Ingen endring i vannkvaliteten på Åsland

Prøvetaking av drikkevannsbrønner på Åsland viser verdier godt under WHOs anbefaling for uran. Det er heller ikke registrert skader på vannlevende organismer i bekkene som får tilsig av vann fra masser fra tunnelboringen på Follobanen.

  • Nyheter og aktuelt
  • Follobanen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 5. desember 2023 klokken 08:00

Anleggsområdet på Åsland deponi

Åsland-anlegget juli 2017. Foto: Bane NOR

Det ble tatt ut store steinmasser under byggingen av tunnelen på Follobanen. Det meste av massen ble lagt ut på Åsland, som byggegrunn for fremtidig utvikling av området, i tråd med vedtatt reguleringsplan. I overkant av 20% av massene ble kjørt ut til godkjente mottak i i Oslo, Nordre Follo og Vestby.

Det har vist seg at massene inneholder små mengder lav konsentrasjon av uran og sulfat, noe som har resultert i avrenning av disse stoffene til Myrerbekken og Maurtubekken på Åsland. Kartlegging av avrenning fra massene som er lagt ut utenfor Åsland pågår. 

Gjennom pågående prøvetaking utført av Norsk Institutt for Bioøkonomi har vi i dag god oversikt over forholdene i Myrer – og Maurtubekken. Det er ikke registrert noen skader på vannlevende organismer i bekkene, og den økologiske tilstanden er uforandret fra før utleggingen av massene startet. 

Hva gjelder påvirkning på drikkevann viser alle prøver fra omkringliggende drikkevannsbrønner verdier godt under WHOs anbefaling for uran i drikkevann på 30 µg/l.

Slik Direktoratet for strålevern og  atomsikkerhet (DSA) viser til, er det heller ikke strålingsfare fra området på Åsland. Det er virkningen på vannlevende organismer over tid som kan utgjøre en miljømessig risiko. 
 
Norge har ikke egne anbefalinger for uran i drikkevann, men Folkehelseinstituttet viser til Verdens helseorganisasjons (WHOs) anbefalinger som nevnt over.

Uavhengig av dette har vi et ønske om å legge oss på en linje der vi skaper nødvendig trygghet for alle berørte, og dette innebærer at ulike tiltak nå blir vurdert.

Foreslår flere tiltak

Vi arbeider nå med å kartlegge årsak, miljøpåvirkning og eventuelle tiltak på kort og lang sikt. Dette arbeidet utføres i samarbeid med erfarne miljøeksperter, og har høy prioritet hos oss.

I vår pågående dialog med Statsforvalteren i Oslo og Viken og DSA foreslår vi supplerende undersøkelser og tiltak i tillegg til de undersøkelsene vi allerede er i gang med.

Vi foreslår et undersøkelsesprogram med tiltak som skal sikre at området på Åsland møter helse- og miljømessige krav. Forslaget ble 1. desember sendt Statsforvalteren i Oslo og Viken og DSA sammen med vårt svar på myndighetenes brev til oss.

Vi ønsker å bidra til raske avklaringer og tilfredsstillende forutsigbarhet for alle involverte parter.

Vi foreslår disse supplerende og tiltaksrettede undersøkelsene samt tiltak som bør iverksettes umiddelbart:

  • Tiltak for å lede bekker utenom tunnelboremasser
  • Utredning av om man bør koble beboere med drikkevannsbrønner, som  ligger nedstrøms- og innenfor et mulig influensområde for utlekking fra mellomlagrede masser på Åsland, på offentlig nett
  • Etablering av grunnvannsbrønner for å sikre en god vurdering av påvirkning  av grunnvann og bekkevann
  • Vurdering av ulike  rensemetoder for uran og sulfat i vann
  • Undersøkelser av omfang av plast i masser

Dersom  det foreslåtte undersøkelsesprogrammet blir vedtatt i sin nåværende form er undersøkelser planlagt ferdigstilt i april 2024, og en tiltaksplan forventes å kunne oversendes til Statsforvalteren i april 2024. 

Informasjon til naboer og berørte kommuner

Det er stilt spørsmål ved hvorfor Bane NOR ikke tidligere har informert naboer, næringsdrivende og kommunene om den mulige forurensningen av uran og sulfat.

Vår vurdering har vært at det ikke har vært fare for negativ påvirkning av miljø fra vår massedeponering, men vi ser i ettertid at dialogen med kommuner og naboer burde ha vært bedre. 

Det beklager vi på det sterkeste. Framover legger vi vekt på god informasjon til naboer, næringsdrivende og Oslo, Nordre Follo og Vestby kommuner.


Publisert: 5. desember 2023 klokken 08:00