No er Bane Nor og Spordrift eitt selskap

Samanslåinga skal bidra til færre forseinkingar og innstillingar, og eit meir føreseieleg togtilbod for dei reisande.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 1. desember 2023 klokken 08:00

Beilhack snøfreser rydder snø i vintermørket

Foto: Lars Frøystein, Bane NOR

Spordrift, som har vore den største leverandøren av drifts- og vedlikehaldstenester på jernbanen, blir i dag slått saman med Bane Nor. 

Samanslåinga markerer eit taktskifte for jernbanen der krefter og ressursar i dei to verksemdene blir sameinte. Eit hovudmål er å effektivisera drift og vedlikehald av jernbanen og få til eit stort forbetra vedlikehaldsarbeid. I tillegg skal samanslåinga føra til betre kontroll på tilstanden til infrastrukturen.

Bane NOR, som har ansvar for infrastrukturen til jernbanen i heile Noreg, skal gjennomføra ei rekkje forbetringstiltak for å få meir jernbane for pengane.

Portrett av Thor Gjermund Eriksen

Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Kompetansen innan vedlikehald er avgjerande når han no blir samla i éi verksemd. I tillegg skal samanslåinga føra til betre kontroll over tilstanden til jernbanenettet. 

− Det er ein stor dag når me i dag ønskjer alle tilsette i Spordrift AS velkommen til oss. No får me meir kraft og ressursar til planmessig å driva vedlikehald og fornya jernbanenettet i Noreg. Målet er ein sikker, påliteleg og tilgjengeleg jernbaneinfrastruktur. Dette gir oss betre føresetnader for å levera mest mogleg utsleppsfri person- og godstogtrafikk, seier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR. 

Fleire punktlege tog

Dei siste åra har punktlegskapen vore lågare enn målsetjingane for både person- og godstog, med unntak av pandemiåra 2020 og 2021.

−  Denne trenden har no snudd noko. I tre av dei fem siste vekene har ni av ti tog vore i rute i heile landet. Kontinuerleg forbetring skal vera det som kjenneteiknar nye Bane NOR og vera ein sentral del av kulturen vår. Når me står saman, skal det gi eit meir føreseieleg tilbod til dei reisande og togselskapa, i tillegg til at me får best mogleg premissar til å forma framtida til jernbanen, seier Eriksen.

Portrett av Henning Bråtebæk

Henning Bråtebæk, konserndirektør Drift og vedlikehold Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Tilsette i Spordrift blir slått saman med drifts- og vedlikehaldstilsette i Bane NOR og organisert i den nyoppretta divisjonen «Drift og vedlikehald» under leiing av konserndirektør Henning Bråtebæk.

Bråtebæk kom frå stillinga som administrerande direktør i Spordrift AS og har dei siste åtte månadene vore konstituert konsernsjef i Bane NOR. 

Med samanslåinga tel Bane NOR cirka 5000 tilsette. 

Retter feil før dei oppstår

Befolkningsvekst, behov for å frakta meir gods utsleppsfritt på jernbane og ambisiøse klimamål forsterkar behovet for auka mobilitet og flyt i togtrafikken. 

− No får me bruka det beste frå begge verksemder til å levera på forventningane samfunnet har til oss. Toga skal komma og gå når dei skal, og ni av ti persontog skal vera i rute. Då må me jobba effektivt med drift og vedlikehald, og halda fram med alle forbetringar me kan. Med denne endringa får me meir handlekraft til å halda ved like jernbanenettet og rette feila før dei oppstår, avsluttar Eriksen. 

Portrett av Sverre Kjenne

Sverre Kjenne, konserndirektør Drift og teknologi Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Satsar tungt på teknologi

Omorganiseringa har ført til at me ikkje berre har éin, men to nye divisjonar i Bane NOR. Trafikk og teknologi skal leiast av Sverre Kjenne, som tidlegare har leidd Drift og teknologi. Divisjonen vil vektleggja teknologi og modernisering av jernbanen, og det vil vera ei tett kopling opp mot drift og vedlikehald.

Spordrift vart formelt overførte til Bane NOR 13. mars i år, organisert som eit dotterselskap av Bane NOR.

Alle tilsette i dotterselskapet er frå 1. desember verksemdsoverdrege til Bane NOR SF, medan selskapet Spordrift AS blir nedlagt. 

Om sammenslåinga

  • Den politiske avgjerda om å slå saman Bane NOR og Spordrift vart teke av regjeringa 19. desember 2022.
  • 13. mars 2023 vart eigarskapen av Spordrift AS overført frå Samferdselsdepartementet til Bane NOR SF som eit heileigd dotterselskap.
  • Frå i dag, fredag 1. desember, blir alle medarbeidarar innan vedlikehald i Bane NOR og Spordrift organisert i divisjon «Drift og vedlikehald». Spordrift avviklar som aksjeselskap.

Publisert: 1. desember 2023 klokken 08:00