Nye prøver viser lave verdier av sulfat og uran i tunnelmassene

Prøver fra Åsland viser lave nivåer av sulfat og uran. Nye prøver tatt ved massemottak i Oslo, Vestby og Follo viser enda lavere verdier.

 • Oslo
 • Nabovarsel
 • Utbyggingsprosjekt
 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 22. desember 2023 klokken 12:49

Illustrasjonsfoto: Åsland-anlegget juli 2017. Foto: Bane NOR

Under byggingen av Blixtunnelen på Follobanen ble det tatt ut store steinmasser. Det meste av massene ble gjenbrukt lokalt på Åsland. Resten ble kjørt til deponiene Huken ved Ammerud i Oslo, Assurdalen i Nordre Follo kommune, og Vestby næringspark og Vestby Skogsdeponi i Vestby kommune.

Det har vist seg at massene inneholder små mengder uran og sulfat. Bakgrunnen er kjemiske reaksjoner som har oppstått under tunnelproduksjonen.

Ingen fare for mennesker eller dyr

Nå har vi tatt flere nye prøver, og kommet til følgende konklusjoner:

 • Nivået av uran og sulfat i tunnelmassene utgjør ikke noen risiko for mennesker eller dyr.
 • Ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet er det ikke strålingsfare fra området på Åsland.
 • Det er langtidsvirkning for vannlevende organismer som kan være en mulig miljørisiko.

Det betyr at de påviste konsentrasjonene av sulfat og uran ikke medfører noen helsefare. Vi skal fortsette å vurdere eventuelle langsiktige effekter på organismer som lever i vann i disse områdene. Per i dag er det imidlertid ikke påvist slike negative effekter på Åsland, der nivåene av sulfat og uran er høyest.

Målte sulfatkonsentrasjoner ved enkelte målepunkter i Vestby tilsier det de mest følsomme artene over tid kan påvirkes i negativ retning. Vi skal følge opp med flere undersøkelser disse stedene for å se om bunndyr i bekkene blir negativt påvirket. Ved Assurdalen og Huken tilsier målingene at det trolig er ingen, eller svært lav, påvirkning på levende organismer.

Vi gjennomfører flere tiltak

Selv om det ikke er registrert skader på vannlevende organismer i de to bekkene på Åsland som får tilsig av vann fra tunnelmasser, skal vi sette inn miljøtiltak for å motvirke eventuelle langtidseffekter. Direktoratet for strålevern og atomberedskap har pålagt Bane NOR strakstiltak for å hindre utlekking av uran på Åsland. Disse er i tråd med aksjoner vi har foreslått og er blant annet:    

 • Tiltak for å lede bekker utenom tunnelmassene for å effektivt redusere vanngjennomstrømningen i massene. 
 • Evaluering av rensemetoder for uran og sulfat, for å se hvilke positive effekter dette har. Basert på resultater fra evalueringen, skal Bane Nor sette i gang flere tester, for å se hva som fungerer best.

Når det gjelder massenes påvirkning på grunnvannet, vurdere vi også muligheten for å koble beboere med private drikkevannsbrønner på Åsland til det offentlige nettet. Det gjelder de som bor innenfor områder der det er forhøyede verdier av sulfat og uran.

Spredning av tunnelmassen 

Fra Åsland pukkverk har vi nå fått informasjon om at selskapet har solgt 47 308 tonn tunnelmasse til en entreprenør. Massene skal ha blitt benyttet til å dekke over forurenset grunn på Langøyene i oktober 2020.  (Langøyene er eid av Oslo kommune og befinner seg innenfor Nesodden kommune.) 

De resterende 26 724 tonn er, ifølge Åsland pukkverk, fordelt på 113 forskjellige kunder og deres prosjekter. Tunnelmassen som er levert videre av Åsland pukkverk vil, i likhet med massene som er lagt ut på Åsland, ha varierende nivå av sulfat og uran. Dette er avhengig av når massene ble tatt ut, under byggingen av Blixtunnelen. Omfang av utlekking av stoffer fra disse massene vil være mindre enn på Åsland, fordi volumene er langt mindre.  

Resultat av nye kontroller

På Åsland ble det i 2022 målt sulfatkonsentrasjoner på mellom 200 og 700 milligram per liter og urankonsentrasjoner på mellom 20 og 90 mikrogram pr. liter.

Her er resultatet fra våre nylig gjennomførte prøver i Vestby, Nordre Follo og Oslo:

 • Vestby kommune: Her er deler av et næringsområde bygget blant annet på tunnelmasser. Her ble det målt 150-300 milligram sulfat og 2-27 mikrogram uran per liter. Videre er det mottatt masser ved Vestby Skogsdeponi. Avrenning fra disse massene inneholdt 50-250 milligram sulfat per liter og 2-18 mikrogram uran per liter. 

Kontrollprøver av drikkevann fra kran (15 husstander): I utgangspunktet er det i disse områdene forhøyet innhold av sulfat. Innholdet varierer mellom 10-100 milligram per liter. Innholdet av uran er lavt og varierer fra 0,3 til 7,5 mikrogram per liter. Bane NOR rapporterer fullstendige resultater fra kontrollprøvetaking av drikkevann til huseier og anonymiserte resultater til Vestby kommune.  

 • Nordre Follo kommune: Næringsarealet i Assurdalen er etablert blant annet med tunnelmasser. Dette arealet brukes i dag til motorcrossbane. Kontrollprøver fra bekkevann i området viser at sulfatkonsentrasjon er 20-50 milligram per liter, og for uran 1,5 - 3 mikrogram per liter.

 • Oslo kommune: Tunnelmasser er anvendt i Huken deponi. Kontrollprøver fra bekkevann viser sulfatkonsentrasjon på 9-15 milligram per liter, og for uran 0,8 – 1,6 mikrogram per liter. Det er påvist høyere konsentrasjoner i kummer inne på deponiet, som kan sammenlignes med målinger fra Vestby Skogsdeponi.    

Skrevet av:

 • Simen Sunde

Publisert: 22. desember 2023 klokken 12:49