Vår rolle i NTP

Nasjonal transportplan (NTP) er regjeringens 12-årsplaner for transportpolitikk og prioriteringer. Prioriteringene i NTP har innvirkning på de kommende statsbudsjettene, og hvilke tiltak Bane NOR kan sette i gang.

Publisert: 11. april 2023 klokken 14:55

Bane NOR er heleid av staten ved Samferdselsdepartementet. Vårt samfunnsoppdrag er å utvikle, bygge, drifte og forvalte det nasjonale jernbanenettet. Med en trygg, kundevennlig, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur skal vi legge grunnlaget for trafikkvekst gjennom gode knutepunkt for passasjerer og gods. Vi styrer trafikken på jernbanen og forvalter og utvikler jernbaneeiendom.

Om Nasjonal transportplan

NTP blir i utgangspunktet revidert gjennom behandling i Stortinget hvert fjerde år. Den neste planen er fremskyndet med ett år, og skal derfor vedtas allerede i 2024. Denne planen vil gjelde for perioden 2025-2036.

Selv om NTP setter rammene for hva som skal prioriteres de kommende årene, bestemmes dette endelig i de årlige statsbudsjettene.

Arbeidet med neste NTP foregår ved at Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Avinor, Kystverket, Nye Veier og Statens vegvesen gir sine innspill på ulike oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Departementet utarbeider deretter Stortingsmeldingen om NTP, som i sin tur bli gjenstand for behandling i Stortinget.

Du kan lese mer om hvordan Samferdselsdepartementet jobber med Nasjonal transportplan her(├ąpnes i ny fane).  

Bane NORs rolle og ansvar

Bane NOR er en likeverdig partner med Jernbanedirektoratet og de andre transportvirksomhetene i arbeidet med NTP. Våre svar på oppdraget fra Samferdselsdepartementet utgjør våre faglige innspill til stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.


Publisert: 11. april 2023 klokken 14:55