Sjekker brua med ekkolodd

Onsdag 30. august har Bane NOR startet arbeidet med å undersøke skadeomfanget på Randklev bru i Ringebu.

  • Ekstremværet Hans
  • Nyheter og aktuelt
  • Prosjektnyheter
  • Gjenoppbygging av Randklev bru

Publisert: 11. august 2023 klokken 16:17

Oppdatert: 31. august 2023 klokken 15:47

Vi sjekker skadene på Randklev bru med ekkolodd fra båt etter ekstremværet Hans.

Onsdag 30. august startet kartleggingen av skadene ekstremværet Hans forårsaket her på Randklev bru i Gudbrandsdalslågen i Ringebu. Foto: Steinar Slåtto, Øst-Riv AS

Vi har startet arbeidet med å undersøke skadeomfanget på Randklev bru. I dag er vi ute i Gudbrandsdalslågen med båt med ekkolodd, som skanner elvebunnen, brufundamentene og brukarene. I tillegg til å kartlegge skadene på brua, så skanner vi elvebunnen for å kunne lage en hydraulisk modell , som ser på strømninger i elva, og hvordan de beveger seg. Dette gjør vi blant annet for å vurdere påvirkningen av utfyllingen vi må gjøre i elva. Denne fyllingen skal brukes som oppstillingsplass for kran for å løfte bruelementene opp av elva.

Randklev bru kollapset 14. august

Bane NOR hadde akkurat begynt undersøkelsene av skadeomfanget på brua mandag 14. august, da den midtre delen raste ned i elva. Det skyldtes skader på det midterste brufundamentet. 

Dovrebanen går over Randklev bru. Det betyr at denne delen av strekningen ikke kan trafikkeres. Vi må nå bruke den nærmeste tiden til å finne ut hvor lang tid det vil ta å få på plass en løsning. 

– Vi har engasjert entreprenør som skal løfte bruelementene opp av elva, og jobber nå med å forberede dette. Det er ikke fare for at brua driver videre nedover elva. Men vi ønsker å få den opp av vannet så raskt som mulig for å sikre vannføringa i Lågen og for å kunne få på plass en bru igjen over elva, sier Sigbjørn Korsgård, banesjef i Bane NOR.

En ekstrem situasjon

Randklev bru er en 172,5 meter lang fagverksbru av stål, med tre like lange spenn. Brua er direktefundamentert på elvebunnen, og den ble bygd i 1957. Samtidig ble den gamle jernbanebrua ved siden av omgjort til vegbru (fylkesveg).

– Uværet og flommen har vært en ekstrem situasjon. På bakgrunn av de røde farevarslene som ble gitt, valgte vi av hensyn til sikkerheten å stenge Dovrebanen for all trafikk mer enn to døgn før skadene på brua oppstod. Dette betyr at hendelsen på Randklev aldri innebar fare for liv og helse, noe jeg er svært glad for, understreker banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane NOR.

Randlkev bru har rast og midtpartiet ligger i elva.

Vi ønsker å få brua opp av vannet så raskt som mulig for å sikre vannføringa i Lågen, og for å kunne få på plass kryssing over elva. Det er imidlertid for tidlig å si hvor lang tid det vil ta. Foto: Sigbjørn Korsgård, Bane NOR

Vil ta tid

– Vi kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta før forbindelsen over Lågen er gjenopprettet, men det er på det rene at dette vil ta lang tid, legger han til.

Allerede før brua raste jobbet vi sammen med togselskapene for å etablere et best mulig tilbud for togreisende og godstrafikken i tiden som kommer.

Fortsatt stengt mellom Lillehammer og Dombås

Bane NOR er også i full gang med å sette i stand øvrige skader på Dovrebanen mellom Lillehammer og Dombås som følge av den dramatiske flommen. Her gikk det flere mindre jordras i etterkant av uværet. Varigheten på dette arbeidet er foreløpig usikker.

Andre jernbanebruer som har hatt stor belastning under flommen, vil bli grundig kontrollert før togtrafikken gjenopptas, i likhet med fyllinger, sideterreng og øvrige tekniske anlegg.

– Før vi setter tog på strekningene som har vært stengt som følge av flommen, skal vi være helt sikre på at det er trygt å kjøre tog. Sikkerheten må alltid komme foran, understreker banedirektør Eivind Bjurstrøm.

Jevnlige kontroller

Det gjøres hovedkontroll av tilstanden på jernbanebruer hvert sjette år.  Randkleiv bru ble sist kontrollert i 2019. Du kan lese tilstandsrapporten ved å klikke her.

I 2021 ble brua sandblåst og malt, gangbanene ble byttet og det var spyling og rengjøring av pilarer, landkar, lager og lageropplegg.

Våre årlige inspeksjoner har ikke gitt indikasjoner på annet enn at brua var i god stand.

– Skadene på Randklev brua har oppstått i en ekstrem flomsituasjon, sier Brede Nermoen, leder for plan og teknikk i Bane NOR. 

I et sånt vær kan skader som fører til brukollaps skje fort. Derfor stengte vi også togtrafikken i området mandag 7. august.


Publisert: 11. august 2023 klokken 16:17

Oppdatert: 31. august 2023 klokken 15:47