Vekst i godstrafikken i 2022

Godstrafikken på jernbanen øker. I 2022 gikk varetransporten på Nordlandsbanen opp åtte prosent. På Dovrebanen og Østfoldbanen var veksten syv og fem prosent.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 13. mars 2023 klokken 09:32

Bilde av et godstog som kjører gjennom et snødekt fjellandskap.

Godstog på vei over Saltfjellet på Nordlandsbanen, mars 2023. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

(Nedenfor finner du en tabell over endring i godstrafikken, fordelt på banestrekning)

Totalt gikk godstrafikken opp med to prosent for hele landet. Utviklingen i 2022 er på et lavere nivå enn i 2021, men trenden er fortsatt positiv.

– Vi mottar tydelige signaler fra transportnæringen om at økt bruk av jernbane er sterkt ønskelig. Hovedgrunnen kan relateres til miljø og klima, spart energi og sjåførmangel, forteller Oskar Stenstrøm, godsdirektør i Bane NOR.

Behov for økt satsing

Det er et stadig økende behov for å flytte mer transport bort fra vei og over på jernbane. Transportnæringen etterspør mer miljøvennlig frakt av gods. Problemet er at flere strekninger på jernbanenettet i Norge er overbelastet. Det betyr at etterspørselen er høyere enn tilbudet, noe som har blitt gjeldende på flere strekninger.

– Skal vi lykkes med å imøtekomme transportnæringens behov for en energieffektiv og grønn omstilling, er det avgjørende at vi får til en økt satsning på gods på bane, sier Stenstrøm.

Ny fordeling av syv ruter

Fjoråret endte totalt med en oppgang, likevel var det steder i landet der godstransporten gikk litt ned i fjor. Det gjelder Sørlandsbanen, Bergensbanen og Ofotbanen. I sør og vest var det en stor økning i 2021. Derfor er det ikke overraskende at veksten stagnerte i fjor. Nivået på Bergensbanen og Sørlandsbanen var likevel høyere enn i 2020. Reduksjonen i godstransporten på Ofotbanen henger sammen med en nedgang i frakt av malm.

I høst varslet Green Cargo at de skulle trekke seg ut av det norske godstogmarkedet og avvikle sine togruter. Selskapet har kjørt syv daglige turer med kombitog mellom Oslo og henholdsvis Trondheim, Bergen og Stavanger. Det skapte bekymring for at gods tilsvarende 100.000 vogntog årlig skulle havne på glatte, norske vinterveier.

Det skjedde ikke. Bane NOR klarte å fordele alle rutene, og OnRail overtok fem av de syv. På kort tid klarte selskapet å bygge seg opp fra å kjøre én rute til seks. CargoNet overtok to siste.

– Vi er veldig fornøyde med at disse togrutene er omfordelt. Transportnæringen har gitt et sterkt bidrag til denne overgangen. Vi har hatt flere henvendelser fra de større transportkjøpene som ønsker å støtte opp om endringen, sier Stenstrøm. 

Banestrekning

2021

2022

Vekst

Nordlandsbanen

1397

1512

8 %

Dovrebanen

1783

1901

7 %

Østfoldbanen

 320

  337

5 %

Sørlandsbanen

1188

1179

-1 %

Ofotbanen

1301

1249

-4 %

Bergensbanen

1142

1080

-5 %

Sum øvrige baner

1874

1946

4 %

Totalt

9005

9203

2 %

(Oppgitte tall: millioner brutto tonnkilometer og prosentvis vekst)


Publisert: 13. mars 2023 klokken 09:32