Fremdrift i prosjektet

På denne siden ligger det informasjon om den til enhver tid bekreftede fremdriften for ulike aktiviteter i utbyggingsprosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika.

På denne siden:

Stange nord (SÅ-24)

Dette er forberedende arbeider rundt Stange stasjon som i hovedsak foregikk fra 2. februar til 15. oktober 2022 med det mest intensive arbeidet i den togfrie perioden fra 9. august til 5. september. Nå arbeides det med et midlertidig sidespor. Arbeidet legger til rette for den kommende dobbeltsporutbyggingen, og Gjermundshaug Anlegg er utførende entreprenør. 

Aktivitet Tidsrom
Anleggsarbeid knyttet til etablering av midlertidig sidespor som skal benyttes når utbyggingen gjennom Stange sentrum etter planen starter i august 2024.

September 2022 til medio august 2023

Sørli

Riggområde på Sørli

Når vi starter på utbyggingen fra Furnesbakken og opp til Stange, er det behov for riggområde på Sørli. Det er tørt i terrenget og vi bygger branngate rundt anleggsområdet. Først skal området klargjøres, deretter settes det opp rigger. Det er John Galten AS som er utførende entreprenør.

Sørlibrua

Bane NOR har bygget bru over det kommende dobbeltsporet på Sørli. Både brua og de tilhørende vegene er ferdigbygde. I tillegg er vann og avløp for Stange kommune lagt om. Det gjenstår noe arbeid med rekkverket samt at entreprenøren skal gjøre ferdig oppmerking av det nye krysset med fylkesvegen til våren.

Brua vil enn så lenge ikke være tilgjengelig for allmenn bruk. Den skal benyttes som anleggsvei under utbyggingen, men overtas som offentlig vei når dobbeltsporet står klart.

Dobloug Entreprenør utfører arbeidet, og limtrebrua er levert av Moelven Limtre.

Hestnestunnelen (KS-1)

Tunnelen er planlagt ferdigstilt i 2026. Veidekke er utførende entreprenør.

Følg sprengingen av Hestnestunnelen

Se hvor langt vi til en hver til er kommet med sprenging av Hestnes-tunnelen og rømningstunnelene (tverrslag). Klikk på fargene, så kommer det opp forklaring. Grønn viser ferdig sprengt tunnel. Kartet kan zoomes inn og ut. Kartet oppdateres ca. hver 10. dag.

Aktivitet Tidsrom
Stengt for gjennomkjøring på Espavegen (fylkesveg 1600) mellom kulverten ved Tyllienvegen og bebyggelsen i nord Mai 2022-August 2024
Omkjøringsvegen Tyllienvegen/Espavegen er av sikkerhetsmessige grunner stengt for gjennomkjøring inntil videre Inntil videre
Bygging av rømningstunnel (tverrslag) i syd ved Stenbyvegen Startet oktober 2022. Ferdig sprengt

Transport av stein fra tunnelen kjøres sørover og ut på E6 ved Hestneslokket

Oktober 2022-mai 2024

Bygging av Hestnes hovedtunnelen fra syd

Startet oktober 2022
Transport av stein fra tunnelen kjøres sørover og ut på E6 ved Strandlykkja Oktober 2022-mars 2023
Massetransport og oppbygging for spor sørover fra Kleverud Oktober 2022 og ut året
Bygge overgang over Markbekken November 2022 og ut året
Sprenging og transport av masser i dagsonen ved nordenden av Hestnes hovedtunnel på Espa November 2022 og ut året
Bygging av Hestnes hovedtunnel fra nord (Espa) November 2022-februar 2024

Etablering av gang- og sykkelveg Espa

April/mai 2023-september 2023

Tangenvika jernbanebru (KS-2)

Brua er planlagt ferdigstilt i 2027. Implenia Norge er utførende entreprenør.

Aktivitet

Tidsrom

Opparbeide riggområde/kaianlegg  på Furnesbakken

Avsluttet

Starter tilrettelegging på Furnuesbakken og sprenging av fjellskjæringen mot nye Tangen stasjon

Pågår nå

Forberedende arbeider for pelearbeid i Mjøsa under utbyggingen av brua

Pågår nå

Frakt av stølrør og -peler gjennom Tangen sentrum og til Furnesbakken 

Avsluttet

Oppstart pelearbeid i Tangenvika/Mjøsa

Medio september/når vannstanden tillater det

Dronefilm over anleggsområdet

Her kan du følge utviklingen i arbeidet. Vi legger ut oppdatert dronefilm med jevne mellomrom.