Styrker jernbanens konkurransekraft som transportform

Smartere tildeling av ruter til togselskapene og bedre fordeling av infrastrukturkapasitet er tiltak som skal øke konkurransekraften til jernbanesektoren.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 18. januar 2022 klokken 10:12

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Tog på vei inn til Oslo Sentralstasjon

Tog på vei inn til Oslo Sentralstasjon. Foto: Einar Aslaksen, Bane NOR

Bane NOR har ansvaret for å tildele ruter til alle som søker, det vil si, de som er godkjent av myndighetene og ønsker å kjøre tog på det norske jernbanenettet. EU har kommet frem til at ved å gjøre kapasitetsfordelingsprosessen smartere, vil konkurransekraften til jernbanen styrke seg overfor andre transportformer som luft og vei.

Vi jobber i dag, på initiativ fra Rail Network Europe (RNE), med å endre og samkjøre Norges prosess for kapasitetsfordeling med andre land, spesielt Sverige, som vi deler toggrense med.

Dette vil endre måten vi samhandler med kundene våre på og programmet har derfor fått navnet «Kundefokusert kapasitetsfordeling». Vi har tett dialog med alle togselskapene og andre søkere av infrastrukturkapasitet. I tillegg til at det er opprettet et dialogforum med representanter fra alle relevante, norske myndighetsaktører.

Mer kundeorientert og tilrettelagt

Spesielt innenfor grenseoverskridende trafikk er det viktig at det er felles prosess, kalender og frister. Analyser gjort i Europa har avdekket at måten vi fordeler ruter og kapasitet på i dag, ikke har god nok kundeorientering og ikke er godt nok tilrettelagt for togselskapene. Dermed mister jernbanen kunder til andre transportformer.

Togselskapene trenger at kapasitetsfordeling møter disse utfordringene best mulig:

  • Togpassasjerer får ikke kjøpt billetter langt frem i tid, sammenlignet med, for eksempel flybilletter.
  • Dagens prosess og tidsfrister er for rigide, spesielt for godsnæringen som ofte har kortere frister og kontrakter for levering, enn passasjertrafikk.
  • Togene hindres av for dårlig koordinert arbeid i spor på tvers av landegrensene

Dette tar nå europeiske samarbeidsorganisasjoner i jernbanesektoren tak i. Ett av EU’s initiativer for å heve konkurransekraften til jernbane i forhold til andre transportformer, går ut på å endre måten togruter fordeles på og kalles Timetabling redesign (TTR).

Økt fokus på samhandling og digitalisering

Det er Bane NOR, ved Ruteplan i Kunde og marked, som har hovedansvaret for at en samlet jernbanesektor i Norge får de gevinstene som ny prosess skal gi. Kort fortalt handler det om å digitalisere dialogen med søkerne og harmonisere prosessen på tvers av landegrensene, slik ERTMS gjør det for signalanlegg og togfremføring. I tillegg er det å starte planlegging tidligere enn før også et viktig nytt element.

Målet er at fra ruteplanperiode R25, som har oppstart i desember 2024, skal dialogen mellom togselskapene og Bane NOR bli ytterligere digitalisert, gjennom datautveksling; Digital Capacity Management (DCM).

Gevinster ved økt digital samhandling vil blant annet være:

  • Bedre tilpassing av produktene (rutene) kundene etterspør
  • Mulighet for å bestille ruter på andre tidspunkter enn tidligere
  • Tidligere koordinering av arbeider i spor, som vil gi mindre nedetid

Dette skal styrke jernbanens konkurransekraft som transportform.


Publisert: 18. januar 2022 klokken 10:12

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00