Revidert nasjonalbudsjett – ingen endring for jernbanen

Torsdag 12. mai ble regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett lagt frem. Forslaget innebærer ingen endringer for jernbanen.

 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 12. mai 2022 klokken 15:28

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Mann står i vogna på en kran og gjør arbeider i toppen av en mast

Utbyggingen i Drammen bidrar til et sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Oslo i 2025. Det betyr flere avganger og kortere reisetid. En oppgradert jernbane vil også bety færre forsinkelser og innstilte avganger. Foto: Randi Rismyhr, Bane NOR

Regjeringen har tidligere varslet at store samferdsels- og byggeprosjekter kan bli kuttet eller skjøvet på. Det er imidlertid ikke foreslått kutt eller utsettelser på jernbanen.

– Vi er tilfredse med at regjeringen viderefører satsingen på jernbane. Det er viktig å videreføre den pågående satsingen de kommende årene for å oppnå det togtilbudet som er forutsatt i Nasjonal transportplan for 2022-2033, kommenterer Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Bane NOR jobber nå med å gjennomføre prosjektene i effektpakkene som ligger i NTP, og fornye og vedlikeholde eksisterende jernbanenett. 

– Vårt ansvar er å forvalte og utvikle jernbaneinfrastrukturen. Jernbanen er et sammensatt system, og for å oppnå de ønskede effektene som bedre punktlighet, kortere reisetid og større kapasitet, er det viktig at planlagt investeringsnivå holdes, slik at vi kan holde fremdriften på igangsatte prosjekter og planlegging av nye, understreker konsernsjefen.

Konsernsjefen påpeker også at Norge og verden står overfor en stor utfordring: global oppvarming. Her har Norge ambisjoner om å kutte CO2-utslippene med 45 prosent fra transportsektoren innen 2030. Jernbanen står for kun 0,1 prosent av klimagassutslipp fra transport. Tog er den mest arealbesparende, energieffektive og bærekraftige måten vi kan transportere gods og mange mennesker på.

– Vi er tilfredse med å kunne fortsette alle våre pågående jernbaneprosjekter. En videre satsing på jernbanen er viktig også for å oppfylle Norges klimamål, avslutter Frimannslund.

Fakta – eksempler på Bane NORs utbyggingsprosjekter:

 • Drammen-Kobbervikdalen / Nykirke-Barkåker
  Byggingen av det nye dobbeltsporet fra Drammen stasjon og sørover mot Kobbervikdalen er en del av InterCity-satsingen. Sammen med arbeidene mellom Nykirke og Barkåker i Vestfold vil dette gi sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg i 2025. Det betyr flere avganger og kortere reisetid. En oppgradert jernbane vil også bety færre forsinkelser og innstilte avganger.

 • Sandbukta-Moss-Såstad
  Dette prosjektet skal gi fire avganger hver time mellom Moss og Oslo. Reisetiden til Oslo blir rundt 30 minutter for de raskeste togene. Samtidig utvides kapasiteten for godstog, slik at et større volum varer kan fraktes på den mest klimavennlige måten.

 • Kleverud-Sørli-Åkersvika
  Dobbeltsporet gjennom Stange kommune skal stå klart ved utgangen av 2027. Da får togpassasjerene flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo. I tillegg økes kapasiteten for godstransport.

 • Follobanen
  Når denne nye strekningen åpner i desember 2022, får vi flere tog som kommer når de skal, halvert reisetid mellom Oslo og Ski, og økt kapasitet for godstog. I tillegg til den 20 kilometer lange tunnelen, omfatter Follobaneprosjektet viktige forbedringer ved Oslo S, nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen og et nytt moderne knutepunkt for kollektivtrafikken i Ski.

Fakta – eksempler på Bane NORs planleggingsprosjekter:

 • Fellesprosjektet Arna – Stanghelle
  Dette er en delstrekning mellom Bergen og Voss, der det planlegges utbygging av ny jernbane og vei, med byggestart allerede i 2024. Det vil gi en trygg og miljøvennlig transport og kortere reisetid, og bidra til mer forutsigbar transport på Vestlandet. I tillegg skal utbyggingen øke kapasiteten for persontog og godstrafikk, mens reisetiden blir halvert.

 • Kapasitetsøkende tiltak Trønderbanen
  Målet er å doble togtilbudet til et tog hver halvtime i begge retninger mellom Støren og Steinkjer. En bedre jernbane skal gi flere klimavennlige reiser mellom byer og tettsteder i Trøndelag. Det binder stedene nærmere sammen, styrker regionen og bidrar til et mer konkurransedyktig arbeidsmarked. Prosjektet skal gi mer jernbane for pengene, uten store naturinngrep. Mange mindre tiltak vil til sammen styrke kapasiteten på stasjonene og øke antallet person- og godstog i sporet.

 • Stokke-Sandefjord
  Prosjektet gjør det mulig med to tog i timen mellom Skien og Oslo. Sammen med tidligere utbygginger på Vestfoldbanen gir dette raskere reiser mellom Grenland og Vestfold-byene, og innover mot Stor-Oslo. Det knytter byene tettere sammen og bidrar til å styrke bo- og arbeidsmarkedet i disse sentrale delene av Vestfold og Telemark fylke.

Publisert: 12. mai 2022 klokken 15:28

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00