Informasjon om forarbeidene rundt Stange stasjon

De forberedende arbeidene som skal utføres rundt Stange stasjon i forkant av dobbeltsporutbyggingen starter i mai og avsluttes i oktober. Den mest intensive delen av arbeidet skjer i den togfrie perioden 9. august til 5. september. Vi inviterer til informasjonsmøte 31. mars i Stangehallen.

  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune

Publisert: 14. mars 2022 klokken 14:09

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:53

Informasjonsmøte om arbeidene ved Stange stasjon

Bane NOR inviterer til informasjonsmøte torsdag 31. mars 2022, kl. 1800 i Stangehallen, Dansesalen som ligger på siden av hallen, mot skolen. Der er det også egen inngang. Vi vil sammen med entreprenøren Gjermundshaug Anlegg AS orientere om arbeidene som skal utføres.

Når skal vi jobbe

Arbeidene, som foreløpig er planlagt å starte opp tirsdag 2. mai og avsluttes i løpet av oktober 2022, vil i all hovedsak foregå på dagtid og ettermiddag mandag til torsdag. Det er også lagt opp til arbeidsfrie uker midt i juli, men dette er foreløpig ikke endelig bestemt. I den togfrie perioden på Dovrebanen fra 9. august til 5. september må innbyggerne i Stangebyen belage seg på døgnkontinuerlig arbeid fordi vi må sikre at vi blir ferdige med nødvendige arbeider til togene skal begynne å trafikkere strekningen igjen fra mandag 5. september.

Dette skjer før og etter den togfrie perioden

Per i dag er planen at vi starter arbeidet i mai med å bygge midlertidig anleggsadkomst og -avkjøring fra fylkesvegen ved Guåker. Det etableres også midlertidig lagringsområde på dagens pendlerparkering. Øst for dagens jernbanestasjon skal det bygges anleggsveg, gang- og sykkelveg og pendlerparkering, som alle er midlertidige. Prosjektet omfatter også vann- og avløpsanlegg. Etter den togfrie perioden skal vi tilbakeføre pendlerparkering til nåværende plassering, sette opp gjerder og utføre andre oppryddingsarbeider.

Dette skjer i den togfrie perioden

De forberedende arbeidene skal legge til rette for de store utbyggingsarbeidene som kommer fra 2023. Hovedvekten av arbeidene i den togfrie perioden i 2022 består i å bytte ut massene fire meter ned i bakken under skinnene fra der perrongen stopper i nord og 350 meter nordover. I tillegg skal dagens jernbanetekniske anlegg fjernes og reetableres. Dette inkluderer også signalanlegg på samme strekning. I tillegg blir det satt opp en midlertidig undergang for anleggstrafikk under dagens Dovrebane ved Fokholgutua.

Kart som viser at det skal settes inn midlertidig undergang under dagens jernbanespor ved Fokholgutua i den togfrie perioden i august/september.

Det skal settes inn midlertidig undergang under dagens jernbanespor ved Fokholgutua i den togfrie perioden i august/september. Foto: Bane NOR

Arbeidene i den togfrie perioden vil påvirke Stangebyen

Arbeidene i den togfrie perioden vil merkes godt for innbyggerne i Stangebyen. Mange av oppgavene som skal utføres vil gi støy, også på nattestid. Vi vil derfor holde alle beboere i området som ligger innenfor beregnede soner for støy spesielt orientert via egen varsling. Denne melder man seg ikke på, den går automatisk til beboere i definerte soner for støy.

 


Publisert: 14. mars 2022 klokken 14:09

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 15:53