Fremdrift i prosjektet

På denne siden ligger det informasjon om den til enhver tid bekreftede fremdriften for ulike aktiviteter i utbyggingsprosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika.

Publisert: 5. januar 2023 klokken 13:10

Oppdatert: 1. desember 2023 klokken 14:18

På denne siden:

Sørli

Riggområde på Sørli

Når vi starter på utbyggingen fra Furnesbakken og opp til Stange, er det behov for riggområde på Sørli. Området klargjøres nå før riggene settes opp. Det er John Galten AS som er utførende entreprenør.

Sørlibrua

Bane NOR har bygget bru over det kommende dobbeltsporet på Sørli. Både brua og de tilhørende vegene er ferdigbygde. Brua vil enn så lenge ikke være tilgjengelig for allmenn bruk. Den skal benyttes som anleggsvei under utbyggingen, men overtas som offentlig vei når dobbeltsporet står klart.

Dobloug Entreprenør utfører arbeidet, og limtrebrua er levert av Moelven Limtre.

Hestnestunnelen (KS-1)

Tunnelen er planlagt ferdigstilt i 2026. Veidekke er utførende entreprenør.

Følg sprengingen av Hestnestunnelen

Se hvor langt vi til en hver til er kommet med sprenging av Hestnes-tunnelen og rømningstunnelene (tverrslag). Klikk på fargene, så kommer det opp forklaring. Grønn viser ferdig sprengt tunnel. Kartet kan zoomes inn og ut. Kartet oppdateres ca. hver 10. dag.

Aktivitet Tidsrom
Stengt for gjennomkjøring på Espavegen (fylkesveg 1600) mellom kulverten ved Tyllienvegen og bebyggelsen i nord Mai 2022-Høsten 2024
Omkjøringsvegen Tyllienvegen/Espavegen er av sikkerhetsmessige grunner stengt for gjennomkjøring inntil videre Inntil videre
Bygging av rømningstunnel (tverrslag) i syd ved Stenbyvegen Startet oktober 2022. Er ferdig drevet (sprengt)

Transport av stein fra tunnelen kjøres sørover og ut på E6 ved Hestneslokket

Oktober 2022-oktober 2024

Bygging av Hestnes hovedtunnelen fra syd

Ferdig

Bygging fra tverrslag sør mot Kleverud

Frem til februar 2024
Transport av stein fra tunnelen kjøres sørover og ut på E6 ved Strandlykkja Oktober 2022-mars 2024
Massetransport og oppbygging for spor sørover fra Kleverud Ferdig
Bygge overgang over Markbekken Ferdig
Sprenging og transport av masser i dagsonen ved nordenden av Hestnes hovedtunnel på Espa Ferdig
Bygging av Hestnes hovedtunnel fra nord (Espa) November 2022-august 2024
Bygging fra tverrslag sør mot Espa Pågår - juli 2024

Etablering av gang- og sykkelveg Espa. 

Ferdigstilles med rekkverk innen mars 2024

Tangenvika jernbanebru (KS-2)

Brua er planlagt ferdigstilt i 2027. Implenia Norge er utførende entreprenør.

Aktivitet

Tidsrom

Opparbeide riggområde/kaianlegg  på Furnesbakken

Avsluttet

Starter tilrettelegging på Furnuesbakken og sprenging av fjellskjæringen mot nye Tangen stasjon

Pågår nå

Forberedende arbeider for pelearbeid i Mjøsa under utbyggingen av brua

Avsluttet

Frakt av stølrør og -peler gjennom Tangen sentrum og til Furnesbakken 

Avsluttet

Oppstart pelearbeid i Tangenvika/Mjøsa

Startet i slutten av september 2023 og pågår 

Dronefilm over anleggsområdet

Her kan du følge utviklingen i arbeidet. Vi legger ut oppdatert dronefilm med jevne mellomrom. 

Furnesbakken-Stange sentrum syd (KSÅ-3)

Hæhre Entreprenør er utførende totalentreprenør på den tredje store entreprisen, som strekker seg over nesten 12 kilometer og som skal ferdigstilt innen første kvartal i 2027. Det vil også pågå arbeid med jernbanetekniske entrepriser parallelt etterhvert frem til 2027. Entreprisen omfatter grunnarbeidet for det nye dobbeltsporet inkludert noe mindre jernbanetekniske installasjoner, tekniske hus, 11 andre konstruksjoner og ikke minst nye Tangen stasjon. Arbeidet startet før jul 2023.


Publisert: 5. januar 2023 klokken 13:10

Oppdatert: 1. desember 2023 klokken 14:18