Jernbanen prioriteres i ny Nasjonal transportplan

I årene framover vil regjeringen prioritere vedlikehold og fornyelse av eksisterende jernbane. I tillegg prioriteres flere nye investeringstiltak som skal gi et bedre togtilbud til de reisende. Dette er i tråd med hva Bane NOR og Jernbanedirektoratet har spilt inn til NTP for 2025-2036.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 22. mars 2024 klokken 12:30

Ung mann i gule arbeidsklær jobber på jernbanen

Økt trafikk fører til økt behov for vedlikehold på jernbanen. Derfor er det positivt at regjeringen prioriterer en økning til drift, vedlikehold og fornyelse i NTP. Foto: Sebastian Bjerkvik, Bane NOR.

Fredag 22. mars offentliggjorde regjeringen sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2025-2036. Den største endringen fra forrige plan er den tydelige prioriteringen av vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane.  

– Regjeringens forslag til ny NTP er gode nyheter. I samarbeid med resten av sektoren skal vi bidra til å styrke togtilbudet. Det er viktig slik at flere kan reise utslippsfritt, og for å flytte mer godstrafikk over fra vei til bane, sier Thor Gjermund Eriksen.

Regjeringen vil videre gjennomføre flere nye store investeringsprosjekter. De prioriterer blant annet å bygge ut nye dobbeltspor mellom Arna og Stanghelle i vest og Råde og Fredrikstad i øst. I tillegg prioriterer regjeringen å øke godskapasiteten på strekningene Oslo-Trondheim og Oslo-Narvik.

Fornyelse, drift og vedlikehold i NTP

 

Regjeringen legger opp til å øke det årlige gjennomsnittet til drift og vedlikehold fra 4,9 milliarder kroner til 6,75 milliarder kroner, som er en økning på om lag 38 prosent .

Samtidig økes innsatsen til fornyelse til 6,5 milliarder kroner i første seksårsperiode, mens det i andre seksårsperiode økes ytterligere til 9,6 milliarder kroner. Dagens nivå er på 4,0 milliarder kroner.

Økning til drift, vedlikehold og fornyelse

–  Det er positivt at regjeringen legger opp til en så stor økning til fornyelse, drift og vedlikehold. Dette vil på sikt føre til at flere tog er i rute og færre innstillinger, sier Thor Gjermund Eriksen.

Portrettbilde av Thor Gjermund Eriksen

Thor Gjermund Eriksen er konsernsjef i Bane NOR Aksel Jermstad, Bane NOR

Det har vært en kraftig trafikkøkning på jernbanen de siste årene. Stadig flere bruker toget i hverdagen, og mange vareeiere ønsker å sende sine varer på jernbanen. Det har ført til sprengt kapasitet på flere strekninger, noe som har satt sitt preg på en aldrende infrastruktur. Kombinert med et mer krevende og uforutsigbart vær, er meldingen fra Thor Gjermund Eriksen klar:

– Tiltakene hjelper. Under ekstremværet «Hans» i august så vi at strekningene vi hadde flom- og rassikret hadde færre feil nå enn tidligere. I samarbeid med resten av jernbanesektoren skal vi legge til rette for at flere kan reise utslippsfritt, og at vi får mer godstrafikk på jernbane. Det kommer til å ta tid, men er viktig for å styrke det klimavennlige kollektivtilbudet, sier han.

Nye investeringer skal gi bedre togtilbud

I tillegg til prioritering av vedlikehold og fornyelse av gammel jernbane, ønsker regjeringen å utvikle togtilbudet gjennom nye anlegg.

– Den siste tiden har vi fått flere bevis på at nye tilbudsforbedringer fører til mer forutsigbarhet for de reisende. Vi er derfor glade for at regjeringen foreslår flere nye utbyggingsprosjekter i NTP, sier Thor Gjermund Eriksen.

Etter at det nye dobbeltsporet gjennom Eidsvoll åpnet i oktober, har punktligheten på strekningen økt til 90 prosent. Follobanen ble ferdigstilt i slutten av juli og har løftet punktlighetsresultatet på flere av linjene etter sommeren. Spesielt positiv effekt har det hatt på lokaltogene på Østfoldbanen, som gikk fra en punktlighet på 89,5 prosent i første halvdel av året til 93,8 prosent i andre halvdel. Aller best punktlighet fikk linje R21 (Oslo – Moss), med 95,3 prosent punktlighet i 2023.

Jernbanebru blir bygget.

Minnevika jernbanebru er en viktig del av dobbeltsporstrekningen gjennom Eidsvoll. Etter åpningen i fjor høst har punktligheten økt til 90 prosent, opp fra 86 prosent før pandemien. Hans-Petter Lyshaug, Bane NOR

I forslaget til Nasjonal transportplan skal følgende prosjekt ha byggestart i løpet av perioden 2025-2036:

  • Fellesprosjektet Arna-Stanghelle. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen om å bygge rassikker og raskere vei og jernbanetrase mellom Arna og Stanghelle utenfor Bergen. Byggestart for alle store prosjekter krever investeringsbeslutning i Stortinget, så vi kan ikke sette spaden i jorda før vi har dette. Likevel er det en tydelig prioritering fra regjeringen og et steg i riktig retning for å kunne realisere prosjektet. Du finner mer informasjon om fellesprosjektet her.
  • Regjeringen har pekt på at det kan det bli aktuelt å øke kapasiteten på Ofot­banen og legge enda bedre til rette for malmtrans­porten og persontrafikken. Viktige tiltak for å få til dette er å bygge nye kryssingsspor som Søster­bekk, Horisontalen og Katterat, og tiltak for å øke aksellasten fra 31 til 32,5 tonn. Det vil også vurde­res om det er aktuelt å prioritere tiltak for å øke kapasiteten på Rørosbanen, som nye kryssingsspor og tilsvinger, innenfor mindre investeringstiltak.
  • To tog i timen på Trønderbanen. Bygging av flere kryssingsspor og stasjonstiltak for en dobling av frekvens i grunnrute.
  • Flere tog i Oslo-navet. På lokaltoglinjene i Oslo-området blir det mulighet for timinuttersfrekvens gjennom blant annet bygging av vendespor i Asker, avgreining Østre linje og retningsdrift i Brynsbakken.
  • Regjeringen vil starte planleggingen av flere tiltak som skal sørge for to tog i timen (fire tog i rushtid) til Fredrikstad. Herunder blant annet 16 kilometer dobbeltspor fra Haug i Råde kommune til like utenfor Fredrikstad sentrum, kryssingsspor og togparkering.
  • Tiltak for økt godstransport på strekningene Oslo – Trondheim og Oslo – Narvik. Tiltakene inkluderer fullføring av dobbeltsporet til Hamar stasjon, og flere kryssingsspor for tilrettelegging av lengre godstog.
  • Elektrifisering av Røros- og Solørbanen, altså en omlegging fra dieseldrift til bruk av strøm.
  • Planlegging av ny rikstunnel for jernbanen mellom Oslo S og Skøyen, med byggestart i andre seksårsperiode.
  • Ny godsterminal i Trondheimsområdet og planlegging av utvikling av Alnabru godsterminal vil være med på å øke kapasiteten for godstransport på jernbanen. I tillegg prioriteres kryssingsspor for økt godskapasitet mellom Oslo-Bergen og Trondheim-Bodø.

NTP 2025–2036: Ein transportplan for vedlikehald og fornying i heile landet.(├ąpnes i ny fane)

Stortingsmelding NTP 2025 -2036(├ąpnes i ny fane)


Publisert: 22. mars 2024 klokken 12:30