Døgnkontinuerlig arbeid i den togfrie perioden

I perioden 9. august til 5. september er det togfri periode på Dovrebanen. Vi benytter anledningen til å gjøre forberedende arbeid for dobbeltsporutbyggingen i og nær jernbanesporet på Stange, på Sørli og i Kleverud/Espa-området.

  • Dobbeltspor gjennom Stange kommune
  • Prosjektnyheter

Publisert: 30. juni 2022 klokken 11:26

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 16:02

Bildet viser området på Kleverud der arbeidet startet i Mjøsa våren 2023 mens vannstanden var lav.

Arbeidet med å legge til rette for nytt dobbeltspor i Kleverud-området startet i våres da vannstanden i Mjøsa var lav. Foto: Bane NOR

For å bli ferdig med oppgavene som skal utføres, må vi delvis jobbe hele døgnet i perioden. Det betyr at det også vil være arbeid som oppleves som støyende om natten. Bane NOR forholder seg til retningslinjene for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet (T-1442). 

Alle husstander som ligger innenfor støysonene vil få tilbud om alternativ overnatting. Husstander med særskilte behov, som skiftarbeid og annet, kan kontakte oss i Bane NOR. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke dekker utgifter som ikke er avtalt med oss på forhånd.  

Bane NOR informerer kommune og politi om arbeidene.

Hva skjer på Stange

I tillegg til arbeidene som allerede foregår rundt stasjonen på Stange, vil vi i den togfrie perioden jobbe på sporet på hver side av Stange jernbanebru. Vi skal bytte ut massene under dagens jernbanespor og etablere et midlertidig sidespor, slik at togtrafikken skal kunne passere når man bygger det nye dobbeltsporet i neste anleggsperiode. Det midlertidige sidesporet blir først fjernet når dobbeltsporutbyggingen er ferdigstilt. I tillegg skal vi denne perioden sette inn en anleggskulvert under dagens jernbanespor ved Fokholgutua.

Det skal i all hovedsak ikke utføres arbeid som er mer støyende enn vanlig anleggsarbeid. De oppdaterte arbeidsplanene viser også at det ikke skal jobbes døgnkontinuerlig i hele den togfrie perioden. Slik fremdriften er per nå, vil det jobbes fra natten til 10. til natten til 21. august. Arbeidet vil berøre beboerne som bor tett på Stange stasjon ulikt i denne perioden. I tillegg vil det natten til den 29. august være en pakkemaskin som beveger seg på sporet mens den presser sammen stein i jernbanesporet. Dette arbeidet foregår ca. et døgn. Deretter er det ikke planlagt mer nattarbeid i den togfrie perioden.

Oversiktsbilde fra Stange.

Oversiktsbilde fra Stange. Foto: Bane NOR

Støykartene som er publisert og presentert har vist verst tenkelige utfall dersom alle arbeider foregår samtidig og på natten. Det har vært lite aktuelt å gjøre alt på én gang. Nå er det utarbeidet nye støykart justert for det arbeidet som faktisk skal skje. Vi er veldig glade for at de oppdaterte støykartene viser mindre støy og bedre forhold for beboerne i Stangebyen. Dette er støykartene for de nettene det vil bli arbeidet. Beboere innenfor de røde områdene blir tilbudt alternativ overnatting. På Fokholgutua setter vi inn en midlertidig anleggsundergang i perioden 15. til 21. august. Det blir støyende arbeid på dag- og kveldstid, men  lager vi en byggegrop ved den sydlige enden av tunnelen, slik at vi kan støpe tunnelmunning og starte bygging av tunnelen når den togfrie perioden er over. I tillegg skal vi jobbe på dagens jernbanetrasé fra tunnelmunning i sør og sydover til dagens dobbeltspor. Arbeidet som skal utføres består hovedsakelig av sprengningsarbeider og flytting av masser. Parallelt fortsetter vi arbeidet på Espa i nordenden av tunnelen. Vi jobber også der rømningstunnelen på Hestnes kommer.

Bildet viser anleggsplassen på Kleverud. Det er markert med rød sirkel hvor den sydlige tunnelmunningen kommer. I den togfrie perioden skal vi sprenge ut byggegrop som må være på plass før arbeidet med tunnelen starter i september.

Den røde sirkelen i bildet viser hvor den sydlige tunnelmunningen kommer. I den togfrie perioden skal vi sprenge ut byggegrop som må være på plass før arbeidet med tunnelen starter i september. Foto: Bane NOR

I nordenden av tunnelen på Espa og ved rømningstunnelen ved Hestnes er arbeidstiden i den togfrie perioden kl. 0700-1900. I Kleverud-området blir det arbeidet hele døgnet denne perioden, men sprengningsarbeidet som foregår mellom 9. og ca. 16. august foregår innenfor tidsrommet kl. 0700-2300.

Nattarbeidet består hovedsakelig av at steinmasser fra sprengningsarbeidet på Kleverud skal tippes i Mjøsa der fyllingen kommer og at det jobbes i dagens jernbanetrasé på Kleverud. Arbeidet på i jernbanetraséen foregår hele døgnet. I hele den togfrie perioden. Det kan komme endringer i arbeidstiden og omfanget. Dette vil vi eventuelt varsle underveis. Alt arbeidet planlegges slik at vi er ferdige til togtrafikken starter 5. september.

Vi sender ut en påminnelse om arbeidene i slutten av juli, og berørte beboere får egen melding med tilbud om alternativ overnatting. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at støy fra dette arbeidet om natten vil berøre beboere i området ulikt. Vi oppfordrer til å sjekke ut hvordan det oppleves før det blir tatt kontakt med Bane NORs kundesenter for alternativ overnatting.

Fritidsboliger blir varslet, men det vil ikke bli tilbudt annen overnatting.

Hva skjer på Sørli

På Sørli skal det gjennomføre flere ulike arbeider i regi av Bane NOR. Hovedjobben blir å sette opp ny bru. Kontaktledningsmastene i området skal erstattes med nye, og det skal gjøres vedlikeholdsarbeid med blant annet å skifte sviller og legge nytt tak på signalbygg. I tillegg blir det utført en del massetransport fra øst til vest over skinnegangen.

Bildet viser limtrebrua fra Moeleven i moduler som skal settes opp på Sørli.

Limtrebrua fra Moelven kommer i moduler og settes opp på Sørli under den togfrie perioden. Foto: Moelven, Bane NOR

Arbeidene med brua er godt i gang, og det meste av fundamentene er ferdig støpt. Brua, som er en limtrebru, bygges ved at den settes sammen av moduler. Arbeidet vil foregå på dagtid mellom kl. 0700 og kl. 2300 i hele den togfrie perioden. Dersom det skulle bli behov for nattarbeid som støyer, vil dette bli varslet de berørte beboerne.

I tillegg vil de gamle kontaktledningsmastene blir tatt bort og erstattet med nye. Dette arbeidet foregår hele døgnet fra fredag 12. til mandag 15. august. Dersom det skulle vise seg at det blir behov for å tilby alternativ overnatting, blir de berørte varslet.

Vedlikeholdsarbeidet på dagens jernbaneskinner vil foregå på dagtid.

Har du spørsmål?

Du er velkommen til å kontakte oss på: 

 


Publisert: 30. juni 2022 klokken 11:26

Oppdatert: 21. desember 2022 klokken 16:02