Nå kuttes utslipp på anleggsplassene

Seks prosjekter i Drammen, Sandnes, Narvik og Sande skal bidra til grønnere jernbaneutbygging. Det kan styrke hele byggebransjens kunnskap om utslippsfrie anleggsplasser.

 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 9. mai 2022 klokken 10:00

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00

Anleggsarbeidere gjør arbeider i et jernbanespor om sommeren

Fra utbygging sommeren 2021 ved Drammen stasjon. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Samferdselsdepartementet har gitt støtte til totalt 12 prosjekter som skal bidra til mer bærekraftige utbygginger. Bane NOR står bak seks av disse, og samarbeider i tillegg om ytterligere ett prosjekt med Nye Veier og Statens vegvesen.  

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at hvis Norge skal få ned klimagassutslippene i transportsektoren, må vi kutte utslippene på anleggsplassene. Han minner om at gravemaskiner, hjullastere, dumpere og andre store maskiner står for store mengder klimagasser.

– Derfor setter vi nå i gang 12 pilotprosjekter for å teste ut ulike løsninger for på sikt å få anleggsplassene til å bli fossilfrie, sier Nygård.

Gjør prosjektene mer klimavennlige

Dette er prosjektene Bane NOR har fått støtte til å gjennomføre i 2022:

 • Ombygging av dieseldrevet skinnegående lastetraktor til elektrisk kjøretøy.
 • Bruk av ladbar elektrisk gravemaskin til bygging ved Sande omformerstasjon.
 • Testing av utslippsfrie maskiner under utbygging av Narvik stasjon.
 • Kartlegging av fossilfrie maskiner til bruk på Sandnes stasjon.
 • Testing av elektriske ladecontainere istedenfor dieselaggregater i Drammen.
 • Utvikling av dataverktøy for å overvåke fossildrevne maskiner i Drammen og finne utslippsreduserende tiltak.

– Å kunne prøve ut løsninger for å redusere direkte utslipp, er viktig for Bane NOR. Bruk av fossilt drivstoff utgjør en del av klimautslippene når jernbane skal bygges og driftes. Vi er opptatt av alt som kan minske vårt fotavtrykk, og sørge for enda bedre og mer klimavennlige prosjekter, sier Vibeke Tegneby, bærekraftsansvarlig i Bane NOR.

Årlig rapporterer Bane NOR inn tallene for direkte utslipp til Samferdselsdepartementet. Målet er en reduksjon på minimum 40 prosent innen 2030.

Grønt og godt samarbeid for bransjen

Et av prosjektene som fikk støtte involverer et samarbeid mellom de tre statelige virksomhetene Nye Veier, Statens vegvesen og Bane NOR. Her sitter Nye Veier i førersetet for det som kalles et «kunnskapsprogram». Virksomhetene skal komme fram til hvilke tiltak som vil gi den mest effektive utslippsreduksjonen, i kombinasjon med lønnsomhet og kostnadseffektivitet.

Prosjektet vil se på hvordan det kan legges til rette for grønnere anleggsplasser i transportsektoren i dag og tiden fremover. Her skal det gjøres samfunnsøkonomiske vurderinger av ulike teknologier og metoder som kan brukes.

– Vi er glade for at Nye Veier har invitert oss med i dette prosjektet. Det er viktig at vi som store, statlige byggherrer går sammen for å finne bærekraftige løsninger. Vi må gå foran slik at hele byggebransjen blir grønnere, sier Tegneby.

Våre prosjekter som er tildelt støtte i 2022:

 1. Skinnegående lastetraktorer er den kjøretøygruppen som brukes mest av Bane NOR Transport. Det finnes ikke slike kjøretøy med batteridrift og disse har til sammen i 2021 et CO2-utslipp på rundt 2000 tonn. En ombygging av slike kjøretøy vil gi kunnskap og viktige data, blant annet om ladehastighet, rekkevidde, hvordan batteridrift vil påvirke arbeidsskift og fremdrift i prosjektene. Erfaringene ville være interessante for Bane NOR og flere andre virksomheter både her hjemme og internasjonalt. En vellykket ombygning kan føre til at etterspørsel og bruk av batteridrevne lastetraktorer øker, noe som på sikt kan senke kostnadene og klimagassutslippene.
  Tildelt støtte: fem millioner kroner.

 2. Det skal bygges ny omformerstasjon på Sande, for levering av strøm til togene. Prosjektet går ut på å teste ut en elektrisk gravemaskin i arbeidet med å bygge ny vei frem til omformerstasjonen. Anleggsplassen ligger på landsbygda, der det ikke er enkelt med tilgang på ladeutstyr. Prosjektet skal avdekke hvordan en elektrisk gravemaskin vil fungere sammen med fossildrevne maskiner og blant annet svare på følgende spørsmål: Hvor brukervennlig og effektiv vil en elektrisk variant være? Hvordan blir det å skaffe reservedeler ved et havari? Og hvordan blir det å bygge lange høyspentanlegg og nettstasjoner for å skaffe strøm til ladning, ute på bygda? Målet er å bidra til at markedet vil få flere elektriske maskiner i drift, slik at tilgangen blir bedre, og ladning og bruk kan bli enklere på sikt.
  Tildelt støtte: 3,2 millioner kroner.

 3. Narvik stasjon skal bygge om sporområdet for å øke kapasiteten for godstog på Ofotbanen. Her vil Bane NOR ta i bruk elektriske anleggsmaskiner for utvalgte faser i prosjektet. Dette er et mellomstort prosjekt hvor man bruker mindre eller mellomstore anleggsmaskiner, som gravemaskiner fra fem til 25 tonn, lettere hjullastere og dumpere. Ved å ta i bruk elektriske anleggsmaskiner i deler av prosjektet, vil man kunne sammenligne hvilke arbeider i denne skalaen hvor det er størst potensiale for fossilfri anleggsdrift.
  Tildelt støtte: 500 000 kroner.

 4. Det skal gjennomføres en kartlegging for å se hvilke fossilfrie maskiner som er tilgjengelige i Rogalandsområdet. Det kan få positive konsekvenser når det skal bygges nye adkomster inn til Sandnes stasjon. Anleggsområdet er midt i sentrum nær både boliger og handel. En fossilfri anleggsplass vil ha positiv innvirkning på både støy og luftforurensning for nabobebyggelse. Et slik prosjekt kan bidra til utslippsfrie anleggsplasser ved utbygginger på Jærbanen de neste årene. Tildelt støtte: 400 000 kroner.

 5. Det bygges ny jernbane i Drammen. Her er det mange mindre maskiner og mye utstyr som trenger strøm. Til denne jobben trengs det 15 aggregater, som bruker rundt 200 000-250 000 liter diesel årlig. Det forbruket kan kuttes ved bruk av elektrisk drevne ladecontainere. Prosjektet skal se på hvilke konsekvenser denne omleggingen får for CO2-utslippene, kostnader til utstyr og energi, hvordan det påvirker arbeidet og hvor store disse strømcontainerne ideelt sett bør være. Tildelt støtte: 2,5 millioner kroner.

 6. Utbyggingen i Drammen vil utvikle et eget dataverktøy for å finne ut:
  1) Hvilke arbeidsoperasjoner som ikke krever forflytning og kan løses med utslippsfrie maskiner.
  2) Overvåking av energibruk til utslippsfritt utstyr, for å kartlegge det totale behovet for strøm.
  3) Datagrunnlaget skal redusere direkteutslipp gjennom mer effektiv bruk av maskiner og utstyr. For eksempel skal en finne riktig antall maskiner med riktig størrelse, korrekt bruk og registrering av svingninger i energibehovet.
  Tildelt støtte: En million kroner.

Publisert: 9. mai 2022 klokken 10:00

Oppdatert: 24. februar 2023 klokken 02:00