Følg NTP-prosessen

Arbeidet med NTP for perioden 2025-2036 er i full gang og Samferdselsdepartementet forventes å legge frem Stortingsmeldingen til behandling i Stortinget våren 2024. I denne saken finner du lenker til relevante dokumenter.

Informasjonen på denne siden fokuserer hovedsakelig på oppdrag og svar som berører Bane NOR. Informasjon og lenker er hentet fra Samferdselsdepartementets nettsider. Der kan du også lese mer om Nasjonal transportplan generelt og få mer informasjon om saksbehandlingen.

Nasjonal transportplan – NTP (åpnes i ny fane)

Dokumenter om NTP 2025–2036 på regjeringen.no (åpnes i ny fane)

Vårt arbeid med NTP i 2022 og 2023

Mars 2023:

Som del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2025–2036 har Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet gitt transportvirksomhetene i oppdrag å foreslå prioriteringer av ressursbruken i ny NTP. Her finner du svar fra virksomhetene.

Transportetatenes svar på prioriteringsoppdraget fra Samferdselsdepartementet (åpnes i ny fane)

Februar 2023:

Brev fra Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om oppfølging av den mottatte leveransen på utredningsoppdraget til Nasjonal transportplan 2025–2036.

Oppfølging av leveransen på utredningsoppdraget - departementets brev av 28.02.2023 (åpnes i ny fane)

Januar 2023:

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt et utredningsoppdrag til transportvirksomhetene som del av arbeidet med en ny Nasjonal transportplan. Her finner du hovedleveransen med frist 22. januar 2023. Deler av oppdraget hadde leveranse med frist 1. oktober 2022.

Transportvirksomhetenes svar på utredningsoppdrag til Nasjonal transportplan 2025-2036 (åpnes i ny fane)

November 2022:

Brev fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet om videre arbeid med bestillingen om byområder i utredningsoppdraget til Nasjonal transportplan 2025–2036.

Presisering av utredningsoppdrag fra Statens Vegvesens (brev av 08.11.2022) (åpnes i ny fane)

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet gir Avinor AS, Bane NOR SF, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen oppdrag om å foreslå prioriteringer av ressursbruken i Nasjonal transportplan 2025–2036.

Prioriteringsoppdrag til Nasjonal transportplan 2025-2036 - brev fra Samferdselsdepartementet av 11.11.2022 (åpnes i ny fane)

Oppfølging av prioriteringsoppdrag - Rettet brev fra departementet av 17.11.2022 (åpnes i ny fane)

Oktober 2022:

Utredningsoppdrag - svar fra transportvirksomhetene til leveranse med frist 1. oktober 2022

Svar fra transportvirksomhetene med vedlegg (åpnes i ny fane)

Referat fra møte i samordningsgruppen for Nasjonal transportplan 2025-2036.

Departementets møtereferat fra samordningsgruppen for NTP 2025–2036 av 13.10.2022 (åpnes i ny fane)

September 2022:

Innkalling til møte i samordningsgruppen for Nasjonal transportplan 2025-2036 og referat fra møte.

Departementets innkalling til møte i samordningsgruppen for Nasjonal transportplan 2025-2036 - invitasjon av 29.09.2022 (åpnes i ny fane)

Utredningsoppdrag til Nasjonal transportplan 2025–2036

Departementets utredningsoppdrag til Nasjonal transportplan av 06.09.2022 (åpnes i ny fane)

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har gitt et utredningsoppdrag til transportvirksomhetene som del av arbeidet med en ny Nasjonal transportplan. Utredningsoppdraget er det første av to hovedoppdrag. Deler av oppdraget hadde frist 1. oktober 2022, mens hovedleveransen hadde frist 22. januar 2023.

Juni 2022:

Tidspunkt for fremleggelse av neste nasjonale transportplan.

Brev fra Departementet om fremleggelse av neste nasjonale transportplan (åpnes i ny fane)

Departementets pressemelding om Nasjonal transportplan (åpnes i ny fane)

I brevet går det fram at neste nasjonale transportplan skal legges frem våren 2024, som er ett år tidligere enn ordinær rullering på fire år normalt skulle tilsi. Samferdselsdepartementet ber i brevet transportvirksomhetene å legge dette til grunn i arbeidet med å forberede et underlag for planen.

Mars 2022:

Bestilling av forberedende utredningsarbeid til neste Nasjonal transportplan.
Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ber i brevet om innspill fra alle transportvirksomhetene, også Avinor, Bane NOR og Nye Veier, til hvordan utredningsarbeidet for Nasjonal transportplan 2025-2036 kan legges opp.

Samferdselsdepartementets bestilling av forberedende utredningsarbeid til Nasjonal transportplan (åpnes i ny fane)

Transportvirksomhetenes svar om forberedende utredningsarbeid til neste Nasjonal transportplan (åpnes i ny fane)