Reguleringsendring for strekningen Stange-Hamar

Bane NOR har varslet om at vi har startet arbeid med justeringer av tidligere vedtatt reguleringsplan for nytt dobbeltspor Stange sentrum-Hamar grense. Berørte grunneiere inviteres til informasjonsmøte tirsdag 19. mars.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune
  • Dovrebanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 12. mars 2024 klokken 18:15

Kart over det aktuelle planområdet for nytt dobbeltspor.

Kart over det aktuelle planområdet for nytt dobbeltspor. Bane NOR

Denne detaljreguleringen vil beholde samme jernbanetrasé som i den vedtatte reguleringsplanen fra juni 2020.

Hovedformålet er å justere hvor høyt den nye dobbeltsportraseen legges i terrenget.  Dette gjøres for å begrense uttak av syredannende berg (svartskifer) i traseen.  I tillegg tas det sikte på mindre justeringer av formål og plangrense for å tilpasse planen til de tekniske løsningene, samt å regulere nok areal til en effektiv gjennomføring av anleggsfasen.

I referatet fra oppstartsmøtet mellom Bane NOR og Stange kommune framgår det nærmere hvilke reguleringsendringer som er aktuelle.

Bane NOR holder et informasjonsmøte om planen tirsdag 19. mars kl. 18.00 i aulaen ved Ottestad ungdomsskole (Gubberudvegen 34). Møtet er i første rekke beregnet på berørte grunneiere og rettighetshavere, men er også åpent for andre interesserte.

Grunneiere og rettighetshavere er varslet med egen skriftlig melding. Spørsmål om planarbeidet kan kan rettes til Thomas Johansen i Bane NOR på telefon 977 50 855 eller e-post thomas.johansen@banenor.no

Eventuelle innspill til varselet merkes «Stange-Hamar grense, høringsuttalelser til oppstart reguleringsplan» og sendes til postmottak@banenor.no innen 4. april 2024.

Ferdig utarbeidet forslag til ny detaljregulering vil bli etter planen bli lagt fram til offentlig ettersyn i mai/juni 2024, og det blir da mulig å komme med merknader til forslaget.  Endelig plan vedtas av Stange kommunestyre.

Bane NOR planlegger å tildele entreprenørkontrakten for bygging av dobbeltspor på denne strekningen i løpet av første kvartal 2025.


Skrevet av:

  • Olav Nordli

Publisert: 12. mars 2024 klokken 18:15