seg at skiltingen som ble satt opp var feil. Vegen sperres ikke fysisk, og det blir satt opp nye skilt med dette unntaket. Vi beklager at det ble skapt usikkerhet rundt dette.

Vegen er åpen for gjennomkjøring i ferieukene 

Veidekke har sommerferie i uke 28, 29 og 30 (noe arbeid i uke 28). I den perioden vil vegen være åpen for vanlig ferdsel.


Publisert: 30. juni 2022 klokken 14:45

Oppdatert: 14. mars 2023 klokken 15:30