Undersøker skadeomfanget på Randklev bru

Arbeidet med å undersøke skadeomfanget på Randklev bru samt forberedelsene til å løfte bruelementene på land startet denne uka.

  • Ekstremværet Hans
  • Nyheter og aktuelt
  • Prosjektnyheter
  • Gjenoppbygging av Randklev bru

Publisert: 1. september 2023 klokken 14:50

Vi sjekker skadene på Randklev bru med ekkolodd fra båt etter ekstremværet Hans.

Onsdag 30. august startet kartleggingen av skadene ekstremværet Hans forårsaket her på Randklev bru i Gudbrandsdalslågen i Ringebu. Foto: Steinar Slåtto, Øst-Riv AS

Arbeidet med å undersøke skadeomfanget på Randklev bru gikk i gang onsdag denne uka med båt og ekkolodd som skannet elvebunnen, brufundamentene og brukarene. Torsdag startet arbeidet med å analysere dataene fra ekkoloddundersøkelene.

I tillegg til å kartlegge skadene på brua, skanner vi elvebunnen for å kunne lage en hydraulisk modell, som ser på strømninger i elva, og hvordan de beveger seg. Dette gjør vi blant annet for å vurdere påvirkningen av utfyllingen vi må gjøre i elva. Denne fyllingen skal brukes som oppstillingsplass for kran for å løfte bruelementene opp.

Vi jobber også med grunnundersøkelser på landsiden, på begge sider av brua, der vi borrer i grunnen for å kartlegge grunnforholdene slik at vi kan planlegge for riktig løfteutstyr, og for å kunne etablere en adkomstvei og en riggplass for utstyret. Vi vil også gjøre grunnborringer i elva.

Forbereder å heve bruspennene på land

Det planlegges og prosjekteres for fullt med tanke på å berge de to bruspennene i elva så skånsomt som mulig. Bruelementene veier 270 tonn hver.  Endelig kontroll av bruas tilstand kan ikke skje før elementene er berget på land. Da vil det også bli klart om vi kan gjenbruke noe av bruspennene.

Et av brufundamentene har også veltet og ligger i elva, og vi jobber med å få oversikt over tilstanden til det andre brufundamentet.  

Vi har hyret inn entreprenøren Øst - Riv AS og rådgiveren Rambøll, som sammen med Bane NORs egne fagfolk jobber på spreng for å planlegge arbeidet med å hente ut bruelementene samt planlegge for reetablering av brua. Vi samarbeider med Statsforvalteren i Innlandet og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) for å få jobben gjort. Dialogen har gjort det klart at det ikke er de samme vernebestemmelsene for å kunne arbeide i Gudbrandsdalslågen her, som i området der Tretten bru ble gjenoppbygd. Det vil derfor trolig ikke ta like ta like lang tid å få tillatelse til å jobbe i elva her.  

Portrettbilde av Henning Bråtebæk

Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

– Vi jobber parallelt med å vurdere hvilken løsning vi skal velge for å gjenetablere brua over Gudbrandsdalslågen. I dette arbeidet vil vi vurdere om vi kan benytte eksisterende Randklev bru. I beste fall slipper vi å bruke tid på å produsere ny bru, sier konstituert konsernsjef i Bane NOR, Henning Bråtebæk. 

Alternative løsninger for reetablering av bru

Vi jobber med flere ulike alternativer parallelt for å raskest mulig få på plass en ny bru. Parallelt med oppryddingsarbeidet jobber vi med konkurransegrunnlaget for ny, permanent løsning hvis dette blir aktuelt. 

Ett av flere alternativ vi ser på er å gjenbruke dagens bru hvis vi kan; enten som en permanent løsning eller som en midlertidig løsning i påvente av en permanent  løsning. Et annet alternativ er å midlertidig bruke veibrua ved siden av til jernbanebru ved å eventuelt å bygge spor på veibrua. En slik løsning krever at veibrua blir erstattet med en annen veibru. 

Togtilbudet på Dovrebanen og Rørosbanen

Sammen med Jernbanedirektoratet og togselskapene har vi jobbet fram en alternativ ruteplan for å øke kapasiteten for godstrafikk på Rørosbanen. Jernbanedirektoratet gikk ut med en pressemelding torsdag som forklarer den midlertidige ruteplanen på Rørosbanen fra 4. september. Som følge av at Dovrebanen er stengt, har Jernbanedirektoratet besluttet å gi godstrafikk prioritet på Rørosbanen mellom Oslo og Trondheim.

Les pressemeldingen på Jernbanedirektoratet.no(├ąpnes i ny fane)

Vi jobber nå videre sammen for å etablere et nytt driftsopplegg på Dovrebanen i påvente av ny bruforbindelse. På Dovrebanen går det nå tog mellom Oslo og Lillehammer og mellom Dombås og Trondheim. På strekningen mellom Ringebu og Dombås gikk det flere mindre jordras i etterkant av ekstremværet «Hans», som vi jobber med å utbedre. Fra mandag 4. september blir det buss for tog på denne strekningen i tillegg til tog Oslo – Lillehammer og Dombås- Trondheim.

- Vi jobber i tillegg for å få til en løsning der det blir kortest mulig strekning med buss for tog på Dovrebanen mens vi jobber for å gjenetablere bruforbindelsen over elva, sier Henning Bråtebæk. 


Publisert: 1. september 2023 klokken 14:50