Trafikksikkerhetstiltak i Falletvegen

Bane NOR bygger permanent gang- og sykkelveg i Falletvegen mellom Bolleland og Tyllienvegen i forbindelse med anleggstrafikken i Espa-området. Veien skal stå ferdig innen skolestart i august. 

  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune
  • Prosjektnyheter

Publisert: 1. juni 2023 klokken 10:29

Anleggsarbeid

Veidekke er godt i gang med å etablere gang- og sykkelvegen Bane NOR bekoster som en varig løsning også etter at anleggsarbeidene er ferdigstilt. Foto: Bane NOR, Thorleif Fjeld

Gang- og sykkelvegen får også fotgjengerfelt over Tyllienvegen, slik at barn og voksne opplever at det er tryggere å ferdes både i anleggsperioden og senere. 

-  Vi har på eget initiativ, men etter dialog med Espa vel, valgt å bygge og bekoste gang- og sykkelvegen som en varig løsning, slik at beboerne i området også i fremtiden vil kunne ferdes på en enda mer sikker måte enn i dag, sier Anteja Solberg, som er prosjektleder for Hestnestunnelen i Bane NOR.

Det er Veidekke som er utførende entreprenør for trafikksikkerhetstiltaket, mens Stange kommune blir eier av gang- og sykkelvegen og ansvarlig for vedlikeholdet.

Anleggsarbeid

Gang- og sykkelvegen er i ferd med å bli etablert på høyre side av Falletvegen mellom rundkjøringen ved Bolleland og Tyllienvegen. Foto: Bane NOR, Thorleif Fjeld

God dialog med Espa vel bidrar til samfunnsnyttig tiltak
Solberg forteller at Bane NOR setter pris på samarbeidet med Espa vel som nå fører til at gang- og sykkelvegen blir en permanent løsning og at vegen på samme strekning oppgraderes. 

- Vi skulle egentlig bare bygge gang- og sykkelveg, men dette er blitt mer omfattende. Vi oppgraderer i tillegg dreneringssystemet i vegen, skifter masser og oppgradere med å asfaltere på samme strekning, sier Anteja Solberg.

Bildet viser Anteja Solberg som er Bane NORs prosjektleder for Hestnestunnelen.

Anteja Solberg er Bane NORs prosjektleder for Hestnestunnelen. Foto: Bane NOR

Solberg forteller at det er viktig for Bane NOR å bidra med varige og bærekraftige løsninger når vi skal legge til rette for en bedre hverdag for togreisende. Et eksempel er løsningen Bane NOR fant for å unngå midlertidig fylling i Mjøsa lenger sør i kommunen i påvente av den permanente fyllingen for det nye dobbeltsporet.


Publisert: 1. juni 2023 klokken 10:29