Om Norconsultrapporten - Vurdering av strømdistribusjon i returkretsen

Etter møtet hos statsråden tirsdag 3. januar har det vært stor interesse for å få innsyn i rapporten “Helhetlig vurdering av strømdistribusjon i returkretsen”, som Norconsult har utarbeidet på oppdrag fra Bane NOR.

  • Follobanen
  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 6. januar 2023 klokken 10:46

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

I forkant av at Follobanen skulle åpnes for trafikk, ønsket Bane NOR en uavhengig vurdering av koplinger i returkretsen ved innføring til Oslo S. Det ønsket vi for å sikre at anlegget fungerte riktig før det ble satt i drift. Det er ikke uvanlig å hente inn uavhengige vurderinger på denne måten for å kvalitetssikre valgte løsninger. 

Hovedmålet med rapporten fra Norconsult, som ble levert i oktober i fjor, var å få en uavhengig vurdering av om returstrøm fra Blixtunnelen, Østfoldbanen og Kongshavntunnelen, ville påvirke signalanlegget på Oslo S når Follobanen åpnet. I tillegg ble Norconsult bedt om å gjøre en uavhengig vurdering av dokumentasjonen av den valgte løsningen for returstrøm. I Follobanen hadde totalentreprenøren valgt en teknisk løsning som var innenfor vårt tekniske regelverk, men den var ny for oss. Derfor ba vi om en uavhengig vurdering som skulle gå gjennom leverandørens beregninger.

- Vi jobber risikobasert, noe som vil si at det kontinuerlig og løpende identifiseres ulike risikoer i prosjektet som man må se nærmere på. De klassifiseres systematisk i et risikoregister, forklarer Per David Borenstein, prosjektdirektør på Follobanen.

Det er vanlig at slike rapporter og vurderinger resulterer i kommentarer og forbedringsforslag. Rapporten har særlig vurdert følgende punkter:  

  1. Den valgte løsningen til COWI er i overensstemmelse med Bane NORs tekniske regelverk
  2. Ved en hensiktsmessig utførelse av anlegget ble det vurdert som sannsynlig at jording i begge ender ikke ville utgjøre et problem
  3. Rapporten anbefalte at det ble utført supplerende beregninger og supplerende kontrollmålinger
  4. Totalentreprenøren må oppdatere dokumentasjonen slik at den blir av tilfredsstillende kvalitet  

- Det ble gjort flere målinger av returstrømmen under testkjøringen i desember. På grunnlag av målingene ble det konkludert med at med planlagt togproduksjon ville anlegget fungere tilfredsstillende, avslutter Borenstein.

Rapporten

Rapporten inneholder detaljert og kompleks fagteknisk informasjon som ikke kan utelukkes å bli utnyttet til tilsiktede uønskede handlinger hvis den blir tilgjengeliggjort for uvedkommende. Derfor er deler av rapporten unntatt offentlighet etter Offl. § 23 tredje ledd, første punktum.

Vi registrerer at de faglige diskusjonene i denne spesifikke saken har skapt diskusjoner og spekulasjoner. Bane NOR har full tillit til våre samarbeidspartnere og sammen med disse gjøre vi alt vi kan for å finne og rette feilene som hindrer oss i å sette trafikken i gang igjen på Follobanen.

Last ned rapport fra Norconsult om Follobaneprosjektet, Innføring Oslo S


Publisert: 6. januar 2023 klokken 10:46

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00