Anbefalinger ga ekstra sikkerhet

I samband med hendelsen som førte til at Follobanen ble stengt, har en rapport som ble utarbeidet av Norconsult på oppdrag fra Bane NOR, fått en del oppmerksomhet. Her kan du lese mer om anbefalingene i rapporten.

 • Follobanen
 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 12. januar 2023 klokken 12:01

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00

Bakgrunnen for rapporten var et ønske fra Bane NOR om en helhetlig vurdering av at returstrømkretsen ikke forårsaket uønsket påvirkning på signalanlegget ved Oslo S. I tillegg ble Norconsult bedt om å gjøre en uavhengig vurdering av dokumentasjonen av den valgte løsningen for returstrøm.

I Follobanen hadde totalentreprenøren valgt en teknisk løsning som var innenfor vårt tekniske regelverk, men den var ny for oss. Derfor ba vi om en uavhengig vurdering av leverandørens beregninger.

En god del av det som er omtalt i rapporten, er ikke direkte relevant for de problemene som oppstod knyttet til returstrøm på Ski-siden av Blixtunnelen etter at Follobanen ble åpnet.

Første utgave av rapporten ble levert i oktober 2022 og inneholdt ni anbefalinger, hvorav en (punkt 4) er relevant i forhold til hendelsen som ga trafikkstans.

- Prosjektet vurderte rapporten fra Norconsult og så at det ikke var reist «rødt flagg» eller andre advarsler som gjorde det nødvendig eller ønskelig å utsette trafikkåpningen. De ni tiltakene som ble anbefalt i Norconsults rapport, ble umiddelbart fulgt opp, sier Bane NORs konserndirektør for utbygging, Stine Undrum.

Strøm i kabelskjermer

I rapportens punkt nummer fire står det: «Det bør verifiseres med bedre beregning og/eller måling at strøm i kabelskjermer ved jording i begge ender ikke fører til uakseptabel termisk belastning av kabelen.»

I desember ble det utført flere målinger og beregninger. Det ble konkludert med at anlegget ville fungere tilfredsstillende med planlagt togproduksjon.

Skjermtilkoblingen i kabler er en liten del av et stort og sammensatt anlegg. Det er god framdrift i arbeidet med å analysere hvordan hendelsen oppsto.

Oversikt over ni anbefalinger i rapporten

 1. Rapporten anbefaler å følge med på stabiliteten for de enkeltisolerte sporfeltene etter at banen er satt i drift. Slik overvåking er opprettet i Bane NORs sporovervåkingsapp, og det har ikke vært tegn til forstyrrelser fra returstrømmer.
 2. Rapportens anbefaling om å endre matingen av strøm til Kongshavntunnelen er ivaretatt. Dette er tunnelen som fører Østfoldbanens inngående spor inn til Oslo S.
 3. Anbefaling om regelmessig inspeksjon av langsgående jordledere blir fulgt opp. Merk at dette gjelder Klypen-området ved innføringen til Oslo S, altså ikke i området hvor feilen oppstod.
 4. Se over.
 5. Det er anbefalt målepunkter for å verifisere beregnet strømfordeling mellom ledere i returkretsen gjennom målinger. Omfattende målinger er utført, og strømfordelingen fungerer som forutsatt. Dette punktet refererer i hovedsak til Oslo S.
 6. Anbefaling om å oppdatere to jordingsskjemaer. Dette er utført ute i anlegget, og tegningene er oppdatert.
 7. Det bør følges med på koblinger mellom langsgående jordleder i aluminium og utjevningsforbindelser i kobber. Dette gjelder Klypen-området ved Oslo S og blir ivaretatt.
 8. I Klypen-området bør sammenkoblinger mellom kjøreskinner/filterimpedanser og jordledere framgå både av returkretsskjemaer og av jordingsplaner. Løsningen er gjennomgått av fageksperter i Bane NOR.
 9. Anbefaling om oppdatering av returkretsskjema. Dette ble ivaretatt før testperioden startet.

Last ned rapport fra Norconsult om Follobaneprosjektet, Innføring Oslo S


Publisert: 12. januar 2023 klokken 12:01

Oppdatert: 10. mars 2023 klokken 02:00