Store krav til utslippskutt – vi må satse på jernbane

FNs klimapanel har slått alarm, utslippene må kraftig ned – over hele verden. Nå må vi satse på en klimavennlig transportform: jernbane.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 2. mars 2022 klokken 15:15

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Bildet er tatt på en togplattform  med tog på det ene sporet og høstlys.

Bør vi satse på toget - eller flere av de 3,3 millionene person- og varebiler vi har i dag? Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

Mandag 28. februar kom en ny rapport fra FNs klimapanel. Den slår fast det vi lenge har visst: hele verden må forberede seg på store klimaendringer.

Etter lanseringen av rapporten gikk FNs generalsekretær, António Guterres, svært hardt ut mot politikere verden over, som ikke ønsker eller har evnet å kutte drastisk i CO2-utslippene. Han kalte fraværet av lederskap for kriminelt, og pekte spesielt på bruken og utvinning av fossile brensler. Kritikken fra Guterres rammer Norge både som produsent og forbruker.

Toget er utslippsfritt

Her hjemme står samferdselssektoren for en tredjedel av klimagassutslippene. Mest kommer fra veitrafikken, mye fra flytrafikken og noe fra sjøtransporten. Jernbanen er nær sagt utslippsfri. Den delen av norsk togtransport som fortsatt går på diesel utgjør rundt 0,1 prosent av CO2-utslippene fra transport. Denne dieseldriften jobber Bane NOR for å fase ut.

– Å velge toget gir størst effekt for klimaet og miljøet. Det er slik vi bygger et bærekraftig samfunn, sier Vibeke Tegneby, bærekraftsansvarlig i Bane NOR.

Politikerne har satt et mål om at økningen i bilbruk i byområdene skal stoppes. Her skal trafikkveksten tas av mer sykling, gåing og kollektivtrafikk, for å redusere utslippene og for å effektivisere transporten. Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å stå fast i bilkø. Da produseres det lite annet enn forurensning, energiforbruk og irritasjon.

«Stjeler» mindre natur og energi

Å frakte passasjerer og gods med jernbanen er energieffektivt. Som eksempel kan vi nevne energibruken til et Flirt-togsett som kjører de 100 kilometerne mellom Oslo og Kongsvinger. Dersom toget er fullt bruker det 2,7 kilowattimer per passasjer. En vanlig elbil bruker til sammenligning rundt 20 kilowattimer på samme strekning.

Skinnegående transport beslaglegger også mye mindre areal enn biltrafikken. Ingen har holdt av plass rundt i landet til ny infrastruktur. Derfor kan utbygginger ta både natur, dyrka mark, kulturminner og dagens bebyggelse. Store veier er mye bredere enn jernbanesporene. I tillegg bruker de rundt 3,3 millionene person- og varebiler i Norge mye plass til parkering. Det gjør jernbanen langt mer arealeffektiv enn veitrafikken.

– Jernbanen gir klart minst utslipp til luft av alle transportalternativer, og er den mest areal- og energieffektive vi har. Slik vil det være i uoverskuelig framtid, sier Tegneby.

Jernbanen kan brukes lenge

En kan innvende at selv om det å kjøre tog er utslippsfritt, er det ressurskrevende å bygge jernbane. Det fører imidlertid til klimautslipp uansett hva som bygges, enten det er skinnegang, veier eller store bygninger. Størrelsen på anleggene og beliggenheten bestemmer også volumet av klimagasser.

Bane NOR jobber kontinuerlig for å redusere vårt klimaavtrykk. Vi skal bruke materialer med lavere utslipp, redusere lengden av bruer og tunneler som krever mye betong. Vi stiller stadig strengere krav til utslipp på anleggsplassene og jobber sammen med leverandørene for å elektrifisere dem.

– Når ny jernbane står ferdig, kjøres togene utslippsfritt i svært mange år. Dagens Vestfoldbane er for eksempel 140 år gammel. Dermed blir utslippene fra bygging fordelt over mange utslippsfrie år med bruk av jernbanen. I tillegg gir toget relativt lite støy, marginale partikkelutslipp, ingen eksos og svevestøv og begrenset påvirkning på lokalt naturmiljø. Kort sagt; jernbanen er en framtidsrettet transportform, sier Tegneby.


Publisert: 2. mars 2022 klokken 15:15

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00